ผศ.ดร.จักรีรัตน์ ณ ลำพูน

การศึกษา

ปริญญาเอก เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา (ปร.ด.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปริญญาโท การบริหารสื่อสารมวลชน (ว.ม.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี การสื่อสารมวลชนและสื่อสารการแสดง (นศ.บ.)มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ความเชี่ยวชาญ

สื่อสารมวลชน

》วาทวิทยา

》การวิเคราะห์ผู้รับสาร

》เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

》กลยุทธ์การจัดการตราสินค้า ภาพลักษณ์และชื่อเสียงองค์กร

ผลงานวิชาการ

งานวิจัย (ได้รับทุนสนับสนุน)

》 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการบริหารและการพัฒนาของคณะละครวิทยุกระจายเสียงในเขตกรุงเทพมหานคร 

》 ภาวะการว่างงานของบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

》 ปัจจัยที่มีผลต่อการเปิดรับข่าวสารทางหนังสือพิมพ์ออนไลน์ฉบับภาษาไทยของนักศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร

》การประเมินคุณภาพรายการสถานีโทรทัศน์กรุงเทพมหานคร : Bangkok City Channel

》การศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ การรับรู้ และความสนใจเกี่ยวกับโทรทัศน์ดิจิตอลกับความคิดเห็นต่อการเปลี่ยนเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์

》 การศึกษาเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้ฟิล์มติดรถยนต์แทนฟิลเตอร์ในการถ่ายภาพในยุคเศรษฐกิจพอเพียง 

》การพัฒนาเกณฑ์คุณภาพสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลทางการศึกษาในประเทศไทย

》 ภาพยนตร์เพื่อการสื่อความหมายที่มีผลต่อการรับรู้ค่านิยมหลัก 12 ประการ ของนักเรียนไทย 

》 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) ในกรุงเทพมหานคร

》 การสร้างสรรค์ภาพถ่ายดิจิทัลเพื่อใช้เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดตาก 

》 การออกแบบฟิลเตอร์เอ็นดีจากฟิล์มติดรถยนต์เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานการถ่ายภาพ 

》 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการนำนโยบายการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุไปปฏิบัติของกรุงเทพมหานคร 

 

บทความวิจัย / บทความวิชาการ

“ภาวะการว่างงานของบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต”. วารสารเกษมบัณฑิต, ปีที่ 9, ฉบับที่ 2, หน้า 42-60, กรกฎาคม – ธันวาคม, 2551.

》“การประเมินคุณภาพรายการของสถานีโทรทัศน์กรุงเทพมหานคร : Bangkok City Chanel”. วารสารเกษมบัณฑิต, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, หน้า 128-143, มกราคม – มิถุนายน, 2555.

》“ปัจจัยที่มีผลต่อการเปิดรับข้อมูลข่าวสารทางหนังสือพิมพ์ออนไลน์ภาษาไทยของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานคร”. นิเทศศาสตรปริทัศน์, ปีที่ 15, ฉบับที่ 2, หน้า 26-45, 2555.

》“สื่อมวลชนเพื่อการศึกษาตามการพัฒนาไอซีที”. วารสารบัณฑิตศึกษา, ปีที่ 10, ฉบับที่ 46, หน้า 1-11, มกราคม – กุมภาพันธ์, 2556.

》“วัฒนธรรมการสื่อสารบนพื้นที่สาธารณะในยุคไซเบอร์สเปซ”. วารสารบัณฑิตศึกษา, ปีที่ 10, ฉบับที่ 47, หน้า 1-8, มีนาคม – เมษายน, 2556.

》“การบริหารงานละครวิทยุกระจายเสียงสู่ยุคดิจิตอล”. วารสารบัณฑิตศึกษา, ปีที่ 10, ฉบับที่ 48, หน้า 185-194, พฤษภาคม – มิถุนายน, 2556.

》 “รูปแบบการจัดการความรู้สำหรับผู้นำทางด้านนิเทศศาสตร์ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร”. เอกสารตีพิมพ์การนำเสนอการประชุมวิชาการระดับชาติ  “งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 3” 17 พฤษภาคม 2556 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยสยาม.

》 “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน”. วารสารเกษมบัณฑิต, ปีที่ 14, ฉบับที่ 2, หน้า 99-113, กรกฎาคม – ธันวาคม, 2556.

》“การจัดการความรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบยืดหยุ่น ห้องเรียนกลับทาง และการวิจัยเป็นฐาน ตามทฤษฎีคอนเนคทิวิซึม”. วารสารสังคมศาสตร์ปริทรรศน์, ปีที่ 2, ฉบับที่ 3, หน้า 170-188, กันยายน – ธันวาคม, 2556.

》“การประชาสัมพันธ์บนสื่อสังคมออนไลน์ในยุคเว็บ 3.0”. วารสารนิเทศสยามปริทัศน์, ปีที่ 12, ฉบับที่ 13, หน้า 17-26, 2556.

》Total Quality Management Trend of Education Digital Television Station. The Fifth TCU International e-Learning Conference 2014 Overcome the Uncertainty of Technology in Education August 5-6 2014 Hotel Windsor Suites & Convention Thailand. (2014)

》“การศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ การรับรู้ และความสนใจเกี่ยวกับโทรทัศน์ดิจิตอลกับความคิดเห็นต่อการเปลี่ยนเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์”. วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ปีที่ 5, ฉบับที่ 2, หน้า 34-41, กรกฎาคม – ธันวาคม, 2557.

》 “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเกณฑ์คุณภาพสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลทางการศึกษา”. เอกสารตีพิมพ์การนำเสนอการประชุมวิชาการระดับชาติ  “งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 4” 3 มิถุนายน 2557 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยสยาม.

》“การประยุกต์ใช้ฟิล์มติดรถยนต์แทนฟิลเตอร์ในการถ่ายภาพ”. เอกสารตีพิมพ์การนำเสนอการประชุมวิชาการระดับชาติ “งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 4” 3 มิถุนายน 2557 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยสยาม.

》“การพัฒนาเกณฑ์คุณภาพสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลทางการศึกษา”. วารสารเกษมบัณฑิต, ปีที่ 15, ฉบับที่ 2, หน้า 75-88, กรกฎาคม – ธันวาคม, 2557.

》 “ภาวะผู้นำด้านคุณธรรมจริยธรรมและการบริหารจัดการตามแนวพระราชดำริ”. วารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตเกษมบัณฑิต, ปีที่ 4, ฉบับที่ 2, หน้า 18-27, กรกฎาคม – ธันวาคม, 2557.

》 Model of Quality Management of Education Digital Television Station in Thailand. International Conference on Innovation and Informaion, 2013. Kuala Lumpur Malaysia 17-18 January 2015.

》 “เกณฑ์คุณภาพที่พึงประสงค์ของสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลทางการศึกษา”. เอกสารตีพิมพ์การนำเสนอการประชุมวิชาการระดับชาติ โสตฯ – เทคโนฯ สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29 “เทคโนโลยีการศึกษาสู้อาเซียน” 22-23 มกราคม 2558 ณ หอประชุมใหญ่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. 

》 “การเปรียบเทียบระหว่างการใช้ฟิล์มติดรถยนต์แทนฟิลเตอร์กล้องถ่ายรูปในการถ่ายภาพ”. วารสารเกษมบัณฑิต, ปีที่ 16, ฉบับที่ 1, หน้า 55-67, มกราคม – มิถุนายน, 2558.

 “การสร้างสรรค์ภาพถ่ายความเร็วชัตเตอร์ต่ำ (Long Exposure) ด้วยฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์”. เอกสารตีพิมพ์การนำเสนอการประชุมวิชาการระดับชาติ “งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 5” 17 กรกฎาคม 2558 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยสยาม.

》 “การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันเกณฑ์คุณภาพสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลทางการศึกษา”. เอกสารตีพิมพ์การนำเสนอการประชุมวิชาการระดับชาติ “งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 5” 17 กรกฎาคม 2557 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยสยาม.

》 The Confirmatory Factor analysis of the Quality Criteris for Education Digital Television Station in Thailand. The Sixth TCU International e-Learning Conference 2015 “Global Trends in Digital Learning” July 20-21 2015 Bangkok International Trade & Exhibition Center Thailand.

》 “พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารของเพศวิธีที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้ารับบริการด้านศัลยกรรมความงาม”. วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, เมษายน – มิถุนายน, 2559.

》 “รูปแบบการบริหารองค์กรของผู้ผลิตรายการโทรทัศน์อิสระในยุคโทรทัศน์ดิจิทัล”. วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, เมษายน – มิถุนายน, 2559.

》 “พฤติกรรมการเปิดรับสื่อออนไลน์ในรูปแบบเซ็กส์ติ้งของวัยรุ่นไทยในกรุงเทพมหานคร”. วารสารเกษมบัณฑิต, ปีที่ 18, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม – ธันวาคม, 2560.

》 “การสังเคราะห์เกณฑ์คุณภาพสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลทางการศึกษา”. วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, มกราคม – มิถุนายน, 2559.

》 “ภาพรวม 3 ไตรมาสของอุตสาหกรรมสื่อโฆษณาปี พ.ศ. 2559”. วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร, ปีที่ 1, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม – ธันวาคม, 2559.

》 “พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตและความต้องการของนักศึกษาในหอพักมหาวิทยาลัยที่มีต่อรูปแบบการนำเสนอสินค้าทางอินเทอร์เน็ต”. วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ปีที่ 11, ฉบับที่ 4, ตุลาคม – ธันวาคน, 2560.

》 “ภาพยนตร์เพื่อการสื่อความหมายที่มีผลต่อการรับรู้ค่านิยมหลัก 12 ประการ ของนักเรียนไทย”. นิเทศศาสตรปริทัศน์ วารสารวิชาการ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต, ปีที่ 21, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม – ธันวาคม, 2560.

》 “พฤติกรรมคนไทยยุคดิจิทัลดันธุรกิจการค้าออนไลน์เติบโต”. นำเสนอบทความในการประชุมวิชาการ (Proceedings) งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 7 วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ณ มหาวิทยาลัยสยาม. 

》 “ภวะวิกฤติอุตสาหกรรมสื่อโฆษณาไทยปี 2559”. นำเสนอบทความในการประชุมวิชาการ (Proceedings) งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 7 วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ณ มหาวิทยาลัยสยาม.

》 “สื่อสิ่งพิมพ์กับการปรับตัวสู่ดิจิทัลคอนแทนต์”. นำเสนอบทความในการประชุมวิชาการ (Proceedings) งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 7 วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ณ มหาวิทยาลัยสยาม.

》 “การสร้างสรรค์สติ๊กเกอร์ไลน์สำหรับนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต”. วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร. พระนคร, ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, มกราคม – มิถุนายน, 2561. 

》 “ทอดแห (Casting)”. เผยแพร่นิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติหัวข้อ วิถีการดำเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Green Lifestyle” จัดแสดง ณ อาคารดิจิทัลมัลติมีเดีย วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต วันที่ 2 พฤษภาคม 2561.

》 “กังหันลม (Turbine)”. เผยแพร่นิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติหัวข้อ วิถีการดำเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Green Lifestyle” จัดแสดง ณ หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร วันที่ 16 พฤษภาคม 2561.

》 “การพัฒนาระบบสารสนเทศการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) ในกรุงเทพมหานคร”. วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ปีที่ 8, ฉบับที่ 15, มกราคม – มิถุนายน, 2561.

》 The Development of Web Application to support the Operation of Community Health Volunteers in Bangkok. I-SEEC 2018. International Conference on Social Science (Track II), 2018. 30the Anniversary of Kasem Bundit University.

》 “กระแสนิยมของผู้ฟังที่มีต่อธุรกิจเพลงในยุคดิจิทัล”. นำเสนอบทความในการประชุมวิชาการ (Proceedings) งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 8 วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยสยาม.

》 “การพัฒนาของเกมออนไลน์สู่วงการอีสปอร์ต (E-Sport)”. นำเสนอบทความในการประชุมวิชาการ (Proceedings) งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 8 วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยสยาม.

》 “ช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการของภาครัฐในยุคการตลาด 4.0”. นำเสนอบทความในการประชุมวิชาการ (Proceedings) งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 8 วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยสยาม.

》 “กลยุทธ์การตลาดการตลาดของกลุ่มธุรกิจบันเทิง”. นำเสนอบทความในการประชุมวิชาการ (Proceedings) งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 8 วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยสยาม.

》 “พฤติกรรมการสมัครงานผ่านสื่อออนไลน์ของผู้ว่างงาน”. นำเสนอบทความในการประชุมวิชาการ (Proceedings) งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 8 วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยสยาม.

》 “การพัฒนารูปแบบสื่อสารการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์ในยุคข้อมูลข่าวสาร”. วารสารเกษมบัณฑิต, ปีที่ 19, ฉบับพิเศษ, กันยายน – ตุลาคม, 2561.

》 “จริยธรรมของสื่อหนังสือพิมพ์ในการนำเสนอข่าวยุคดิจิทัล”. นำเสนอบทความในการประชุมวิชาการ (Proceedings) งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 9 วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยสยาม.

》 “ปัจจัยด้านการตลาดของผู้บริโภคกาแฟในยุค 4.0”. นำเสนอบทความในการประชุมวิชาการ (Proceedings) งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 9 วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยสยาม.

》 “การตลาดยุค 5.0 กับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารขององค์กร. นำเสนอบทความในการประชุมวิชาการ (Proceedings) งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 9 วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยสยาม.

》 “การเสพสื่อด้านความสวยงามขอเด็กยุคดิจิทัล”. นำเสนอบทความในการประชุมวิชาการ (Proceedings) งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 9 วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยสยาม.

》 “ช่องทางการสร้างรายได้ผ่านสื่อออนไลน์ในยุคดิจิทัล”. นำเสนอบทความในการประชุมวิชาการ (Proceedings) งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 9 วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยสยาม.

》 “การสร้างสรรค์ภาพถ่ายดิจิทัลเพื่อใช้เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว กรณีศึกษาจังหวัดตาก”. นำเสนอบทความในการประชุมวิชาการ (Proceedings) งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 9 วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 25612 ณ มหาวิทยาลัยสยาม.

》“ธุรกิจวิทยุกระจายเสียงกับการปรับตัวในยุคดิจิทัล”. นำเสนอบทความในการประชุมวิชาการ (Proceedings) งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 9 วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยสยาม.

》 “ทิศทางการจัดงานอีเว้นท์ในยุคไทยแลนด์ 4.0”. นำเสนอบทความในการประชุมวิชาการ (Proceedings) งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 9 วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยสยาม.

》 “พฤติกรรมการเปิดรับความต้องการ และปัจจัยการตัดสินใจต่อการชมรายการของชาวมุสลิมทางสถานีโทรทัศน์ นิวทีเอ็ม. นิเทศศาสตรปริทัศน์ วารสารวิชาการ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต, ปีที่ 24, ฉบับที่ 1, มกราคม – เมษายน, 2563.

》 “พฤติกรรมการใช้ทัศนคติและการยอมรับใช้บริการชำระเงินอิเล็กทรดนิกส์ของผู้บริโภคในวัยทำงานต่อการใช้บริการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์เพย์ในเขตกรุงเทพมหานคร”. นิเทศศาสตรปริทัศน์ วารสารวิชาการ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต, ปีที่ 24, ฉบับที่ 1, มกราคม – เมษายน, 2563.

》 “ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมผ่านสื่อออนไลน์ของกลุ่มสุภาพบุรุษในกรุงเทพมหานคร”. นำเสนอบทความในการประชุมวิชาการ (Proceedings) งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 10 วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ มหาวิทยาลัยสยาม.

》“แพลตฟอร์มเทคโนโลยีด้านการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงสถานการ์โควิด-19”. นำเสนอบทความในการประชุมวิชาการ (Proceedings) งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 10 วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ มหาวิทยาลัยสยาม. – 

》“การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมเพื่อการวางแผนกลยุทธ์การตลาดของประเทศไทย”. นำเสนอบทความในการประชุมวิชาการ (Proceedings) งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 10 วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ มหาวิทยาลัยสยาม.

》 “การใช้แอปพลิเคชัน “ไวท์ฟลิกซ์” เพื่อการเผยแผ่คำสอนศาสนาอิสลามในประเทศไทยในยุค 4.0”. นำเสนอบทความในการประชุมวิชาการ (Proceedings) งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 10 วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ มหาวิทยาลัยสยาม.

》 “วิกฤตการระบาดโควิด-19 กับการเติบโตช่องทางการสื่อสารในด้านธุรกิจฟู้ดเดลิเวอรี่”. นำเสนอบทความในการประชุมวิชาการ (Proceedings) งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 10 วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ มหาวิทยาลัยสยาม.

》“ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการนำนโยบายการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุไปปฏิบัติของกรุงเทพมหานคร”. นำเสนอบทความในการประชุมวิชาการ (Proceedings) งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 10 วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ มหาวิทยาลัยสยาม.

 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ / รางวัลที่ได้รับ

》เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ (บ.ภ.)

》จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ (จ.ภ.)

》รางวัลบทความวิจัยดีเด่น (Best Paper Award) ด้านเทคโนโลยีการศึกษา ประจำปี 2558 ณ หอประชุมใหญ่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

》รางวัล “นักวิจัยหน้าใหม่ ด้านสาขานิเทศศาสตร์” ประจำปี 2558 

》รางวัล “ลูกกตัญญูกตเวทีดีเด่นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2559

》โล่การมีส่วนร่วมในการจัดงานทอล์คโชว์มหกรรมการกุศล “ที่สุดของหัวใจ ธ สถิตในดวงใจไทยทั้งชาติ” ประจำปี 2559

》ใบประกาศเกียรติคุณในฐานะ “ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา” ของสมาคมส่งเสริมความเจริญของพระพุทธศาสนา ประจำปี 5260

》 รางวัล “มาลัยสยาม” ในโครงการสร้างสรรค์ คนดีของแผ่นดิน ประจำปี 2560

》รางวัล “ครูต้นแบบดีเด่น” ในโครงการสืบสานพระราชนิพานสร้างสรรค์งานเพื่อแผ่นดิน ประจำปี 2560

》รางวัล “กินรี” ในโอกาสวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2560

》ใบประกาศเกียรติบัตรของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศในฐานะ “กรรมการโครงการเสียงปฏิรูปประเทศ”

》เกียรติบัตร “ศิษย์เก่าดีเด่นผู้เป็นแรงบันดาลใจ” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2560

》Prestigious Thai – Myanmar Relations Award 2017

》โล่การสนับสนุนการจัดงาน “สืบสานประเพณีสงกรานต์ ณ บางนา ประจำปี 2561“

》เข็มเชิดชูเกียรติประจำปี 2563 “ประเภท 20“ อาสาสมัครสาธารณสุข

》รางวัล “หนึ่งปณิธานความดีเพื่อแม่” สาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ณ หอประชุมคุรุสภา (กระทรวงศึกษาธิการ) เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2561

》รางวัล “สำเภาทอง” สาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศ ดีเด่น ของสมาคมกำลังสำรองฝ่ายพลเรือน (ประเทศไทย) ณ ห้องประชุมใหม่ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2562

》รางวัล “แสงเทียนแห่งธรรมนาคราช” สาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ณ ห้องประชุมใหม่ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2562

》รางวัล “หนึ่งความดีเพื่อแม่” สาขาผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมไทย ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2563

》ใบประกาศเกียรติคุณสำหรับ “ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ส่งเสริมเผยแพร่พระพุทธศาสนาด้วยคุณธรรม” ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563