ผศ.ดร.พิเชษฐ พิมพ์เจริญ

การศึกษา

ปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการอุดมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

》Certificate in Computer Graphic and Desktop Publishing, The New School for Social Research, USA 1997

ปริญญาโท Master of Arts (Communication Arts), New York Institute of Technology, USA 1996

ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต (การโฆษณา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ความเชี่ยวชาญ

การวิจัยสื่อสังคมออนไลน์ 

》การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจัย (SPSS)

ผลงานวิชาการ

สุเทพ เดชะชีพ พิเชษฐ พิมพ์เจริญ ชลลดา ปัณณราช และนิภากร กำจรเมนุกูล. (2546, กรกฎาคม-ธันวาคม). ความคาดหวังของนักวิชาชีพประชาสัมพันธ์ที่มีต่อบัณฑิตสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์. วารสารเกษมบัณฑิต. 4(2): 1-11.

》ต่อตระกูล อุบลวัตร และพิเชษฐ พิมพ์เจริญ. (2546, กรกฎาคม-ธันวาคม). การเผยแพร่นวกรรม. วารสารเกษมบัณฑิต. 4(2): 48-57.

》Phimcharoen, Phichate. (2010, October 26-28). Facebook : The Online Social Network for Political Consciousness Awakening of University Students in Thailand. The Asian Conference on Media & Mass Communication. Osaka, Japan. Official Conference Proceeding: 210-220.

》พิเชษฐ พิมพ์เจริญ. (2556). การรับรู้ การมีส่วนร่วม การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของผู้อ่านผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ของนิตยสารไทย : รายงานการวิจัย. กรุงเทพฯ: คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต.

》พิเชษฐ พิมพ์เจริญ. (2557, กรกฎาคม-ธันวาคม). การรับรู้ การมีส่วนร่วม การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของผู้อ่านผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ของนิตยสารไทย : รายงานการวิจัย. กรุงเทพฯ: คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต. 15(2): 17-33.

》พิเชษฐ พิมพ์เจริญ และต่อตระกูล อุบลวัตร. (2559). ทัศนคติและพฤติกรรมที่มีต่อการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันของคนวัยทำงานใน กทม. : รายงานการวิจัย. สสส.

》พิเชษฐ พิมพ์เจริญ และต่อตระกูล อุบลวัตร. (2560). ทัศนคติและพฤติกรรมที่มีต่อการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันของคนวัยทำงานในกรุงเทพมหานคร. (Proceeding). รายงานการประชุมส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน (หน้า 49-59). กรุงเทพมหานคร: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. 

》ชเนตตี ทินนาม ต่อตระกูล อุบลวัตร และพิเชษฐ พิมพ์เจริญ. (2561). การวิจัยและพัฒนาระบบการเฝ้าระวังเนื้อหารายการโทรทัศน์สำหรับเด็กและเยาวชน (Research and Development of Children TV Program Monitoring System (CTMS)) ได้รับการสนับสนุนจาก กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (นักวิจัยร่วม)

》Chanettee Tinnam, Tortrakool Ubolwattra and Phichate Phimcharoen. (2019, April 15-18). Research and Development of Children Television Program Monitoring System in Thailand (www.mongtvdek.com) 5th International Conference on Communication and Management (ICCM2019), Athens Greece.

》นิภากร กำจรเมนุกูล สุเทพ เดชะชีพ ต่อตระกูล อุบลวัตร พิเชษฐ พิมพ์เจริญ และกอปรพงษ์ กุณฑียะ.(2563).โครงการจัดทำฐานข้อมูลการเปิดรับสื่อและสภาพการณ์ของสื่อ ปี 2563. สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์.(อยู่ระหว่างดำเนินการ)