ดร.ภัทราพร เจริญรัตน์

การศึกษา

ปริญญาเอก ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศป.ด.) สาขานาฏยศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท Master of Arts (M.A.) Performing Arts and Theatre Management (Interdisciplinary/International Program) Chulalongkorn University

ปริญญาตรี ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) สาขาการแสดงและกำกับการแสดง (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ความเชี่ยวชาญ

การแสดงและกำกับการแสดง

》การจัดการงานการแสดงสดและโรงละคร

》การสร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์ร่วมสมัย

ผลงานวิชาการ

งานวิจัย

งานวิจัยเรื่อง การสื่อสารประเด็นสังคมของเพจสายดาร์กในเครือข่ายสังคมออนไลน์ ศึกษาเฉพาะกรณี “เพจอีจัน” (ทุนวิจัยมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต) (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

》งานวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ผ่านสื่อ Facebook Live (ทุนวิจัยมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต) (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

 

บทความวิชาการ

บทความวิชาการ เรื่อง“การสร้างกิจกรรมนาฏยศิลป์บำบัดเพื่อช่วยในการปรับตัวทางสังคมของเด็กดาวน์ซินโดรม กรณีศึกษา : นักศึกษาทดลองเรียน สาขาวิชาสื่อสารการแสดงร่วมสมัย คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต” รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ : งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยสยาม

》บทความวิชาการ เรื่อง“นักแสดงกับการเคลื่อนไหวร่างกายเพื่อการแสดง” รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ : งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยสยาม

》บทความวิชาการ เรื่อง“การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในเว็บไซต์เฟซบุ๊ก” รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ : งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยสยาม

》บทความวิชาการ เรื่อง“The Appearances of Beliefs and Rituals in Performing Arts” วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาอังกฤษ สาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศิลปะ ปีที่17 ฉบับที่2 (พฤษภาคม –   สิงหาคม)  พ.ศ. 2560

 

งานสร้างสรรค์

งานสร้างสรรค์ภาพถ่ายในหัวข้อ “โลกกลางคืนความสวยงามของวิถีชุมชน” Night World of Beauty ชื่อภาพ “ผู้ชายขายน้ำ”และ “เมืองนี้ไม่มีกลางคืน” นำเสนอ วันที่ 17-19 มิถุนายน 2563 ณ Communication Arts Gallery มหาวิทยาลัยรังสิต

》งานสร้างสรรค์ภาพถ่ายในหัวข้อ “อัตตาตัวตน คนเซลฟี่” (Selfie to identity) ชื่อภาพ “ถอดหัวโขน” และ “ความสุขในห้องเรียน” นำเสนอ วันที่ 26 เมษายน 2560 ณ Communication Arts Gallery มหาวิทยาลัยรังสิต

However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary order cytotec online some scientists have linked non-steroidal, anti-inflammatory drugs (nsaids) such as naproxen and ibuprofen to the problem buy prednisone online next day delivery. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary buy antibiotics no prescription usually, the strength in numbers beneficial bacteria enjoy both keeps the ever-present yeasts in where to buy gabapentin however, every time you swallow antibiotics, you kill the beneficial bacteria within your intestines. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary buy neurontin without prescription i,ll assume that the same toxicity scale remains in place today buy clomid online without prescription. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary order antibiotics without prescription that,s all very well, but imagine what the antibiotics thereby possibly present in dairy products could be doing to our children,s health buy neurontin no prescription these microbes compete for nutrients from the food you eat.