งานวิจัยและบทความวิชาการ 2561

งานวิจัยและบทความวิชาการ 2561

 

เทคนิคการสร้างสรรค์งานโฆษณายอดนิยมทางยูทูปปี พ.ศ. 2560 ในประเทศไทย

กระแสนิยมของผู้ฟังที่มีต่อธุรกิจเพลงในยุคดิจิทัล

กลยุทธ์การตลาดของกลุ่มธุรกิจบันเทิง

ช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการของภาครัฐในยุคการตลาด

พฤติกรรมการสมัครงานผ่านสื่อออนไลน์ของผู้ว่างงาน

การพัฒนาของเกมออนไลน์สู่วงการอีสปอร์ต (E-Sport)

การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในเว็บไซต์เฟซบุ๊ก

การใช้นวัตกรรมสื่อใหม่ในการเผยแพร่พระพุทธศาสนายุคไทยแลนด์ 4.0

พรีเซนเตอร์บทบาทสำรองของนักกีฬาไทยในยุคดิจิทัล

การสร้างภาพลักษณ์ห้องน้ำสาธารณะเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย

ผู้ทรงอิทธิพลทางการตลาดที่เป็นมากกว่านักสร้างสรรค์

การท่องเที่ยววิถีมุสลิม : การสื่อสารการตลาดในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย

เทคโนโลยีสื่อดิจิทัลและปฏิสัมพันธ์ทางการสื่อสารในครอบครัว

Exposure and Satisfaction List Frequently Asked Questions of Religious Resolution of Muslin Media Television Muslims in Bangkok

The Study of Communication Patterns and Feedback for Facebook’s community : A Case Study of Depression has Disappeared Group

Influential Factors to Create and Strengthen Thai Elderly’ s Health Empowerment Club

พฤติกรรมการใช้สื่อใหม่และทัศนคติที่มีต่อการเข้าสู่สังคมไร้เงินสดของประชาชนในกรุงเทพมหานคร

พฤติกรรมและการยอมรับสื่อสังคมออนไลน์เพื่อการสื่อสารองค์กรของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล

รูปแบบและเนื้อหาพหุปัญญาในรายการโทรทัศน์สำหรับเด็กของไทย

พฤติกรรมการเปิดรับและความพึงพอใจของผู้ชมต่อรูปแบบรายการหน้ากากนักร้อง (The Mask Singer)

การเปิดรับและการใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์ Uamulet.com ของผู้เกี่ยวข้อง ในสนามพระเครื่อง เขตกรุงเทพมหานคร

เมืองลับแล…เมืองต้องห้าม (พลาด) : อัตลักษณ์ทางการท่องเที่ยวบริบททางประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรมชุมชน กรณีศึกษาอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

The Creation of Thai Animation : The Analysis Through the System Theory

Lao Animation : The Development of Production Techniques from the Beginning Unit Now

หนังสือการสร้างสรรค์ภาพถ่ายดิจิทัลเพื่อธุรกิจขายภาพออนไลน์ในระดับโลก

การถอดบทเรียนโครงการ  Thailand Super Camp

การศึกษาวิจัยเพื่อวิเคราะห์เนื้อหาที่เกี่ยวกับเพศ ภาษา และความรุนแรง ในละครหลังข่าว ระยะที่ 2

โครงการจัดทำและพัฒนาปรับปรุงคุณภาพ และมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย และมาตรฐานการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ 

จริยธรรมในการนำเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคเหนือและภาคอีสานของไทย

However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary order cytotec online some scientists have linked non-steroidal, anti-inflammatory drugs (nsaids) such as naproxen and ibuprofen to the problem buy prednisone online next day delivery. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary buy antibiotics no prescription usually, the strength in numbers beneficial bacteria enjoy both keeps the ever-present yeasts in where to buy gabapentin however, every time you swallow antibiotics, you kill the beneficial bacteria within your intestines. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary buy neurontin without prescription i,ll assume that the same toxicity scale remains in place today buy clomid online without prescription. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary order antibiotics without prescription that,s all very well, but imagine what the antibiotics thereby possibly present in dairy products could be doing to our children,s health buy neurontin no prescription these microbes compete for nutrients from the food you eat.