ปณิธานคณะนิเทศศาสตร์

ปรัชญาของคณะนิเทศศาสตร์ 

ส่งเสริมนวัตกรรมการเรียนรู้ ควบคู่คุณธรรม  มีความสร้างสรรค์ รู้เท่าทันการสื่อสาร

 

ปณิธานของคณะนิเทศศาสตร์

คณะนิเทศศาสตร์เน้นผลิตบัณฑิต  ให้มีความพร้อมทางด้านวิชาการและทักษะทางวิชาชีพ
มีคุณธรรม  จริยธรรม และจรรยาบรรณ ไม่หยุดนิ่งการพัฒนาตนเองและประโยชน์ของสังคม

 

วิสัยทัศน์ของคณะนิเทศศาสตร์

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เป็นคณะวิชาที่ติดอันดับ 1 ใน 10 ของมหาวิทยาลัยเอกชนไทยที่เปิดสอนทางด้านการสื่อสาร โดยได้รับการยอมรับในระดับชาติ/นานาชาติ จากผลผลิตทางด้านวิชาการ งานสร้างสรรค์ ของผู้สอนและผู้เรียน เน้นผลิตบัณฑิตที่เป็นนักปฏิบัติเชิงรุก (Proactive Practitioner) สามารถทำงานและดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างเข้มแข็งและมีความสุข

 

พันธกิจของคณะนิเทศศาสตร์  

คณะนิเทศศาสตร์มีพันธกิจ 4 ด้าน ประกอบด้วย

  1.  ด้านการผลิตบัณฑิต   พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนในเชิงบูรณาการ  โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมไปพร้อมกัน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดกระบวนทัศน์ทางความคิดอย่างรอบด้าน
  2.  ด้านการวิจัย ส่งเสริมให้มีการผลิตผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการด้านต่างๆ เพื่อการพัฒนาของบุคลากรและการจัดการเรียนการสอนของคณะ / สาขาวิชารวมทั้งต่อวงการวิชาชีพนิเทศศาสตร์
  3.  ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม  ดำเนินการจัดกิจกรรมทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในทุกภาคส่วน โดยประยุกต์ใช้ความรู้ในเชิงวิชาการและวิชาชีพ เพื่อเป็นการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ
  4.  ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  ดำเนินการส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ที่ใช้วิธีการสื่อสารทางนิเทศศาสตร์ในการพัฒนาและการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาติให้คงอยู่ต่อไป

 

หลักสูตรที่เปิดสอน

ปริญญาตรี

● สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารองค์กรและแบรนด์

● สาขาวิชาวิทยุโทรทัศน์และสื่อดิจิทัล

● สาขาวิชาสื่อสารการแสดงร่วมสมัย

● สาขาวิชาสื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล

● สาขาวิชาการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

ปริญญาโท

● สาขาวิชาการบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร

However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary order cytotec online some scientists have linked non-steroidal, anti-inflammatory drugs (nsaids) such as naproxen and ibuprofen to the problem buy prednisone online next day delivery. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary buy antibiotics no prescription usually, the strength in numbers beneficial bacteria enjoy both keeps the ever-present yeasts in where to buy gabapentin however, every time you swallow antibiotics, you kill the beneficial bacteria within your intestines. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary buy neurontin without prescription i,ll assume that the same toxicity scale remains in place today buy clomid online without prescription. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary order antibiotics without prescription that,s all very well, but imagine what the antibiotics thereby possibly present in dairy products could be doing to our children,s health buy neurontin no prescription these microbes compete for nutrients from the food you eat.