ดร.ปิยะพล รอดคำดี

การศึกษา

ปริญญาเอก ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศป.ด.) สาขานาฏยศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท Master of Arts (M.A.) Performing Arts and Theatre Management (Interdisciplinary/International Program) Chulalongkorn University

ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) สาขาสถาปัตยกรรมภายใน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ความเชี่ยวชาญ

นาฏศิลป์โขน (ตัวลิง)

》การแสดงและกำกับการแสดง

》การจัดการงานการแสดงสดและโรงละคร

》การสร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์ร่วมสมัย

ผลงานวิชาการ

บทความวิชาการ

บทความวิชาการ เรื่อง “มหรสพโขน : ความขัดแย้งบนความแตกต่างของระบบการให้คุณค่าจากคนต่างยุค” รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ : งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 9