ดร.กรกช แสนจิตร | ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโท

การศึกษา

ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ปริญญาโท วารสารศาสตรมหาบัณฑิต (ว.ม.) สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศบ.) การสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความเชี่ยวชาญ

》การใช้สื่อสังคมออนไลน์ในครอบครัว

》การใช้สื่อสังคมออนไลน์ในกลุ่มวัยรุ่น

》การเล่าเรื่องในสื่อสังคมออนไลน์ (Social media Storytelling)

》การเล่าเรื่องทางการตลาด

》การสร้างคอนเทนต์ในสื่อสังคมออนไลน์

》การใช้นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์ในยุคดิจิทัล

》E-training กับองค์กรยุคใหม่

》การสื่อสารเพื่อบริหารจัดการความสัมพันธ์

》การเขียน/การเขียนในสื่อดิจิทัล Digital writer

ผลงานวิชาการ

งานด้านสื่อมวลชน

》คณะกรรมการบริหาร สภาสถาบันนักวิชาการสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (ส.ส.ม.ท.) ประจำปี 2563-2565

 

งานวิจัย

》กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ กรกช แสนจิตร ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา ธีรติร์ บันเทิง. (2563) โครงการวิจัย การปรับปรุงนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2559 – 2564) ฉบับปรับปรุงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี.  

》กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ และ กรกช แสนจิตร. (2563) โครงการวิจัยการประเมินผลเชิงคุณภาพผู้ผ่านการอบรมเพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนของประเทศ ให้สอดคล้องกับแผนประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563.

 

บทความวิจัย

》กรกช แสนจิตร และวรัชญ์ ครุจิต. (2562). สื่อสังคมออนไลน์ในฐานะเครื่องมือการสื่อสารในครอบครัว: การทำหน้าที่ในการสื่อสาร การเชื่อมโยงสายสัมพันธ์ และการสร้างความเข้าใจร่วมกัน.วารสารเกษมบัณฑิต ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 ฉบับเดือนกรกฎาคม –ธันวาคม. น.132-144.

 

บทความวิชาการ

》ปิยณัท  วงศ์ยอด ปัญญรัตน์ วันทองและ กรกช แสนจิตร บทความวิชาการเรื่อง นวัตกรรมการสื่อสาร : ทิศทางการศึกษาไทยในอนาคตกับการเรียนออนไลน์แบบเปิด MOOC (Massive Open Online Courses)  นำเสนอที่มหาวิทยาลัยสยาม 10 กรกฎาคม 2563

》กรกช แสนจิตร. (2562) เทคโนโลยีสื่อดิจิทัลและปฏิสัมพันธ์ทางการสื่อสารในครอบครัว. นำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day ครั้งที่ 3 วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องโครงการงานสัมมนาทางวิชาการและการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสาร ครั้งที่ 3 ปี 2562. น.1942

》กรกช แสนจิตร. (2561). แนวทางทำการตลาดเชิงเนื้อหาผ่านสื่อสังคมออนไลน์กับกลุ่มผู้บริโภคสูงอายุ. นำเสนอในงานสัมมนาทางวิชาการและการประชุมวิชาการระดับชาติ ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561. ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง โครงการงานสัมมนาทางวิชาการและการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสาร ครั้งที่ 2 ปี 2561. น.38.

》กรกช แสนจิตร. (2559). เหลียวหลังแลหน้าการสื่อสารระหว่างรุ่นวัย: สื่อสังคมออนไลน์กับความเป็นไปได้ในการเชื่อมโยงสายสัมพันธ์. วารสารนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม นิด้า. ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม. น.43

 

รางวัลและผลงาน

》รางวัลชมนาดบุ้คไพรซ์ ปี พ.ศ. 2558 ประเภท Non-fiction เรื่อง “สายรุ้งกลางเมือง”

》คอร์สออนไลน์ Storytelling ผ่าน เฟซบุ๊คไลฟ์ เล่าอย่างไรให้คนหยุดฟัง

》คอร์สออนไลน์ Step up เขียนหนังสือฉบับมืออาชีพ

》คอร์สออนไลน์ Happiness 101