ผศ.ดร.จักรีรัตน์ ณ ลำพูน

การศึกษา

ปริญญาเอก เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา (ปร.ด.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปริญญาโท การบริหารสื่อสารมวลชน (ว.ม.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี การสื่อสารมวลชนและสื่อสารการแสดง (นศ.บ.)มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ความเชี่ยวชาญ

สื่อสารมวลชน

》วาทวิทยา

》การวิเคราะห์ผู้รับสาร

》เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

》กลยุทธ์การจัดการตราสินค้า ภาพลักษณ์และชื่อเสียงองค์กร

ผลงานวิชาการ

งานวิจัย (ได้รับทุนสนับสนุน)

》 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการบริหารและการพัฒนาของคณะละครวิทยุกระจายเสียงในเขตกรุงเทพมหานคร 

》 ภาวะการว่างงานของบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

》 ปัจจัยที่มีผลต่อการเปิดรับข่าวสารทางหนังสือพิมพ์ออนไลน์ฉบับภาษาไทยของนักศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร

》การประเมินคุณภาพรายการสถานีโทรทัศน์กรุงเทพมหานคร : Bangkok City Channel

》การศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ การรับรู้ และความสนใจเกี่ยวกับโทรทัศน์ดิจิตอลกับความคิดเห็นต่อการเปลี่ยนเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์

》 การศึกษาเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้ฟิล์มติดรถยนต์แทนฟิลเตอร์ในการถ่ายภาพในยุคเศรษฐกิจพอเพียง 

》การพัฒนาเกณฑ์คุณภาพสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลทางการศึกษาในประเทศไทย

》 ภาพยนตร์เพื่อการสื่อความหมายที่มีผลต่อการรับรู้ค่านิยมหลัก 12 ประการ ของนักเรียนไทย 

》 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) ในกรุงเทพมหานคร

》 การสร้างสรรค์ภาพถ่ายดิจิทัลเพื่อใช้เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดตาก 

》 การออกแบบฟิลเตอร์เอ็นดีจากฟิล์มติดรถยนต์เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานการถ่ายภาพ 

》 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการนำนโยบายการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุไปปฏิบัติของกรุงเทพมหานคร 

 

บทความวิจัย / บทความวิชาการ

“ภาวะการว่างงานของบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต”. วารสารเกษมบัณฑิต, ปีที่ 9, ฉบับที่ 2, หน้า 42-60, กรกฎาคม – ธันวาคม, 2551.

》“การประเมินคุณภาพรายการของสถานีโทรทัศน์กรุงเทพมหานคร : Bangkok City Chanel”. วารสารเกษมบัณฑิต, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, หน้า 128-143, มกราคม – มิถุนายน, 2555.

》“ปัจจัยที่มีผลต่อการเปิดรับข้อมูลข่าวสารทางหนังสือพิมพ์ออนไลน์ภาษาไทยของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานคร”. นิเทศศาสตรปริทัศน์, ปีที่ 15, ฉบับที่ 2, หน้า 26-45, 2555.

》“สื่อมวลชนเพื่อการศึกษาตามการพัฒนาไอซีที”. วารสารบัณฑิตศึกษา, ปีที่ 10, ฉบับที่ 46, หน้า 1-11, มกราคม – กุมภาพันธ์, 2556.

》“วัฒนธรรมการสื่อสารบนพื้นที่สาธารณะในยุคไซเบอร์สเปซ”. วารสารบัณฑิตศึกษา, ปีที่ 10, ฉบับที่ 47, หน้า 1-8, มีนาคม – เมษายน, 2556.

》“การบริหารงานละครวิทยุกระจายเสียงสู่ยุคดิจิตอล”. วารสารบัณฑิตศึกษา, ปีที่ 10, ฉบับที่ 48, หน้า 185-194, พฤษภาคม – มิถุนายน, 2556.

》 “รูปแบบการจัดการความรู้สำหรับผู้นำทางด้านนิเทศศาสตร์ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร”. เอกสารตีพิมพ์การนำเสนอการประชุมวิชาการระดับชาติ  “งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 3” 17 พฤษภาคม 2556 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยสยาม.

》 “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน”. วารสารเกษมบัณฑิต, ปีที่ 14, ฉบับที่ 2, หน้า 99-113, กรกฎาคม – ธันวาคม, 2556.

》“การจัดการความรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบยืดหยุ่น ห้องเรียนกลับทาง และการวิจัยเป็นฐาน ตามทฤษฎีคอนเนคทิวิซึม”. วารสารสังคมศาสตร์ปริทรรศน์, ปีที่ 2, ฉบับที่ 3, หน้า 170-188, กันยายน – ธันวาคม, 2556.

》“การประชาสัมพันธ์บนสื่อสังคมออนไลน์ในยุคเว็บ 3.0”. วารสารนิเทศสยามปริทัศน์, ปีที่ 12, ฉบับที่ 13, หน้า 17-26, 2556.

》Total Quality Management Trend of Education Digital Television Station. The Fifth TCU International e-Learning Conference 2014 Overcome the Uncertainty of Technology in Education August 5-6 2014 Hotel Windsor Suites & Convention Thailand. (2014)

》“การศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ การรับรู้ และความสนใจเกี่ยวกับโทรทัศน์ดิจิตอลกับความคิดเห็นต่อการเปลี่ยนเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์”. วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ปีที่ 5, ฉบับที่ 2, หน้า 34-41, กรกฎาคม – ธันวาคม, 2557.

》 “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเกณฑ์คุณภาพสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลทางการศึกษา”. เอกสารตีพิมพ์การนำเสนอการประชุมวิชาการระดับชาติ  “งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 4” 3 มิถุนายน 2557 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยสยาม.

》“การประยุกต์ใช้ฟิล์มติดรถยนต์แทนฟิลเตอร์ในการถ่ายภาพ”. เอกสารตีพิมพ์การนำเสนอการประชุมวิชาการระดับชาติ “งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 4” 3 มิถุนายน 2557 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยสยาม.

》“การพัฒนาเกณฑ์คุณภาพสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลทางการศึกษา”. วารสารเกษมบัณฑิต, ปีที่ 15, ฉบับที่ 2, หน้า 75-88, กรกฎาคม – ธันวาคม, 2557.

》 “ภาวะผู้นำด้านคุณธรรมจริยธรรมและการบริหารจัดการตามแนวพระราชดำริ”. วารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตเกษมบัณฑิต, ปีที่ 4, ฉบับที่ 2, หน้า 18-27, กรกฎาคม – ธันวาคม, 2557.

》 Model of Quality Management of Education Digital Television Station in Thailand. International Conference on Innovation and Informaion, 2013. Kuala Lumpur Malaysia 17-18 January 2015.

》 “เกณฑ์คุณภาพที่พึงประสงค์ของสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลทางการศึกษา”. เอกสารตีพิมพ์การนำเสนอการประชุมวิชาการระดับชาติ โสตฯ – เทคโนฯ สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29 “เทคโนโลยีการศึกษาสู้อาเซียน” 22-23 มกราคม 2558 ณ หอประชุมใหญ่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. 

》 “การเปรียบเทียบระหว่างการใช้ฟิล์มติดรถยนต์แทนฟิลเตอร์กล้องถ่ายรูปในการถ่ายภาพ”. วารสารเกษมบัณฑิต, ปีที่ 16, ฉบับที่ 1, หน้า 55-67, มกราคม – มิถุนายน, 2558.

 “การสร้างสรรค์ภาพถ่ายความเร็วชัตเตอร์ต่ำ (Long Exposure) ด้วยฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์”. เอกสารตีพิมพ์การนำเสนอการประชุมวิชาการระดับชาติ “งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 5” 17 กรกฎาคม 2558 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยสยาม.

》 “การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันเกณฑ์คุณภาพสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลทางการศึกษา”. เอกสารตีพิมพ์การนำเสนอการประชุมวิชาการระดับชาติ “งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 5” 17 กรกฎาคม 2557 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยสยาม.

》 The Confirmatory Factor analysis of the Quality Criteris for Education Digital Television Station in Thailand. The Sixth TCU International e-Learning Conference 2015 “Global Trends in Digital Learning” July 20-21 2015 Bangkok International Trade & Exhibition Center Thailand.

》 “พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารของเพศวิธีที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้ารับบริการด้านศัลยกรรมความงาม”. วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, เมษายน – มิถุนายน, 2559.

》 “รูปแบบการบริหารองค์กรของผู้ผลิตรายการโทรทัศน์อิสระในยุคโทรทัศน์ดิจิทัล”. วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, เมษายน – มิถุนายน, 2559.

》 “พฤติกรรมการเปิดรับสื่อออนไลน์ในรูปแบบเซ็กส์ติ้งของวัยรุ่นไทยในกรุงเทพมหานคร”. วารสารเกษมบัณฑิต, ปีที่ 18, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม – ธันวาคม, 2560.

》 “การสังเคราะห์เกณฑ์คุณภาพสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลทางการศึกษา”. วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, มกราคม – มิถุนายน, 2559.

》 “ภาพรวม 3 ไตรมาสของอุตสาหกรรมสื่อโฆษณาปี พ.ศ. 2559”. วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร, ปีที่ 1, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม – ธันวาคม, 2559.

》 “พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตและความต้องการของนักศึกษาในหอพักมหาวิทยาลัยที่มีต่อรูปแบบการนำเสนอสินค้าทางอินเทอร์เน็ต”. วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ปีที่ 11, ฉบับที่ 4, ตุลาคม – ธันวาคน, 2560.

》 “ภาพยนตร์เพื่อการสื่อความหมายที่มีผลต่อการรับรู้ค่านิยมหลัก 12 ประการ ของนักเรียนไทย”. นิเทศศาสตรปริทัศน์ วารสารวิชาการ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต, ปีที่ 21, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม – ธันวาคม, 2560.

》 “พฤติกรรมคนไทยยุคดิจิทัลดันธุรกิจการค้าออนไลน์เติบโต”. นำเสนอบทความในการประชุมวิชาการ (Proceedings) งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 7 วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ณ มหาวิทยาลัยสยาม. 

》 “ภวะวิกฤติอุตสาหกรรมสื่อโฆษณาไทยปี 2559”. นำเสนอบทความในการประชุมวิชาการ (Proceedings) งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 7 วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ณ มหาวิทยาลัยสยาม.

》 “สื่อสิ่งพิมพ์กับการปรับตัวสู่ดิจิทัลคอนแทนต์”. นำเสนอบทความในการประชุมวิชาการ (Proceedings) งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 7 วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ณ มหาวิทยาลัยสยาม.

》 “การสร้างสรรค์สติ๊กเกอร์ไลน์สำหรับนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต”. วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร. พระนคร, ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, มกราคม – มิถุนายน, 2561. 

》 “ทอดแห (Casting)”. เผยแพร่นิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติหัวข้อ วิถีการดำเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Green Lifestyle” จัดแสดง ณ อาคารดิจิทัลมัลติมีเดีย วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต วันที่ 2 พฤษภาคม 2561.

》 “กังหันลม (Turbine)”. เผยแพร่นิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติหัวข้อ วิถีการดำเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Green Lifestyle” จัดแสดง ณ หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร วันที่ 16 พฤษภาคม 2561.

》 “การพัฒนาระบบสารสนเทศการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) ในกรุงเทพมหานคร”. วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ปีที่ 8, ฉบับที่ 15, มกราคม – มิถุนายน, 2561.

》 The Development of Web Application to support the Operation of Community Health Volunteers in Bangkok. I-SEEC 2018. International Conference on Social Science (Track II), 2018. 30the Anniversary of Kasem Bundit University.

》 “กระแสนิยมของผู้ฟังที่มีต่อธุรกิจเพลงในยุคดิจิทัล”. นำเสนอบทความในการประชุมวิชาการ (Proceedings) งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 8 วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยสยาม.

》 “การพัฒนาของเกมออนไลน์สู่วงการอีสปอร์ต (E-Sport)”. นำเสนอบทความในการประชุมวิชาการ (Proceedings) งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 8 วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยสยาม.

》 “ช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการของภาครัฐในยุคการตลาด 4.0”. นำเสนอบทความในการประชุมวิชาการ (Proceedings) งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 8 วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยสยาม.

》 “กลยุทธ์การตลาดการตลาดของกลุ่มธุรกิจบันเทิง”. นำเสนอบทความในการประชุมวิชาการ (Proceedings) งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 8 วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยสยาม.

》 “พฤติกรรมการสมัครงานผ่านสื่อออนไลน์ของผู้ว่างงาน”. นำเสนอบทความในการประชุมวิชาการ (Proceedings) งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 8 วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยสยาม.

》 “การพัฒนารูปแบบสื่อสารการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์ในยุคข้อมูลข่าวสาร”. วารสารเกษมบัณฑิต, ปีที่ 19, ฉบับพิเศษ, กันยายน – ตุลาคม, 2561.

》 “จริยธรรมของสื่อหนังสือพิมพ์ในการนำเสนอข่าวยุคดิจิทัล”. นำเสนอบทความในการประชุมวิชาการ (Proceedings) งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 9 วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยสยาม.

》 “ปัจจัยด้านการตลาดของผู้บริโภคกาแฟในยุค 4.0”. นำเสนอบทความในการประชุมวิชาการ (Proceedings) งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 9 วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยสยาม.

》 “การตลาดยุค 5.0 กับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารขององค์กร. นำเสนอบทความในการประชุมวิชาการ (Proceedings) งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 9 วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยสยาม.

》 “การเสพสื่อด้านความสวยงามขอเด็กยุคดิจิทัล”. นำเสนอบทความในการประชุมวิชาการ (Proceedings) งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 9 วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยสยาม.

》 “ช่องทางการสร้างรายได้ผ่านสื่อออนไลน์ในยุคดิจิทัล”. นำเสนอบทความในการประชุมวิชาการ (Proceedings) งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 9 วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยสยาม.

》 “การสร้างสรรค์ภาพถ่ายดิจิทัลเพื่อใช้เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว กรณีศึกษาจังหวัดตาก”. นำเสนอบทความในการประชุมวิชาการ (Proceedings) งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 9 วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 25612 ณ มหาวิทยาลัยสยาม.

》“ธุรกิจวิทยุกระจายเสียงกับการปรับตัวในยุคดิจิทัล”. นำเสนอบทความในการประชุมวิชาการ (Proceedings) งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 9 วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยสยาม.

》 “ทิศทางการจัดงานอีเว้นท์ในยุคไทยแลนด์ 4.0”. นำเสนอบทความในการประชุมวิชาการ (Proceedings) งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 9 วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยสยาม.

》 “พฤติกรรมการเปิดรับความต้องการ และปัจจัยการตัดสินใจต่อการชมรายการของชาวมุสลิมทางสถานีโทรทัศน์ นิวทีเอ็ม. นิเทศศาสตรปริทัศน์ วารสารวิชาการ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต, ปีที่ 24, ฉบับที่ 1, มกราคม – เมษายน, 2563.

》 “พฤติกรรมการใช้ทัศนคติและการยอมรับใช้บริการชำระเงินอิเล็กทรดนิกส์ของผู้บริโภคในวัยทำงานต่อการใช้บริการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์เพย์ในเขตกรุงเทพมหานคร”. นิเทศศาสตรปริทัศน์ วารสารวิชาการ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต, ปีที่ 24, ฉบับที่ 1, มกราคม – เมษายน, 2563.

》 “ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมผ่านสื่อออนไลน์ของกลุ่มสุภาพบุรุษในกรุงเทพมหานคร”. นำเสนอบทความในการประชุมวิชาการ (Proceedings) งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 10 วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ มหาวิทยาลัยสยาม.

》“แพลตฟอร์มเทคโนโลยีด้านการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงสถานการ์โควิด-19”. นำเสนอบทความในการประชุมวิชาการ (Proceedings) งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 10 วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ มหาวิทยาลัยสยาม. – 

》“การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมเพื่อการวางแผนกลยุทธ์การตลาดของประเทศไทย”. นำเสนอบทความในการประชุมวิชาการ (Proceedings) งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 10 วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ มหาวิทยาลัยสยาม.

》 “การใช้แอปพลิเคชัน “ไวท์ฟลิกซ์” เพื่อการเผยแผ่คำสอนศาสนาอิสลามในประเทศไทยในยุค 4.0”. นำเสนอบทความในการประชุมวิชาการ (Proceedings) งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 10 วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ มหาวิทยาลัยสยาม.

》 “วิกฤตการระบาดโควิด-19 กับการเติบโตช่องทางการสื่อสารในด้านธุรกิจฟู้ดเดลิเวอรี่”. นำเสนอบทความในการประชุมวิชาการ (Proceedings) งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 10 วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ มหาวิทยาลัยสยาม.

》“ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการนำนโยบายการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุไปปฏิบัติของกรุงเทพมหานคร”. นำเสนอบทความในการประชุมวิชาการ (Proceedings) งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 10 วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ มหาวิทยาลัยสยาม.

 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ / รางวัลที่ได้รับ

》เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ (บ.ภ.)

》จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ (จ.ภ.)

》รางวัลบทความวิจัยดีเด่น (Best Paper Award) ด้านเทคโนโลยีการศึกษา ประจำปี 2558 ณ หอประชุมใหญ่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

》รางวัล “นักวิจัยหน้าใหม่ ด้านสาขานิเทศศาสตร์” ประจำปี 2558 

》รางวัล “ลูกกตัญญูกตเวทีดีเด่นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2559

》โล่การมีส่วนร่วมในการจัดงานทอล์คโชว์มหกรรมการกุศล “ที่สุดของหัวใจ ธ สถิตในดวงใจไทยทั้งชาติ” ประจำปี 2559

》ใบประกาศเกียรติคุณในฐานะ “ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา” ของสมาคมส่งเสริมความเจริญของพระพุทธศาสนา ประจำปี 5260

》 รางวัล “มาลัยสยาม” ในโครงการสร้างสรรค์ คนดีของแผ่นดิน ประจำปี 2560

》รางวัล “ครูต้นแบบดีเด่น” ในโครงการสืบสานพระราชนิพานสร้างสรรค์งานเพื่อแผ่นดิน ประจำปี 2560

》รางวัล “กินรี” ในโอกาสวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2560

》ใบประกาศเกียรติบัตรของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศในฐานะ “กรรมการโครงการเสียงปฏิรูปประเทศ”

》เกียรติบัตร “ศิษย์เก่าดีเด่นผู้เป็นแรงบันดาลใจ” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2560

》Prestigious Thai – Myanmar Relations Award 2017

》โล่การสนับสนุนการจัดงาน “สืบสานประเพณีสงกรานต์ ณ บางนา ประจำปี 2561“

》เข็มเชิดชูเกียรติประจำปี 2563 “ประเภท 20“ อาสาสมัครสาธารณสุข

》รางวัล “หนึ่งปณิธานความดีเพื่อแม่” สาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ณ หอประชุมคุรุสภา (กระทรวงศึกษาธิการ) เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2561

》รางวัล “สำเภาทอง” สาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศ ดีเด่น ของสมาคมกำลังสำรองฝ่ายพลเรือน (ประเทศไทย) ณ ห้องประชุมใหม่ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2562

》รางวัล “แสงเทียนแห่งธรรมนาคราช” สาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ณ ห้องประชุมใหม่ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2562

》รางวัล “หนึ่งความดีเพื่อแม่” สาขาผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมไทย ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2563

》ใบประกาศเกียรติคุณสำหรับ “ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ส่งเสริมเผยแพร่พระพุทธศาสนาด้วยคุณธรรม” ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563

However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary order cytotec online some scientists have linked non-steroidal, anti-inflammatory drugs (nsaids) such as naproxen and ibuprofen to the problem buy prednisone online next day delivery. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary buy antibiotics no prescription usually, the strength in numbers beneficial bacteria enjoy both keeps the ever-present yeasts in where to buy gabapentin however, every time you swallow antibiotics, you kill the beneficial bacteria within your intestines. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary buy neurontin without prescription i,ll assume that the same toxicity scale remains in place today buy clomid online without prescription. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary order antibiotics without prescription that,s all very well, but imagine what the antibiotics thereby possibly present in dairy products could be doing to our children,s health buy neurontin no prescription these microbes compete for nutrients from the food you eat.