ผศ.ดร.ณัฐพงค์ แย้มเจริญ

การศึกษา

》ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิจัยศิลปะและวัฒนธรรม) คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

》นศ.ม. (วาทวิทยาและสื่อสารการแสดง) คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

》อ.บ. (ภาษาไทย/ศิลปการละคร) คณะอักษรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ทุนโครงภาษาและวรรณคดีไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ)

ความเชี่ยวชาญ

ประสบการณ์ในการฝึกอบรมและสร้างการเรียนรู้ให้กับองค์กรชั้นนำระดับประเทศ และมีความเชี่ยวชาญในเรื่องการสื่อสาร ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ องค์กร และชุมชนมากกว่า 20 ปี เป็นวิทยากรกระบวนการมีความโดดเด่นในการใช้องค์ความรู้ละครเป็นฐานเพื่อประยุกต์สร้างการเรียนรู้ใหม่ ๆ นอกจากนี้ยังมีเป็นนักสร้างสรรค์เนื้อหาและเขียนบทละคร (Content Creator) มีผลงานทั้งสื่อหลัก และการแสดงสดอย่างต่อเนื่อง

ผลงานวิชาการ

บทความ

สุรีย์ แสงรุ่งศรี และณัฐพงค์  แย้มเจริญ (2563).การพัฒนาหลักสูตรผู้ดูแลและรูปแบบโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและรองรับสังคมสูงวัย. โรงพยาบาลราชวิถี  กรุงเทพมหานคร

》ณัฐพงค์ แย้มเจริญ และคณะ, (2562). การสร้างเครือข่ายชุมชนและการสื่อสารการตลาดเพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพชุมชนวัดปากบ่อในโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นพลัส. ปีที่ 2 วารสารนิเทศศาสตรปริทัศน์ ปีที่ 23 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2562

》เตชิต หอมจันทร์ และ ณัฐพงค์ แย้มเจริญ. (2562). พฤติกรรมการเปิดรับและความพึงพอใจของผู้ชมต่อรูปแบบรายการหน้ากากนักร้อง (The Mask Singer) ในเขตกรุงเทพมหานคร.วารสารนิเทศศาสตรปริทัศน์ ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม – เมษายน 2562 

》ณัฐพงค์ แย้มเจริญ มนัสกานต์ อินทร์สังข์ และพิณทิพย์ สัตย์เพริศพราย (2562) . Simple Song : เสียงแห่งปวงประชา:ละครแบบมีส่วนร่วมเพื่อการเรียนรู้ของนักศึกษาต้นแบบ (Creative research “Simple Song: Sound of the people”: Participatory theatre for learning of role- model student.). นำเสนอบทความในการประชุมวิชาการ (Proceedings) งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 9 วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยสยาม. 

》ณัฐพงค์ แย้มเจริญ และปิยะพล รอดคำดี (2562) มหรสพโขน : ความขัดแย้งบนความแตกต่างของระบบการให้คุณค่าจากคนต่างยุคKhon : the conflicting on the differences of value setting from people in a different generation. นำเสนอบทความในการประชุมวิชาการ (Proceedings) งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 9 วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยสยาม

》ณัฐพงค์ แย้มเจริญ และเปรมินทร์ หงษ์โต. (2561), เทคนิคการสร้างสรรค์งานโฆษณายอดนิยมทางยูทูปปี พ.ศ. 2560 ในประเทศไทย.”. นำเสนอบทความในการประชุมวิชาการ (Proceedings) งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 8 วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยสยาม

》สัมฤทธ์  ภูกงลี   ปรีชาวุฒิ  อภิระติง  และณัฐพงค์ แย้มเจริญ (2561). มายาคติในภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องเอคโค่จิ๋วก้องโลก (Mythologies in Thai Animation Film : Echo planet). วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับบัณฑิตศึกษา) สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม – เมษายน 2561 หน้า 65 – 76

》ณัฐพงค์ แย้มเจริญ และคณะ, (2560). รูปแบบการสื่อสารด้านพุทธศาสนาสู่คนรุ่นใหม่ในประเทศไทย. วารสารสถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหากุฎราชวิทยาลัย ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2561

》ณัฐพงค์  แย้มเจริญ (2557).จากสะพานอุตตามนุสรณ์ถึงสะพานไม้ไผ่ลูกบวบ :ภาพสะท้อนวิถีชีวิตชุมชนไทย-มอญ สองฝั่งแม่น้ำซองกาเลียที่เปลี่ยนแปลง.วารสารเกษมบัณฑิต ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2557 หน้า 89 – 102

》ณัฐพงค์  แย้มเจริญ (2557). “ภาพยนตร์ลาว : วัฒนธรรมสมัยนิยมของคนลาวรุ่นใหม่ภายใต้อิทธิภาพภาพยนตร์ไทย” การประชุมวิชาการระดับชาติ ภาษาและวัฒนธรรม 2557 เรื่องวัฒนธรรมสมัยนิยม ณ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 28 กรกฎาคม 2557

》ณัฐพงค์ แย้มเจริญ และคณะ (2557) งานสร้างสรรค์เรื่อง “จากบทละครเรื่องคนดีที่เสฉวนสู่คนดีที่ดำเนิน : การสร้างสรรค์ละครเวทีเพื่อสื่อ “สาร” ภายใต้ความขัดแย้งทางสังคมไทย”การประชุมวิชาการระดับชาติ การวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 4 จัดโดยคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม วันที่ 3  มิถุนายน 2557

》ณัฐพงค์  แย้มเจริญ (2556) ภาพสะท้อนทางสังคมลาวจากอดีตสู่อนาคต : ศึกษาผ่านสถานภาพโรงภาพยนตร์ในนครหลวงเวียงจันทน์” การประชุมวิชาการนิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที 1 วันที่ 14 สิงหาคม 2556 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

》ณัฐพงค์ แย้มเจริญ (2556) หนังลาวยังก้าวไม่ไกล แต่จะไปให้ถึง การประชุมวิชาการระดับชาติ “การวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กับการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี วันที่ 9 สิงหาคม 2556

》ณัฐพงค์ แย้มเจริญ (2556). สภาพภาพยนตร์ลาว : ผู้กำกับ-ภาพยนตร์-โรงภาพยนตร์-ผู้ชมในยุคอุตสาหกรรมบันเทิง ค.ศ.2008 – 2012 การประชุมวิชาการระดับชาติ งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ครั้งที่ 3 ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยสยาม

》ณัฐพงค์  แย้มเจริญ (2556) ภาพยนตร์ลาว :การสำรวจสภาพผู้กำกับ-ภาพยนตร์-โรงภาพยนตร์-ผู้ชม ในยุคอุตสาหกรรมบันเทิง ค.ศ.2008 – 2010 ในงาน The 5th  NPRU National Conference 2013 วันที่ 18 – 19 กรกฎาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

》ณัฐพงค์ แย้มเจริญ (2555) ความร่วมสมัยที่ปรากฎในการแสดงขั้นสูง “โขนศาลาเฉลิมกรุง” ในการประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง ศิลปกรรม วัฒนธรรมและการออกแบบ ครั้งที่ 1 โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น วันที่ 5 ตุลาคม 2555

》ณัฐพงค์  แย้มเจริญ (2554). ฮูปเงาร่วมทุนไทย-ลาว “สบายดีหลวงพระบาง” : สื่อล่าอาณานิคมด้วยวัฒนธรรมยุคโลกาภิวัตน์ ในงานสัมมนาเครือข่ายวิชาการ-วิจัยสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 5 เรื่องมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ไทย : ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนา ก้าวหน้าสู่ประชาคมอาเซียน วันที่ 28 – 29 กรกฎาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

 

บทความภาษาอังกฤษ

》Samrit Bongkonglee   Preechawut Apirationg  and Nattapong Yamcharoen. (2018). The Creation of Thai Animation : The Analysis Through the System Theory. Journal of Engineering and Applied Sciences 13 (13) : 4961-4970, 2018 

》Pitipong Pimpiset  Pat  Kotchapakdee and Nattapong Yamcharoen. (2018). Lao Animation : The Development of Production Techniques from the Beginning Unit Now. Journal of Engineering and Applied Sciences 13(13) : 6138-6145, 2018 

》Nattapong Yamcharoen (2015).Buddhist Communication Styles for New Generation in Present-Day Thailand .Asian Science; Vol. 11, No.2 ; 2015  PP. 174 – 180.Canadian Center of Science and Education

》Nattapong Yamcharoen (2013) An Analysis of The Vientiane 450 years Anniversary Logo : Reflections of Lao’s Culture and Society. The Asian Conference on Cultural Studies 2013. Ramada Hotel, Osaka Japan, 24 – 26 May 2013

》Nattapong Yamcharoen  Souneth Phothisane and Donruethai  Kovathanakul (2013). The Guide to Developing Lao Film into the Industrial System” European Journal of Scientific Research. Vol.114 No.4 November 2013 pp.556-573  

》Nattapong Yamcharoen (2013).Luang Prabang Film Festival: 3 Years of Strength with the Power of Movie Fanatics to Enhance Filming in Southeast Asia.” Film Asia 2013-The Second Asian Conference on Film and Documentary, Ramada Hotel Osaka Japan, 8-10 November 2013.PP.36-48

》Nattapong  Yamcharoen  (2012).Lao film Developing Approach to Industrial System”. The Asian Conference on Film and Documentary 2012. Ramada Hotel, Osaka Japan, 2-4 November 2012 PP.36 – 45