ผศ.ดร.นิภากร กำจรเมนุกูล

การศึกษา

ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาสื่อสารมวลชน (สื่อสารการเมือง) คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาโท นิเทศศาสตรพัฒนาการ (นศ.ม.) คณะนิเทศศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) วิชาเอกการโฆษณา วิชาโทการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ความเชี่ยวชาญ

วิจัยการสื่อสาร  

》การสื่อสารชุมชน

ผลงานวิชาการ

บทความ

สุเทพ เดชะชีพ พิเชษฐ พิมพ์เจริญ ชลลดา ปัณณราช และนิภากร กำจรเมนุกูล (2546) “ความคาดหวังของนักวิชาชีพประชาสัมพันธ์ที่มีต่อบัณฑิตสาขาวิชาประชาสัมพันธ์” ในวารสารเกษมบัณฑิต ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2546 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

》วีรพงษ์ พลนิกรกิจ และนิภากร กำจรเมนุกูล (2547) “แนวทางการพัฒนาวิทยุชุมชนเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนจังหวัดนครราชสีมา” ในวารสารนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่ 22  ฉบับที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2547 คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

》นิภากร กำจรเมนุกูล (2547) “วิทยุชุมชนกับการพัฒนาการศึกษา” ในวารสารนิเทศศาสตร์ปริทัศน์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2547 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

》วิภาวี อนุพันธ์พิศิษฐ์ เสนีย์ สุวรรณดี สุเทพ เดชะชีพ สิริวิมล ปัณณราช และนิภากร กำจรเมนุกูล (2555) การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของประชาชนที่มีต่อการอนุรักษ์คลองแสนแสบ. ในวารสารนิเทศศาสตร์ปริทัศน์ ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2555 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

》นิภากร กำจรเมนุกูล. การสื่อสารการเมืองของชาวไทยเชื้อสายเวียดนามในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวารสารนิเทศศาสตร์ปริทัศน์  ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2556 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

》ศิริวรรณ เจียรชัชวาลวงศ์, วิทยาธร ท่อแก้ว, สุภาภรณ์ ศรีดี, นิภากร กำจรเมนุกูล. การสื่อสารเพื่อสร้างแรงบันดาลใจตนเองของคนพิการ. วารสารวิชาการสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2562. สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ

》นิภากร กำจรเมนุกูล และคณะ. การถอดบทเรียนสถานการณ์การพนันและแนวทางการสื่อสารเพื่อรณรงค์ลดพฤติกรรมการเล่นพนันในกลุ่มผู้หญิง.บทความวิจัยนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 10 โดยเครือข่ายนิเทศศาสตร์ และมหาวิทยาลัยสยาม วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 (นำเสนอผลงานบนระบบออนไลน์: ZOOM Application) 

 

งานวิจัย

สุเทพ เดชะชีพ, นิภากร กำจรเมนุกูล, พิเชษฐ พิมพ์เจริญ, ชลลดา ปัณณราช. (2544)  ความคาดหวังของนักวิชาชีพประชาสัมพันธ์ที่มีต่อบัณฑิตสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์.  ทุนทบวงมหาวิทยาลัย. (ผู้ดำเนินการหลักและผู้วิจัย) 

》วีรพงษ์ พลนิกรกิจ, เสกสรร พรหมพิทักษ์, นิภากร กำจรเมนุกูล. (2545)  แนวทางการพัฒนาวิทยุชุมชนเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดบุรีรัมย์. ทุน สกว. (ผู้วิจัย) 

》แก้วใจ ศาสตร์ประสิทธิ์, เพชราภรณ์ สมบูรณ์บูรณะ. (2549) การพัฒนาและประเมินรูปแบบการสื่อสารที่มีประสิทธิผลในการสนับสนุนการจัดการดูแลตนเองสำหรับผู้มีภาวะความดันโลหิตสูงและเบาหวาน.  ทุนมูลนิธิส่งเสริมการดูแลตนเองสำหรับโรคเรื้อรัง และกลุ่มเพิ่มคุณภาพระบบบริการ สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข.(ผู้วิจัย) 

》สุเทพ เดชะชีพ , ชลลดา ปัณณราช และนิภากร  กำจรเมนุกูล (2554),การเปิดรับข่าวสาร  ความรู้ทัศนติและพฤติกรรมของประชาชนต่อการอนุรักษ์คลองแสนแสบในโครงการวิจัยเพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของชุมชนบริเวณริมคลองแสนแสบ โครงการจิตต์รักษ์คลองแสนแสบ ระยะที่ 1 :    ทุนงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. (ผู้วิจัย) 

》สุรพงษ์ โสธนะเสถียร, สมิหรา จิตตลากร, จิตระพี ทรัพย์แสนดี, อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์,โมไนยพล รณเวช, พีรยุทธ โอรพันธ์, และนิภากร กำจรเมนุกูล (2554)   โครงการประเมินสัมพันธภาพชุมชนรอบโรงไฟฟ้า. โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  (ผู้วิจัยและผู้ประสานงานโครงการ) 

》สุรพงษ์ โสธนะเสถียร, สมิหรา จิตตลากร, จิตระพี ทรัพย์แสนดี, อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์,โมไนยพล รณเวช, พีรยุทธ โอรพันธ์, และนิภากร กำจรเมนุกูล (2555)   การศึกษาเอกลักษณ์ของสายงานการผลิตไฟฟ้า (รวฟ.). โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ผู้วิจัยและผู้ประสานงานโครงการ) 

》สุรพงษ์ โสธนะเสถียร, สมิหรา จิตลดากร, โมไนยพล รณเวช, พีรยุทธ โอรพันธ์, วาลี ขันธุวาร, และนิภากร กำจรเมนุกูล (2556) โครงการประเมินความสัมพันธ์และความเชื่อมั่นต่อกระบวนการผลิตไฟฟ้า โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  และสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ผู้วิจัยและหัวหน้าเครือข่ายภาคกลาง) 

》สุรพงษ์ โสธนะเสถียร, สมิหรา จิตตลากร, พีรยุทธ โอรพันธ์, วาลี ขันธุวาร,  และนิภากร กำจรเมนุกูล. (2558)  การประเมินความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับเขื่อน/โรงไฟฟ้า  ปี 2558 โดยสายงานผลิตไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. (ผู้วิจัยและหัวหน้าเครือข่ายภาคกลาง)

》วิชัย รูปขำดี และคณะ (2559). งานวิจัยเรื่อง การใช้สื่อวิทยุกระจายเสียงสร้างตัวแบบเพื่อต่อต้านความรุนแรงอย่างสุดโต่ง. ทุนสำนักงานคณะกรรมการบริหารกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แห่งชาติ (กสทช.) (นักวิจัยด้านนิเทศศาสตร์) 

》วิชัย รูปขำดี และคณะ (2559). งานวิจัยเรื่อง การศึกษาวิจัยเพื่อวิเคราะห์เนื้อหาที่เกี่ยวกับเพศ ภาษา และความรุนแรงในละครหลังข่าว. ทุนสำนักงานคณะกรรมการบริหารกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แห่งชาติ (กสทช.) (นักวิจัยด้านนิเทศศาสตร์) 

》วิชัย รูปขำดี และคณะ (2562). งานวิจัยเรื่อง การศึกษาวิจัยเพื่อวิเคราะห์เนื้อหาที่เกี่ยวกับเพศ ภาษา และความรุนแรงในละครหลังข่าว ระยะที่ 2. ทุนสำนักงานคณะกรรมการบริหารกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แห่งชาติ (กสทช.) (นักวิจัยด้านนิเทศศาสตร์) 

》นิภากร กำจรเมนุกูล, เมธาพร ดอนจันทร์ และพสุนาท สร้อยสุวรรณ.(2561)  แนวทางการพัฒนาสื่อสังคมออนไลน์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย. ทุนมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  (หัวหน้าโครงการวิจัย) (อยู่ระหว่างดำเนินการ: 2561-ปัจจุบัน)

》นิภากร กำจรเมนุกูลและคณะ.(2562) โครงการวิจัยและบริการวิชาการ “การถอดบทเรียนสถานการณ์การพนันและแนวทางการสื่อสารเพื่อรณรงค์ลดพฤติกรรมการเล่นพนันในกลุ่มผู้หญิง”ทุนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) (หัวหน้าโครงการวิจัย)

》วิชัย รูปขำดี และคณะ (2562). โครงการสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์. ทุนสำนักงานคณะกรรมการบริหารกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แห่งชาติ (กสทช.) (นักวิจัยด้านนิเทศศาสตร์) 

》นิภากร กำจรเมนุกูล, สุเทพ เดชะชีพ, ต่อตระกูล อุบลวัตร, พิเชษฐ พิมพ์เจริญ และกอปรพงษ์ กุณฑียะ (2563). โครงการจัดทำฐานข้อมูลการเปิดรับสื่อและสภาพการณ์ของสื่อ ปี 2563. ทุนสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์. (หัวหน้าโครงการ) (อยู่ระหว่างดำเนินการ: ตุลาคม 2563-กุมภาพันธ์ 2554)

However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary order cytotec online some scientists have linked non-steroidal, anti-inflammatory drugs (nsaids) such as naproxen and ibuprofen to the problem buy prednisone online next day delivery. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary buy antibiotics no prescription usually, the strength in numbers beneficial bacteria enjoy both keeps the ever-present yeasts in where to buy gabapentin however, every time you swallow antibiotics, you kill the beneficial bacteria within your intestines. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary buy neurontin without prescription i,ll assume that the same toxicity scale remains in place today buy clomid online without prescription. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary order antibiotics without prescription that,s all very well, but imagine what the antibiotics thereby possibly present in dairy products could be doing to our children,s health buy neurontin no prescription these microbes compete for nutrients from the food you eat.