ดร.อัลฮูดา ชนิดพัฒนา

การศึกษา

ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต นิเทศศาสตร์ และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ชื่อดุษฎีนิพนธ์ – International Marketing Communication: A Case Study of Thai Spa Products and Services in the United Arab Emirates (ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดี)

》Visiting Scholar , Department of Marketing, Kelley School of  Business,  Indiana University, United States of America

ปริญญาโท Master of Arts, International Relations and Development Studies, University of East Anglia, United Kingdom

ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต  คณะสังคมศาตร์ สาขารัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ความเชี่ยวชาญ

การตลาด และการสื่อสารการตลาดระหว่างประเทศ

》การตลาดในประเทศแถบตะวันออกกกลาง

》การวิจัยด้านการตลาด 

》ที่ปรึกษาด้านการตลาดออนไลน์

ผลงานวิชาการ

》จิตราภรณ์ สุทธิวรเศษฐ์ และ อัลฮูดา ชนิดพัฒนา, (2559). “รูปแบบการบริหาร และการสื่อสารของผู้นำชุมชนนูรุ้ลอิสลามเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”. บทความวิจัยจากการนำเสนอผลงานวิจัยในในการประชุมวิชาการระดับชาติในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ วันที่ 31 มีนาคม 2559 

》อัลฮูดา ชนิดพัฒนา และ จิตราภรณ์ สุทธิวรเศษฐ์, (2559). “การสื่อสารการตลาดระหว่างประเทศ:กรณีศึกษาธุรกิจสปาไทยภาคผลิตภัณฑ์และบริการในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์”.วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2559 

》Alhuda Chanitphattana, (2017). “Sustainability as an International Marketing Tool in Dubai”. 2nd SDA International Conference on Innovative Communication and Sustainable Development in ASEAN “COMMUNICATION FOR SUSTAINABILITY IN DIGITAL SOCIETY” at National Institute of Development and Administration (NIDA)

》Alhuda Chanitphattana, Chutimun Laungtongkham & Manaskarn Insang, (2020).    “Omani Consumer Online Shopping Behavior”, the 10th Academic Conference on Communication Arts and Creative Works at Siam University

However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary order cytotec online some scientists have linked non-steroidal, anti-inflammatory drugs (nsaids) such as naproxen and ibuprofen to the problem buy prednisone online next day delivery. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary buy antibiotics no prescription usually, the strength in numbers beneficial bacteria enjoy both keeps the ever-present yeasts in where to buy gabapentin however, every time you swallow antibiotics, you kill the beneficial bacteria within your intestines. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary buy neurontin without prescription i,ll assume that the same toxicity scale remains in place today buy clomid online without prescription. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary order antibiotics without prescription that,s all very well, but imagine what the antibiotics thereby possibly present in dairy products could be doing to our children,s health buy neurontin no prescription these microbes compete for nutrients from the food you eat.