ดร. ชุติมันต์ เหลืองทองคำ

การศึกษา

ปริญญาเอก ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.) พัฒนศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

》ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) (การศึกษานอกระบบ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นศ.ม.) คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต  (ทุนเรียนดี ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์)

ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) วารสารศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เกียรตินิยมอันดับ 1

ความเชี่ยวชาญ

วารสารศาสตร์และสื่อดิจิทัล

》การสร้างสรรค์คอนเทนต์ในยุคดิจิทัล

》การวิจัยทางนิเทศศาสตร์/วารสารศาสตร์/ประชาสัมพันธ์

ผลงานวิชาการ

บทความวิจัย

บทความวิจัยหัวข้อ “บทบาทด้านประชาสังคมของหนังสือพิมพ์รายวัน จังหวัดเชียงใหม่” วารสารวิชาการ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต นิเทศศาสตร์-ปริทัศน์  ปีที่ 14 ฉบับที่ 2  มกราคม-มิถุนายน 2554  หน้า 58-76

นักเขียนในโครงการ “รางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี” ร่วมกับสำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 

บทความวิชาการ

》บทความวิชาการ เรื่องจริยธรรมในการนำเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคเหนือและภาคอีสานของไทย นำเสนอในงานประชุมวิชาการ นำเสนอผลงานของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยร่วมกับกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 

》บทความวิชาการ Alhuda Chanitphattana, Chutimun Laungtongkham & Manaskarn Insang, (2020).    “Omani Consumer Online Shopping Behavior”, the 10th Academic Conference on Communication Arts and Creative Works at Siam University

 

รางวัลและทุนวิจัย

》รางวัลวิจัยยอดเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2547 จากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต  หัวข้อ “การนำเสนอข่าวหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ฉบับเล่มและหนังสือพิมพ์ออนไลน์”  

》ชนะการประกวดผลงานยอดเยี่ยม ประเภทวิจัย ประจำปีการศึกษา 2547 จากมหาวิทยาลัยรังสิต หัวข้อ “การนำเสนอข่าวหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ฉบับเล่มและหนังสือพิมพ์ออนไลน์”  

ทุนวิจัย 90 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช) หัวข้อ “วิถีครูไทยในยุคปฏิรูปการศึกษาสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว:ปรีชาญาณพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 โครงการประกวดงานวิจัยเรื่อง จริยธรรมในการนำเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคเหนือและภาคอีสานของไทย ได้รับทุนสนับสนุนและรางวัลวิจัยโดยสภาการหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยร่วมกับกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์