คณาจารย์

ปริญญาตรี

สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารองค์กรและแบรนด์  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

       

สาขาวิชาการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล                                                ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

       

สาขาวิชาวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล                                                ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

       

สาขาวิชาสื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล                                                ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

       

สาขาวิชาสื่อสารการแสดงร่วมสมัย                                                ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

       

สาขาวิชาการโฆษณา                                                ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

     

อาจารย์ประจำคณะ                                                ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━