ดร. ชุติมันต์ เหลืองทองคำ

การศึกษา

ปริญญาเอก ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.) พัฒนศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

》ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) (การศึกษานอกระบบ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นศ.ม.) คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต  (ทุนเรียนดี ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์)

ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) วารสารศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เกียรตินิยมอันดับ 1

ความเชี่ยวชาญ

วารสารศาสตร์และสื่อดิจิทัล

》การสร้างสรรค์คอนเทนต์ในยุคดิจิทัล

》การวิจัยทางนิเทศศาสตร์/วารสารศาสตร์/ประชาสัมพันธ์

ผลงานวิชาการ

บทความวิจัย

บทความวิจัยหัวข้อ “บทบาทด้านประชาสังคมของหนังสือพิมพ์รายวัน จังหวัดเชียงใหม่” วารสารวิชาการ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต นิเทศศาสตร์-ปริทัศน์  ปีที่ 14 ฉบับที่ 2  มกราคม-มิถุนายน 2554  หน้า 58-76

นักเขียนในโครงการ “รางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี” ร่วมกับสำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 

บทความวิชาการ

》บทความวิชาการ เรื่องจริยธรรมในการนำเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคเหนือและภาคอีสานของไทย นำเสนอในงานประชุมวิชาการ นำเสนอผลงานของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยร่วมกับกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 

》บทความวิชาการ Alhuda Chanitphattana, Chutimun Laungtongkham & Manaskarn Insang, (2020).    “Omani Consumer Online Shopping Behavior”, the 10th Academic Conference on Communication Arts and Creative Works at Siam University

 

รางวัลและทุนวิจัย

》รางวัลวิจัยยอดเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2547 จากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต  หัวข้อ “การนำเสนอข่าวหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ฉบับเล่มและหนังสือพิมพ์ออนไลน์”  

》ชนะการประกวดผลงานยอดเยี่ยม ประเภทวิจัย ประจำปีการศึกษา 2547 จากมหาวิทยาลัยรังสิต หัวข้อ “การนำเสนอข่าวหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ฉบับเล่มและหนังสือพิมพ์ออนไลน์”  

ทุนวิจัย 90 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช) หัวข้อ “วิถีครูไทยในยุคปฏิรูปการศึกษาสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว:ปรีชาญาณพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 โครงการประกวดงานวิจัยเรื่อง จริยธรรมในการนำเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคเหนือและภาคอีสานของไทย ได้รับทุนสนับสนุนและรางวัลวิจัยโดยสภาการหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยร่วมกับกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 

However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary order cytotec online some scientists have linked non-steroidal, anti-inflammatory drugs (nsaids) such as naproxen and ibuprofen to the problem buy prednisone online next day delivery. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary buy antibiotics no prescription usually, the strength in numbers beneficial bacteria enjoy both keeps the ever-present yeasts in where to buy gabapentin however, every time you swallow antibiotics, you kill the beneficial bacteria within your intestines. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary buy neurontin without prescription i,ll assume that the same toxicity scale remains in place today buy clomid online without prescription. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary order antibiotics without prescription that,s all very well, but imagine what the antibiotics thereby possibly present in dairy products could be doing to our children,s health buy neurontin no prescription these microbes compete for nutrients from the food you eat.