ผศ.ดร.ณัฐพงค์ แย้มเจริญ

การศึกษา

》ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิจัยศิลปะและวัฒนธรรม) คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

》นศ.ม. (วาทวิทยาและสื่อสารการแสดง) คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

》อ.บ. (ภาษาไทย/ศิลปการละคร) คณะอักษรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ทุนโครงภาษาและวรรณคดีไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ)

ความเชี่ยวชาญ

ประสบการณ์ในการฝึกอบรมและสร้างการเรียนรู้ให้กับองค์กรชั้นนำระดับประเทศ และมีความเชี่ยวชาญในเรื่องการสื่อสาร ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ องค์กร และชุมชนมากกว่า 20 ปี เป็นวิทยากรกระบวนการมีความโดดเด่นในการใช้องค์ความรู้ละครเป็นฐานเพื่อประยุกต์สร้างการเรียนรู้ใหม่ ๆ นอกจากนี้ยังมีเป็นนักสร้างสรรค์เนื้อหาและเขียนบทละคร (Content Creator) มีผลงานทั้งสื่อหลัก และการแสดงสดอย่างต่อเนื่อง

ผลงานวิชาการ

บทความ

สุรีย์ แสงรุ่งศรี และณัฐพงค์  แย้มเจริญ (2563).การพัฒนาหลักสูตรผู้ดูแลและรูปแบบโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและรองรับสังคมสูงวัย. โรงพยาบาลราชวิถี  กรุงเทพมหานคร

》ณัฐพงค์ แย้มเจริญ และคณะ, (2562). การสร้างเครือข่ายชุมชนและการสื่อสารการตลาดเพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพชุมชนวัดปากบ่อในโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นพลัส. ปีที่ 2 วารสารนิเทศศาสตรปริทัศน์ ปีที่ 23 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2562

》เตชิต หอมจันทร์ และ ณัฐพงค์ แย้มเจริญ. (2562). พฤติกรรมการเปิดรับและความพึงพอใจของผู้ชมต่อรูปแบบรายการหน้ากากนักร้อง (The Mask Singer) ในเขตกรุงเทพมหานคร.วารสารนิเทศศาสตรปริทัศน์ ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม – เมษายน 2562 

》ณัฐพงค์ แย้มเจริญ มนัสกานต์ อินทร์สังข์ และพิณทิพย์ สัตย์เพริศพราย (2562) . Simple Song : เสียงแห่งปวงประชา:ละครแบบมีส่วนร่วมเพื่อการเรียนรู้ของนักศึกษาต้นแบบ (Creative research “Simple Song: Sound of the people”: Participatory theatre for learning of role- model student.). นำเสนอบทความในการประชุมวิชาการ (Proceedings) งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 9 วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยสยาม. 

》ณัฐพงค์ แย้มเจริญ และปิยะพล รอดคำดี (2562) มหรสพโขน : ความขัดแย้งบนความแตกต่างของระบบการให้คุณค่าจากคนต่างยุคKhon : the conflicting on the differences of value setting from people in a different generation. นำเสนอบทความในการประชุมวิชาการ (Proceedings) งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 9 วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยสยาม

》ณัฐพงค์ แย้มเจริญ และเปรมินทร์ หงษ์โต. (2561), เทคนิคการสร้างสรรค์งานโฆษณายอดนิยมทางยูทูปปี พ.ศ. 2560 ในประเทศไทย.”. นำเสนอบทความในการประชุมวิชาการ (Proceedings) งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 8 วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยสยาม

》สัมฤทธ์  ภูกงลี   ปรีชาวุฒิ  อภิระติง  และณัฐพงค์ แย้มเจริญ (2561). มายาคติในภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องเอคโค่จิ๋วก้องโลก (Mythologies in Thai Animation Film : Echo planet). วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับบัณฑิตศึกษา) สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม – เมษายน 2561 หน้า 65 – 76

》ณัฐพงค์ แย้มเจริญ และคณะ, (2560). รูปแบบการสื่อสารด้านพุทธศาสนาสู่คนรุ่นใหม่ในประเทศไทย. วารสารสถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหากุฎราชวิทยาลัย ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2561

》ณัฐพงค์  แย้มเจริญ (2557).จากสะพานอุตตามนุสรณ์ถึงสะพานไม้ไผ่ลูกบวบ :ภาพสะท้อนวิถีชีวิตชุมชนไทย-มอญ สองฝั่งแม่น้ำซองกาเลียที่เปลี่ยนแปลง.วารสารเกษมบัณฑิต ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2557 หน้า 89 – 102

》ณัฐพงค์  แย้มเจริญ (2557). “ภาพยนตร์ลาว : วัฒนธรรมสมัยนิยมของคนลาวรุ่นใหม่ภายใต้อิทธิภาพภาพยนตร์ไทย” การประชุมวิชาการระดับชาติ ภาษาและวัฒนธรรม 2557 เรื่องวัฒนธรรมสมัยนิยม ณ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 28 กรกฎาคม 2557

》ณัฐพงค์ แย้มเจริญ และคณะ (2557) งานสร้างสรรค์เรื่อง “จากบทละครเรื่องคนดีที่เสฉวนสู่คนดีที่ดำเนิน : การสร้างสรรค์ละครเวทีเพื่อสื่อ “สาร” ภายใต้ความขัดแย้งทางสังคมไทย”การประชุมวิชาการระดับชาติ การวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 4 จัดโดยคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม วันที่ 3  มิถุนายน 2557

》ณัฐพงค์  แย้มเจริญ (2556) ภาพสะท้อนทางสังคมลาวจากอดีตสู่อนาคต : ศึกษาผ่านสถานภาพโรงภาพยนตร์ในนครหลวงเวียงจันทน์” การประชุมวิชาการนิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที 1 วันที่ 14 สิงหาคม 2556 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

》ณัฐพงค์ แย้มเจริญ (2556) หนังลาวยังก้าวไม่ไกล แต่จะไปให้ถึง การประชุมวิชาการระดับชาติ “การวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กับการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี วันที่ 9 สิงหาคม 2556

》ณัฐพงค์ แย้มเจริญ (2556). สภาพภาพยนตร์ลาว : ผู้กำกับ-ภาพยนตร์-โรงภาพยนตร์-ผู้ชมในยุคอุตสาหกรรมบันเทิง ค.ศ.2008 – 2012 การประชุมวิชาการระดับชาติ งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ครั้งที่ 3 ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยสยาม

》ณัฐพงค์  แย้มเจริญ (2556) ภาพยนตร์ลาว :การสำรวจสภาพผู้กำกับ-ภาพยนตร์-โรงภาพยนตร์-ผู้ชม ในยุคอุตสาหกรรมบันเทิง ค.ศ.2008 – 2010 ในงาน The 5th  NPRU National Conference 2013 วันที่ 18 – 19 กรกฎาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

》ณัฐพงค์ แย้มเจริญ (2555) ความร่วมสมัยที่ปรากฎในการแสดงขั้นสูง “โขนศาลาเฉลิมกรุง” ในการประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง ศิลปกรรม วัฒนธรรมและการออกแบบ ครั้งที่ 1 โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น วันที่ 5 ตุลาคม 2555

》ณัฐพงค์  แย้มเจริญ (2554). ฮูปเงาร่วมทุนไทย-ลาว “สบายดีหลวงพระบาง” : สื่อล่าอาณานิคมด้วยวัฒนธรรมยุคโลกาภิวัตน์ ในงานสัมมนาเครือข่ายวิชาการ-วิจัยสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 5 เรื่องมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ไทย : ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนา ก้าวหน้าสู่ประชาคมอาเซียน วันที่ 28 – 29 กรกฎาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

 

บทความภาษาอังกฤษ

》Samrit Bongkonglee   Preechawut Apirationg  and Nattapong Yamcharoen. (2018). The Creation of Thai Animation : The Analysis Through the System Theory. Journal of Engineering and Applied Sciences 13 (13) : 4961-4970, 2018 

》Pitipong Pimpiset  Pat  Kotchapakdee and Nattapong Yamcharoen. (2018). Lao Animation : The Development of Production Techniques from the Beginning Unit Now. Journal of Engineering and Applied Sciences 13(13) : 6138-6145, 2018 

》Nattapong Yamcharoen (2015).Buddhist Communication Styles for New Generation in Present-Day Thailand .Asian Science; Vol. 11, No.2 ; 2015  PP. 174 – 180.Canadian Center of Science and Education

》Nattapong Yamcharoen (2013) An Analysis of The Vientiane 450 years Anniversary Logo : Reflections of Lao’s Culture and Society. The Asian Conference on Cultural Studies 2013. Ramada Hotel, Osaka Japan, 24 – 26 May 2013

》Nattapong Yamcharoen  Souneth Phothisane and Donruethai  Kovathanakul (2013). The Guide to Developing Lao Film into the Industrial System” European Journal of Scientific Research. Vol.114 No.4 November 2013 pp.556-573  

》Nattapong Yamcharoen (2013).Luang Prabang Film Festival: 3 Years of Strength with the Power of Movie Fanatics to Enhance Filming in Southeast Asia.” Film Asia 2013-The Second Asian Conference on Film and Documentary, Ramada Hotel Osaka Japan, 8-10 November 2013.PP.36-48

》Nattapong  Yamcharoen  (2012).Lao film Developing Approach to Industrial System”. The Asian Conference on Film and Documentary 2012. Ramada Hotel, Osaka Japan, 2-4 November 2012 PP.36 – 45

However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary order cytotec online some scientists have linked non-steroidal, anti-inflammatory drugs (nsaids) such as naproxen and ibuprofen to the problem buy prednisone online next day delivery. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary buy antibiotics no prescription usually, the strength in numbers beneficial bacteria enjoy both keeps the ever-present yeasts in where to buy gabapentin however, every time you swallow antibiotics, you kill the beneficial bacteria within your intestines. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary buy neurontin without prescription i,ll assume that the same toxicity scale remains in place today buy clomid online without prescription. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary order antibiotics without prescription that,s all very well, but imagine what the antibiotics thereby possibly present in dairy products could be doing to our children,s health buy neurontin no prescription these microbes compete for nutrients from the food you eat.