งานวิจัยและบทความวิชาการ 2562

งานวิจัยและบทความวิชาการ 2562

 

โครงการสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

Media Exposure, Utilization, Satisfaction, and Need for Service Business Information of Consumers in the Digital Economy Era

การสร้างเครือข่ายชุมชนและการสื่อสารการตลาดเพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพชุมชนวัดปากบ่อในโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นพลัสปีที่ 2

พฤติกรรมและการใช้ประโยชน์จากการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลของผู้สูงอายุที่นับถือศาสนาอิสลามในเขตกรุงเทพมหานคร

พฤติกรรมการเปิดรับ ความต้องการ และปัจจัยการตัดสินใจต่อการชมรายการของชาวมุสลิมทางสถานีโทรทัศน์ นิวทีเอ็ม

การสื่อสารเพื่อสร้างแรงบันดาลใจตนเองของคนพิการ

พฤติกรรมการใช้ทัศนคติและการยอมรับการใช้บริการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคในวัยทำงานต่อการใช้บริการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชันไลน์เพย์ในเขตกรุงเทพมหานคร

การใช้สื่อสังคมออนไลน์ในกลุ่มผู้สูงอายุเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย

เพลงโฆษณาไทย: กระจกสะท้อนประวัติศาสตร์ที่กำลังจะหายไป

การวิเคราะห์ตราสัญลักษณ์ร้านกาแฟแฟรนไชส์ยอดฮิตในเมืองไทย

การปรับตัวของธุรกิจสื่อวิทยุกระจายเสียงในยุคดิจิทัล

การศึกษาเนื้อหาโฆษณาผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักบนเครือข่ายสังคมออนไลน์อินสตาแกรม

การใช้สื่อผสมในการเสริมสร้างคุณธรรมในเด็กปฐมวัย

การสร้างสรรค์ภาพถ่ายดิจิทัลเพื่อใช้เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว กรณีศึกษาจังหวัดตาก

การเสพสื่อด้านความสวยความงามของเด็กยุคดิจิทัล

ช่องทางการสร้างรายได้ผ่านสื่อออนไลน์ในยุคดิจิทัล

การตลาดยุค 5.0 กับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารขององค์กร

การปรับตัวของธุรกิจวิทยุกระจายเสียงในยุคดิจิทัล

ปัจจัยด้านการตลาดของผู้บริโภคกาแฟในยุค  4.0

ทิศทางการจัดงานอีเว้นท์ในยุคไทยแลนด์ 4.0

จริยธรรมของสื่อหนังสือพิมพ์ในการนำเสนอข่าวยุคดิจิทัล

แนวทางการพัฒนารูปแบบแฟนเพจบนเฟซบุ๊กศูนย์วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

Simple Song: เสียงแห่งปวงประชา:ละครแบบมีส่วนร่วมเพื่อการเรียนรู้ของนักศึกษาต้นแบบ

มหรสพโขน: ความขัดแย้งบนความแตกต่างของระบบการให้คุณค่าจากคนต่างยุค

นักแสดงละครเวทีกับการเคลื่อนไหวร่างกายเพื่อการแสดง

However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary order cytotec online some scientists have linked non-steroidal, anti-inflammatory drugs (nsaids) such as naproxen and ibuprofen to the problem buy prednisone online next day delivery. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary buy antibiotics no prescription usually, the strength in numbers beneficial bacteria enjoy both keeps the ever-present yeasts in where to buy gabapentin however, every time you swallow antibiotics, you kill the beneficial bacteria within your intestines. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary buy neurontin without prescription i,ll assume that the same toxicity scale remains in place today buy clomid online without prescription. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary order antibiotics without prescription that,s all very well, but imagine what the antibiotics thereby possibly present in dairy products could be doing to our children,s health buy neurontin no prescription these microbes compete for nutrients from the food you eat.