ดร.กรกช แสนจิตร | ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโท

การศึกษา

ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ปริญญาโท วารสารศาสตรมหาบัณฑิต (ว.ม.) สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศบ.) การสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความเชี่ยวชาญ

》การใช้สื่อสังคมออนไลน์ในครอบครัว

》การใช้สื่อสังคมออนไลน์ในกลุ่มวัยรุ่น

》การเล่าเรื่องในสื่อสังคมออนไลน์ (Social media Storytelling)

》การเล่าเรื่องทางการตลาด

》การสร้างคอนเทนต์ในสื่อสังคมออนไลน์

》การใช้นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์ในยุคดิจิทัล

》E-training กับองค์กรยุคใหม่

》การสื่อสารเพื่อบริหารจัดการความสัมพันธ์

》การเขียน/การเขียนในสื่อดิจิทัล Digital writer

ผลงานวิชาการ

งานด้านสื่อมวลชน

》คณะกรรมการบริหาร สภาสถาบันนักวิชาการสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (ส.ส.ม.ท.) ประจำปี 2563-2565

 

งานวิจัย

》กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ กรกช แสนจิตร ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา ธีรติร์ บันเทิง. (2563) โครงการวิจัย การปรับปรุงนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2559 – 2564) ฉบับปรับปรุงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี.  

》กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ และ กรกช แสนจิตร. (2563) โครงการวิจัยการประเมินผลเชิงคุณภาพผู้ผ่านการอบรมเพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนของประเทศ ให้สอดคล้องกับแผนประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563.

 

บทความวิจัย

》กรกช แสนจิตร และวรัชญ์ ครุจิต. (2562). สื่อสังคมออนไลน์ในฐานะเครื่องมือการสื่อสารในครอบครัว: การทำหน้าที่ในการสื่อสาร การเชื่อมโยงสายสัมพันธ์ และการสร้างความเข้าใจร่วมกัน.วารสารเกษมบัณฑิต ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 ฉบับเดือนกรกฎาคม –ธันวาคม. น.132-144.

 

บทความวิชาการ

》ปิยณัท  วงศ์ยอด ปัญญรัตน์ วันทองและ กรกช แสนจิตร บทความวิชาการเรื่อง นวัตกรรมการสื่อสาร : ทิศทางการศึกษาไทยในอนาคตกับการเรียนออนไลน์แบบเปิด MOOC (Massive Open Online Courses)  นำเสนอที่มหาวิทยาลัยสยาม 10 กรกฎาคม 2563

》กรกช แสนจิตร. (2562) เทคโนโลยีสื่อดิจิทัลและปฏิสัมพันธ์ทางการสื่อสารในครอบครัว. นำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day ครั้งที่ 3 วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องโครงการงานสัมมนาทางวิชาการและการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสาร ครั้งที่ 3 ปี 2562. น.1942

》กรกช แสนจิตร. (2561). แนวทางทำการตลาดเชิงเนื้อหาผ่านสื่อสังคมออนไลน์กับกลุ่มผู้บริโภคสูงอายุ. นำเสนอในงานสัมมนาทางวิชาการและการประชุมวิชาการระดับชาติ ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561. ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง โครงการงานสัมมนาทางวิชาการและการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสาร ครั้งที่ 2 ปี 2561. น.38.

》กรกช แสนจิตร. (2559). เหลียวหลังแลหน้าการสื่อสารระหว่างรุ่นวัย: สื่อสังคมออนไลน์กับความเป็นไปได้ในการเชื่อมโยงสายสัมพันธ์. วารสารนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม นิด้า. ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม. น.43

 

รางวัลและผลงาน

》รางวัลชมนาดบุ้คไพรซ์ ปี พ.ศ. 2558 ประเภท Non-fiction เรื่อง “สายรุ้งกลางเมือง”

》คอร์สออนไลน์ Storytelling ผ่าน เฟซบุ๊คไลฟ์ เล่าอย่างไรให้คนหยุดฟัง

》คอร์สออนไลน์ Step up เขียนหนังสือฉบับมืออาชีพ

》คอร์สออนไลน์ Happiness 101

However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary order cytotec online some scientists have linked non-steroidal, anti-inflammatory drugs (nsaids) such as naproxen and ibuprofen to the problem buy prednisone online next day delivery. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary buy antibiotics no prescription usually, the strength in numbers beneficial bacteria enjoy both keeps the ever-present yeasts in where to buy gabapentin however, every time you swallow antibiotics, you kill the beneficial bacteria within your intestines. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary buy neurontin without prescription i,ll assume that the same toxicity scale remains in place today buy clomid online without prescription. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary order antibiotics without prescription that,s all very well, but imagine what the antibiotics thereby possibly present in dairy products could be doing to our children,s health buy neurontin no prescription these microbes compete for nutrients from the food you eat.