ผศ.ดร.ต่อตระกูล อุบลวัตร

การศึกษา

》ปริญญาเอก ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พัฒนศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

》ปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นิเทศศาสตรพัฒนาการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศนียบัตรเจ้าหน้าที่รายการวิทยุกระจายเสียง (เกียรตินิยมเรียนดีอันดับหนึ่ง) สถาบันการประชาสัมพันธ์  กรมประชาสัมพันธ์

》ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมีอุตสาหกรรม)  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ความเชี่ยวชาญ

การวิจัยเชิงปริมาณและการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจัย (SPSS)

การวิจัยการตลาด แบรนด์ และพฤติกรรมผู้บริโภค

การวางแผนและประเมินผลโครงการสื่อสารเชิงกลยุทธ์

ผลงานวิชาการ

ต่อตระกูล  อุบลวัตร.(2552).การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อโครงการระบบขนส่งรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตและชุมชนบริเวณใกล้เคียง.รายงานผลการวิจัย.132 หน้า.

ต่อตระกูล  อุบลวัตร. (2555). พฤติกรรมการชม ทัศนคติและการจดจำตราสินค้าที่ใช้กลยุทธ์การโฆษณาแฝงในละครซิทคอมเรื่อง“บ้านนี้มีรัก”ของผู้ชมโทรทัศน์ในกรุงเทพมหานคร.รายงานผลการวิจัย. 82 หน้า.

》สุปราณี ศิริสวัสดิ์ชัย ชเนตตี ทินนาม และต่อตระกูล อุบลวัตร. (2558). ดัชนีชี้วัดความเป็นวิชาชีพของผู้ประกาศไทย.รายงานผลการวิจัย. สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

》พิเชษฐ พิมพ์เจริญ และต่อตระกูล อุบลวัตร. (2559). ทัศนคติและพฤติกรรมที่มีต่อการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันของคนวัยทำงานใน กทม. : รายงานการวิจัย. สสส.

》ชเนตตี ทินนาม ต่อตระกูล อุบลวัตร และพิเชษฐ พิมพ์เจริญ. (2561). การวิจัยและพัฒนาระบบการเฝ้าระวังเนื้อหารายการโทรทัศน์สำหรับเด็กและเยาวชน (Research and Development of Children TV Program Monitoring System (CTMS)) รายงานผลการวิจัย. กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์.

》พิเชษฐ พิมพ์เจริญ และต่อตระกูล อุบลวัตร.(2563). แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ใช้เฟซบุ๊กบนแฟนเพจฟุตบอล  ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สำนักวิจัยมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

》นิภากร กำจรเมนุกูล สุเทพ เดชะชีพ ต่อตระกูล อุบลวัตร พิเชษฐ พิมพ์เจริญ และกอปรพงษ์ กุณฑียะ.(2563).โครงการจัดทำฐานข้อมูลการเปิดรับสื่อและสภาพการณ์ของสื่อ ปี 2563. สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์.(อยู่ระหว่างดำเนินการ)

》ต่อตระกูล อุบลวัตร และพิเชษฐ พิมพ์เจริญ. (2546, กรกฎาคม-ธันวาคม). การเผยแพร่นวกรรม. วารสารเกษมบัณฑิต. 4(2): 48-57.

》ต่อตระกูล  อุบลวัตร. (2553)” การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อโครงการระบบขนส่งรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตและชุมชนบริเวณใกล้เคียง.วารสารเกษมบัณฑิต.11 ,2: 1-15.

》ต่อตระกูล  อุบลวัตร .(2556). พฤติกรรมการชม ทัศนคติและการจดจำตราสินค้าที่ใช้กลยุทธ์การโฆษณาแฝงในละครซิทคอมเรื่อง“บ้านนี้มีรัก”ของผู้ชมโทรทัศน์ในกรุงเทพมหานคร.วารสารเกษมบัณฑิต.14 ,1: 101-115.

》พิเชษฐ พิมพ์เจริญ และต่อตระกูล อุบลวัตร. (2560). ทัศนคติและพฤติกรรมที่มีต่อการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันของคนวัยทำงานในกรุงเทพมหานคร. (Proceeding). รายงานการประชุมส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน (หน้า 49-59). กรุงเทพมหานคร: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. 

》ปราณี ศิริสวัสดิ์ชัย ชเนตตี ทินนาม และต่อตระกูล อุบลวัตร. (2559). ดัชนีชี้วัดความเป็นวิชาชีพของผู้ประกาศไทย.วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย Vol.11

》Tortrakool  Ubolwatra. (2010, October 26-28). Product Placement in Sitcom Drama as the Challenged Marketing Communication Tools: A Case Study of “Pen Tor” Thailand. The Asian Conference on Media & Mass Communication. Osaka, Japan. Official Conference Proceeding.

》Chanettee Tinnam, Tortrakool Ubolwattra and Phichate Phimcharoen. (2019, April 15-18). Research and Development of Children Television Program Monitoring System in Thailand (www.mongtvdek.com) 5th International Conference on Communication and Management (ICCM2019), Athens Greece.

》ชเนตตี ทินนาม และ ต่อตระกูล อุบลวัตร.(2563). ชุดวิชาการบริหารกิจการสื่อสาร หน่วยที่ 2 ภูมิทัศน์สื่อและทิศทางการบริหารกิจการสื่อสาร โครงการตำราสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช