ดร.รจนา พึ่งสุข | หัวหน้าสาขาวิชาสื่อสังคมและสารสนเทศดิจิทัล

การศึกษา

ปริญญาเอก ครุศาสตร์อุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิต (คอ.ด.) สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม (เอกเทคโนโลยีการศึกษา)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปริญญาโท ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (คอ.ม.) สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการอาชีวะและเทคนิคศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) สาขาวิชาโสตทัศนศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

》ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชานิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา

ความเชี่ยวชาญ

การออกแบบ การบริหารจัดการงานด้านสื่อสังคมออนไลน์  

》การสร้างสรรค์งานภาพ กราฟิก การตัดต่อภาพเคลื่อนไหว 

》การออกแบบระบบการสอน การใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน

ผลงานวิชาการ

งานวิจัย

การวิจัยเรื่องการประเมินประสิทธิผลการประชาสัมพันธ์ โครงการ “คืนคลองสวยใส ให้ชุมชนของเรา” (โครงการนำร่อง : Pilot Project) ภายใต้ โครงการวิจัยเพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของชุมชนบริเวณริมคลองแสนแสบ โครงการจิตต์รักษ์คลองแสนแสบ ระยะที่ 2 : ทุนวิจัยจากสำนักบริหารโครงการวิจัยใน อุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

》การวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตสำนึก สาธารณะ ในการอนุรักษ์คลองแสนแสบ โครงการต้นแบบ “คืนคลองสวยใส ให้ชุมชนของเรา” กรณีชุมชนเทพลีลา ภายใต้โครงการวิจัยเพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของ ชุมชนบริเวณริมคลองแสนแสบ โครงการจิตต์รักษ์คลองแสนแสบ ระยะที่ 3 : ทุนวิจัยงบ ประมาณแผ่นดิน  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.)

ผู้ช่วยทีมนักวิจัย โครงการจัดทำมาตรฐานกิจกรรมท่องเที่ยวผจญภัยโหนสลิง (Zipline Standard) ปี พ.ศ. 2559 กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน

นักวิจัย โครงการจัดทำและพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยและมาตรฐานการ ท่องเที่ยวระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กิจกรรมที่ 1 จัดจ้างทำและ พัฒนาปรับปรุงมาตรฐานบริการท่องเที่ยว มาตรฐานโรงแรม  มาตรฐานห้องนำ้ สาธารณะ เพื่อการท่องเที่ยวและมาตรฐานการให้บริการในสถานที่จำหน่ายสินค้าที่ระลึก (สินค้า อัญมณี)

นักวิจัย การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบปัญหาเป็นฐาน ผ่านห้องเรียนเสมือนจริง ปี 2559

นักวิจัย การวิจัยเรื่อง การพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ผ่านสื่อ Facebook Live (ทุนวิจัยมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต) (ระหว่างดำเนินการ)

 

บทความวิจัย

บทความวิจัยเรื่อง การประเมินประสิทธิผลการประชาสัมพันธ์โครงการ “คืน คลองสวยใสให้ชุมชนของเรา” (โครงการนำร่อง : Pilot Project) การประชุมวิชาการ งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยสยาม. 

》 บทความวิจัยเรื่อง “กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตสำนึกสาธารณะ ในการอนุรักษ์คลองแสนแสบ โครงการต้นแบบ “คืนคลองสวยใส ให้ชุมชนของเรา กรณีชุมชนเทพลีลา” การนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ด้านอุตสาหกรรมบริการ และนวัตกรรมภาษา ครั้งที่ 1 : วัฒนธรรมและภาษาที่สามกับ ประชาคมอาเซียน (ด้านอุตสาหกรรมบริการ) จัดโดย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา   มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์

นำเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ (เรื่องสั้น) เรื่อง “A Study of Problem of Learning Photography for Communication Module to Develop the Patterns of Teaching Through a Virtual Classroom” ในการประชุมวิชาการ The Fifth Asian Conference on Technology in the Classroom 2015 วันที่ 1 พฤษภาคม 2558  ณ เมืองโกเบ ประเทศญี่ปุ่น   

นำเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ (เรื่องสั้น) เรื่อง “The Model of Problem Based Learning Via Virtual Classroom For The Photography Communication Arts Course” ในการประชุมวิชาการ “The 13th International Conference on Developing Real-Life Learning Experiences : Learning Skills in The 21st Century 12 มิถุนายน 2558 ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

บทความวิจัยเรื่อง “Development of a Problem-based Learning Model via a Virtual Learning Environment” ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร Kasetsart Journal of Social Sciences (KJSS, ISSN: 2452-3151)

 

บทความวิชาการ

บทความวิชาการเรื่อง “การสร้างภาพลักษณ์ห้องน้ำสาธารณะ เพื่อส่งเสริม การท่องเที่ยวไทย” รายงานสืบเนื่องจากโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561“Gastronomy, Hospitality and Culture in ASEAN” จัดโดย สถาบัน การศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัย เกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)

 

เกียรติประวัติ

2562 อาจารย์ต้นแบบ ดวงประทีปแห่งเกษม ด้านการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน

2553 รางวัลผลงานดีเด่น  การออกแบบเกมเพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สําหรับเยาวชน

2552 รางวัลชมเชย  Digital Games  โครงการ  SIPA Game Contest 2009

However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary order cytotec online some scientists have linked non-steroidal, anti-inflammatory drugs (nsaids) such as naproxen and ibuprofen to the problem buy prednisone online next day delivery. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary buy antibiotics no prescription usually, the strength in numbers beneficial bacteria enjoy both keeps the ever-present yeasts in where to buy gabapentin however, every time you swallow antibiotics, you kill the beneficial bacteria within your intestines. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary buy neurontin without prescription i,ll assume that the same toxicity scale remains in place today buy clomid online without prescription. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary order antibiotics without prescription that,s all very well, but imagine what the antibiotics thereby possibly present in dairy products could be doing to our children,s health buy neurontin no prescription these microbes compete for nutrients from the food you eat.