ผศ.ดร.ต่อตระกูล อุบลวัตร

การศึกษา

》ปริญญาเอก ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พัฒนศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

》ปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นิเทศศาสตรพัฒนาการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศนียบัตรเจ้าหน้าที่รายการวิทยุกระจายเสียง (เกียรตินิยมเรียนดีอันดับหนึ่ง) สถาบันการประชาสัมพันธ์  กรมประชาสัมพันธ์

》ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมีอุตสาหกรรม)  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ความเชี่ยวชาญ

การวิจัยเชิงปริมาณและการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจัย (SPSS)

การวิจัยการตลาด แบรนด์ และพฤติกรรมผู้บริโภค

การวางแผนและประเมินผลโครงการสื่อสารเชิงกลยุทธ์

ผลงานวิชาการ

ต่อตระกูล  อุบลวัตร.(2552).การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อโครงการระบบขนส่งรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตและชุมชนบริเวณใกล้เคียง.รายงานผลการวิจัย.132 หน้า.

ต่อตระกูล  อุบลวัตร. (2555). พฤติกรรมการชม ทัศนคติและการจดจำตราสินค้าที่ใช้กลยุทธ์การโฆษณาแฝงในละครซิทคอมเรื่อง“บ้านนี้มีรัก”ของผู้ชมโทรทัศน์ในกรุงเทพมหานคร.รายงานผลการวิจัย. 82 หน้า.

》สุปราณี ศิริสวัสดิ์ชัย ชเนตตี ทินนาม และต่อตระกูล อุบลวัตร. (2558). ดัชนีชี้วัดความเป็นวิชาชีพของผู้ประกาศไทย.รายงานผลการวิจัย. สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

》พิเชษฐ พิมพ์เจริญ และต่อตระกูล อุบลวัตร. (2559). ทัศนคติและพฤติกรรมที่มีต่อการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันของคนวัยทำงานใน กทม. : รายงานการวิจัย. สสส.

》ชเนตตี ทินนาม ต่อตระกูล อุบลวัตร และพิเชษฐ พิมพ์เจริญ. (2561). การวิจัยและพัฒนาระบบการเฝ้าระวังเนื้อหารายการโทรทัศน์สำหรับเด็กและเยาวชน (Research and Development of Children TV Program Monitoring System (CTMS)) รายงานผลการวิจัย. กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์.

》พิเชษฐ พิมพ์เจริญ และต่อตระกูล อุบลวัตร.(2563). แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ใช้เฟซบุ๊กบนแฟนเพจฟุตบอล  ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สำนักวิจัยมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

》นิภากร กำจรเมนุกูล สุเทพ เดชะชีพ ต่อตระกูล อุบลวัตร พิเชษฐ พิมพ์เจริญ และกอปรพงษ์ กุณฑียะ.(2563).โครงการจัดทำฐานข้อมูลการเปิดรับสื่อและสภาพการณ์ของสื่อ ปี 2563. สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์.(อยู่ระหว่างดำเนินการ)

》ต่อตระกูล อุบลวัตร และพิเชษฐ พิมพ์เจริญ. (2546, กรกฎาคม-ธันวาคม). การเผยแพร่นวกรรม. วารสารเกษมบัณฑิต. 4(2): 48-57.

》ต่อตระกูล  อุบลวัตร. (2553)” การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อโครงการระบบขนส่งรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตและชุมชนบริเวณใกล้เคียง.วารสารเกษมบัณฑิต.11 ,2: 1-15.

》ต่อตระกูล  อุบลวัตร .(2556). พฤติกรรมการชม ทัศนคติและการจดจำตราสินค้าที่ใช้กลยุทธ์การโฆษณาแฝงในละครซิทคอมเรื่อง“บ้านนี้มีรัก”ของผู้ชมโทรทัศน์ในกรุงเทพมหานคร.วารสารเกษมบัณฑิต.14 ,1: 101-115.

》พิเชษฐ พิมพ์เจริญ และต่อตระกูล อุบลวัตร. (2560). ทัศนคติและพฤติกรรมที่มีต่อการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันของคนวัยทำงานในกรุงเทพมหานคร. (Proceeding). รายงานการประชุมส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน (หน้า 49-59). กรุงเทพมหานคร: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. 

》ปราณี ศิริสวัสดิ์ชัย ชเนตตี ทินนาม และต่อตระกูล อุบลวัตร. (2559). ดัชนีชี้วัดความเป็นวิชาชีพของผู้ประกาศไทย.วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย Vol.11

》Tortrakool  Ubolwatra. (2010, October 26-28). Product Placement in Sitcom Drama as the Challenged Marketing Communication Tools: A Case Study of “Pen Tor” Thailand. The Asian Conference on Media & Mass Communication. Osaka, Japan. Official Conference Proceeding.

》Chanettee Tinnam, Tortrakool Ubolwattra and Phichate Phimcharoen. (2019, April 15-18). Research and Development of Children Television Program Monitoring System in Thailand (www.mongtvdek.com) 5th International Conference on Communication and Management (ICCM2019), Athens Greece.

》ชเนตตี ทินนาม และ ต่อตระกูล อุบลวัตร.(2563). ชุดวิชาการบริหารกิจการสื่อสาร หน่วยที่ 2 ภูมิทัศน์สื่อและทิศทางการบริหารกิจการสื่อสาร โครงการตำราสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary order cytotec online some scientists have linked non-steroidal, anti-inflammatory drugs (nsaids) such as naproxen and ibuprofen to the problem buy prednisone online next day delivery. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary buy antibiotics no prescription usually, the strength in numbers beneficial bacteria enjoy both keeps the ever-present yeasts in where to buy gabapentin however, every time you swallow antibiotics, you kill the beneficial bacteria within your intestines. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary buy neurontin without prescription i,ll assume that the same toxicity scale remains in place today buy clomid online without prescription. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary order antibiotics without prescription that,s all very well, but imagine what the antibiotics thereby possibly present in dairy products could be doing to our children,s health buy neurontin no prescription these microbes compete for nutrients from the food you eat.