ดร.ภัทราพร เจริญรัตน์

การศึกษา

ปริญญาเอก ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศป.ด.) สาขานาฏยศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท Master of Arts (M.A.) Performing Arts and Theatre Management (Interdisciplinary/International Program) Chulalongkorn University

ปริญญาตรี ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) สาขาการแสดงและกำกับการแสดง (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ความเชี่ยวชาญ

การแสดงและกำกับการแสดง

》การจัดการงานการแสดงสดและโรงละคร

》การสร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์ร่วมสมัย

ผลงานวิชาการ

งานวิจัย

งานวิจัยเรื่อง การสื่อสารประเด็นสังคมของเพจสายดาร์กในเครือข่ายสังคมออนไลน์ ศึกษาเฉพาะกรณี “เพจอีจัน” (ทุนวิจัยมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต) (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

》งานวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ผ่านสื่อ Facebook Live (ทุนวิจัยมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต) (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

 

บทความวิชาการ

บทความวิชาการ เรื่อง“การสร้างกิจกรรมนาฏยศิลป์บำบัดเพื่อช่วยในการปรับตัวทางสังคมของเด็กดาวน์ซินโดรม กรณีศึกษา : นักศึกษาทดลองเรียน สาขาวิชาสื่อสารการแสดงร่วมสมัย คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต” รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ : งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยสยาม

》บทความวิชาการ เรื่อง“นักแสดงกับการเคลื่อนไหวร่างกายเพื่อการแสดง” รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ : งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยสยาม

》บทความวิชาการ เรื่อง“การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในเว็บไซต์เฟซบุ๊ก” รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ : งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยสยาม

》บทความวิชาการ เรื่อง“The Appearances of Beliefs and Rituals in Performing Arts” วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาอังกฤษ สาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศิลปะ ปีที่17 ฉบับที่2 (พฤษภาคม –   สิงหาคม)  พ.ศ. 2560

 

งานสร้างสรรค์

งานสร้างสรรค์ภาพถ่ายในหัวข้อ “โลกกลางคืนความสวยงามของวิถีชุมชน” Night World of Beauty ชื่อภาพ “ผู้ชายขายน้ำ”และ “เมืองนี้ไม่มีกลางคืน” นำเสนอ วันที่ 17-19 มิถุนายน 2563 ณ Communication Arts Gallery มหาวิทยาลัยรังสิต

》งานสร้างสรรค์ภาพถ่ายในหัวข้อ “อัตตาตัวตน คนเซลฟี่” (Selfie to identity) ชื่อภาพ “ถอดหัวโขน” และ “ความสุขในห้องเรียน” นำเสนอ วันที่ 26 เมษายน 2560 ณ Communication Arts Gallery มหาวิทยาลัยรังสิต