ผศ.ดร.ศศิพรรณ บิลมาโนชญ์

การศึกษา

ปริญญเอก Ph.D. (International Communication) Macquarie University, Sydney, Australia. 

ปริญญาโท นศ.ม. (การสื่อสารมวลชน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี ศศ.บ. (สื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาตรี ศศ.บ. (รัฐศาสตร์-บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ความเชี่ยวชาญ

การวิเคราะห์เนื้อหาในสื่อสารมวลชนทุกประเภท

》การวิเคราะห์ผู้รับสารของสื่อสารมวลชนทุกประเภท

》ทฤษฏีทางด้านนิเทศศาสตร์

》การพูดทางวิทยุและโทรทัศน์

》การบริหารงานวิทยุและโทรทัศน์

ผลงานวิชาการ

งานวิจัย

》สุภาณี นิตย์เสมอและศศิพรรณ บิลมาโนชญ์ (2560) รูปแบบและเนื้อหาพหุปัญญาในรายการโทรทัศน์สำหรับเด็กของไทย (Types and Multi-Intellectual Contents of children’s television programs in Thailand (ทุนสนับสนุนจากคณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง)

》ศศิพรรณ บิลมาโนชญ์ (2556) การศึกษาวิเคราะห์รายการเกมโชว์ของฟรีทีวีในประเทศไทย (ทุนสนับสนุนจาก โครงการศึกษาและเฝ้าระวังสื่อเพื่อสุขภาวะของสังคม [Media Monitor] มูลนิธิสื่อมวลชนศึกษา [Foundation for Media Studies])

》จารุวรรณ เกษมทรัพย์ มณี พณิชการ และศศิพรรณ บิลมาโนชญ์ (2556) โครงการความเปราะบาง การสื่อสารความเสี่ยง และการปรับตัวของเกษตรกร ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในเขตอำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา (Vulnerability, Risk Assessment and Adaptation of Agriculture in Water Management on Climate Change in Bangnampriao District, Chacherngsao Province) (ชุดโครงการการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย [สกว.])

》สุเทพ เดชะชีพ ชเนตตี ทินนาม ศศิพรรณ บิลมาโนชญ์ และจักรีรัตน์ แสงวารี (2554) การประเมินคุณภาพรายการของสถานีโทรทัศน์กรุงเทพมหานคร: Bangkok City Channel (Qualitative Measures of the Television Programs of Bangkok City Channel) (ทุนสนับสนุนจากกรุงเทพมหานคร)

》ศศิพรรณ บิลมาโนชญ์ (2553) ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อสถานีโทรทัศน์ทีวีไทย ทีวีสาธารณะ (People’s opinion on the Thai PBS Television Station) (ทุนสนับสนุนจากองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย)

》ศศิพรรณ บิลมาโนชญ์ (2553) การรับรู้ถึงวิกฤตการณ์ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้และภาพลักษณ์ที่มีต่อนักศึกษาไทยมุสลิมในสายตาของผู้บริหารสถานประกอบการเอกชนในกรุงเทพมหานคร (The effects of the crisis in three southern provinces border of Thailand on considerations for employment of Thai Muslim students, by private organizations, in the Bangkok Metropolis) (ทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต)

》Sasiphan Bilmanoch (2009) Research Assistant with compiling and analysing data to a co-study by UNESCO & AMIC (Asian Media Information Communication Center) on Palphol Rodloytuk (Lead Researcher) The study of TPBS : Building a ‘Civic Minded’ Society (gained by UNESCO and AMIC)

》ศศิพรรณ บิลมาโนชญ์ (2553) ผู้ประเมินผลการศึกษา การสำรวจความคิดเห็นของผู้ชมและผู้ฟังที่มีต่อรายการประเภทข่าวทางสถานีโทรทัศน์ทีวีไทย ทีวีสาธารณะ ในช่วงสถานการณ์วิกฤตระหว่างวันที่ 14 – 21 พฤษภาคม 2553 (ทุนสนับสนุนจากสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วม องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)

》ศศิพรรณ บิลมาโนชญ์ (2553) ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อสถานีโทรทัศน์ทีวีไทย ทีวีสาธารณะ People’s Opinions toward the Thai Public Broadcasting Service (TPBS.) (ทุนสนับสนุนจากสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)

》ศศิพรรณ บิลมาโนชญ์และคณะ (2552) ความคิดเห็นของประชาชนต่อการเป็นเมืองมรดกโลกเชียงแสน Local People’s Opinions toward the Establishment of Chiang Saen World Heritage, Chiang Rai Province (ทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ)

 

บทความวิจัย

》อรรถพล ทองจันทร์ ศศิพรรณ บิลมาโนชญ์ และสุเทพ เดชะชีพ (2564) พฤติกรรมการใช้บริการ ความพึงพอใจและประโยชน์จากการสั่งอาหารผ่านทางแอปพลิเคชัน GET Food ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (Consumers Behavior, Satisfaction, and Utilization of Using the GET Food Application by Undergraduate Students of Kasem Bundit University) วารสารนิเทศศาสตรปริทัศน์ ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน) pp. xx.

》วัชระ บัวทอง ศศิพรรณ บิลมาโนชญ์ และกรกช แสนจิตร (2564) ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจใช้บริการ SCB EASY ของลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร (Factors Affecting SCB EASY Decision Making Process for Customers of Siam Commercial Bank Public Company Limited in Bangkok) วารสารนิเทศศาสตรปริทัศน์ ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน) pp. xx.

》ชาคริต ธนังมาโนชญ์ ศศิพรรณ บิลมาโนชญ์ และสุเทพ เดชะชีพ (2564) พฤติกรรมการเปิดรับชมและความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์ในการรับชมการแข่งขัน E-SPORT ในรูปแบบการสตรีมมิ่งผ่านช่องทาง FACEBOOK ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (The viewing behavior and satisfaction and the utilization of watching E-SPORT competition in the form of streaming via FACEBOOK of Kasem Bundit University students วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) pp. xx.

》กฤษดา พราหมณ์พิทักษ์ ยศระวี วายทองคำ และศศิพรรณ บิลมาโนชญ์ (2563) การนําเสนอข่าวและจรรยาบรรณของนักสื่อสารมวลชนที่นําเสนอข่าวผ่านเว็บไซต์ข่าวออนไลน์ (News Presentations and the Ethics of Journalists Presenting News Through Online News Websites) วารสารรามคําแหง ฉบับบัณฑิตวิทยาลัย Vol.3 No.2 (พฤษภาคม – สิงหาคม) pp.109-123.

》รัชนี พรหมพันธุ์ใจ ยศระวี วายทองคำและศศิพรรณ บิลมาโนชญ์ (2563) พฤติกรรมและการยอมรับของผู้ใช้บริการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ QR Code (Users’ Behaviors and Acceptance of Electronic Payment Services in the Form of a QR Code) วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) pp. 130-143.

》ยศพล พาภักดี ยศระวี วายทองคำและศศิพรรณ บิลมาโนชญ์ (2562) บทบาทของเรขศิลป์บนผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง : กรณีศึกษากาวซีเมนต์จระเข้ (The Role of the Graphic Design on Construction Materials : A Case Study of Crocodile Tile Adhesive) วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) pp. 219-228.

》หฤษฎ์ หวังเสรีและศศิพรรณ บิลมาโนชญ์ (2562) พฤติกรรมและการใช้ประโยชน์จากการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลของผู้สูงอายุที่นับถือศาสนาอิสลามในเขตกรุงเทพมหานคร  (Behaviors and Utilization of Morning News Program Viewing on Digital Televi- sion by the Islamic Elderly in Bangkok Metropolis) วารสารนิเทศศาสตรปริทัศน์ ปีที่ 23 ฉบับที่ 3 (กันายน – ธันวาคม) pp. 245-256.

》ชุติกานต์ ปริวัตร สุระชัย ชูผกาและศศิพรรณ บิลมาโนชญ์ (2562) การเปิดรับและการใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์  Uamulet.com ของผู้เกี่ยวข้องในสนามพระเครื่อง  เขตกรุงเทพมหานคร  (Exposure to uamulet.com and its utilization of stakeholders in amulet shop in Bangkok.) วารสารนิเทศศาสตรปริทัศน์ ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน) pp. 186-195.

》เอื้องฟ้า ชาตรี สุรชัย ชูผกาและศศิพรรณ บิลมาโนชญ์  (2561) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเข้าถึงและใช้ประโยชน์สื่อการเรียนการสอน อิเล็กทรอนิกส์ทางเว็บไซต์ www.ru.ac.th ของนักศึกษาพิการทางการเห็น มหาวิทยาลัยรามคำแหง (Factors Influencing Access and Usability of Electronics Instruction and Study Media On <www.ru.ac.th> by Visually Impaired Students at Ramkhamhaeng University) วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา Vol.2 No.2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) pp.79-90.

》สโรชา เสรีนนท์ชัย ศุภนิต อารีหทัยรัตน์และศศิพรรณ บิลมาโนชญ์ (2561) พฤติกรรมและการยอมรับสื่อสังคมออนไลน์เพื่อการสื่อสารองค์กรของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล BEHAVIOR AND  ACCEPTANCE OF SOCIAL NETWORK ON ORGANIZATIONAL COMMUNICATION OF MAHIDOL UNIVERSITY STAFF วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ ปีที่ 17 ฉบับที่ 22 (กรกฎาคม – ธันวาคม) pp. 137-147. 

》สุภาณี นิตย์เสมอและศศิพรรณ บิลมาโนชญ์ (2561) รูปแบบและเนื้อหาพหุปัญญาในรายการโทรทัศน์สำหรับเด็กของไทย (Types and Multi-Intellectual Contents of children’s television programs in Thailand) วารสารนิเทศศาสตรปริทัศน์ ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 pp. 140-165.

》อรพรรณ ลิ้มติ้ว ศุภนิต อารีหทัยรัตน์และศศิพรรณ บิลมาโนชญ์ (2561) บทบาทของสื่อพื้นบ้านใน “รายการจำอวดหน้าจอ” กับการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล (THE ROLE OF THE FOLK MEDIA CHAM UAT NA CHO PROGRAMS (TELEVISED COMEDIANS) AND THAI CULTURAL PROMOTION BY MAHIDOL UNIVERSITY STUDENTS) วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ ปีที่ 17 ฉบับที่ 22 pp. 115-122. 

》ชินวัจน์ มาตย์นอก ศุภนิต อารีหทัยรัตน์และศศิพรรณ บิลมาโนชญ์ (2561) ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าชมเว็บไซต์หนังดีดอทคอมของสมาชิกเว็บไซต์หนังดีดอทคอม (FACTORS INFLUENCING THE DECISION OF MEMBERS TO VIEW THE “NANGDEE.COM” WEBSITE) วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ ปีที่ 17 ฉบับที่ 22 pp. 143-149. 

》อุษณา จันทราสกาววงศ์และศศิพรรณ บิลมาโนชญ์ (2560) กลยุทธ์การบริหารการสื่อสารบนหน้าแฟนเพจเฟซบุ๊ค “รายการเรื่องจริงผ่านจอ” (Facebook Administration Strategies of Television Program “Thai Real TV) วารสารนิเทศศาสตรปริทัศน์ ปีที่ 20 ฉบับพิเศษ ครบรอบ 20 ปี นิเทศศาสตรปริทัศน์ pp. 73-90.

》ลินลดา กองเซ็นและศศิพรรณ บิลมาโนชญ์ (2559) พฤติกรรมการสื่อสารและการใช้ประโยชน์จากเครือข่ายสังคมออนไลน์ในการทำงานของผู้สื่อข่าวสำนักข่าวเนชั่น (Communication behaviors and social network uses for working of the Nation News Agency’s reporters) วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 18 pp. 128-135.

》เพ็ญประภา วงศ์ทองและศศิพรรณ บิลมาโนชญ์ (2559) การรับรู้ข่าวสารและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม (CSR) ของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน) (Information Perception and Participation in Corporate Social Responsibility (CSR) of Employees at Siam Commercial Bank Public Company Limited) วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 18 pp. 107-120.

》ศศิพรรณ บิลมาโนชญ์ (2559) การสื่อสารความเสี่ยงเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการสร้างรูปแบบกระบวนการเรียนรู้เพื่อการปรับตัวในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของชุมชนเกษตรกรอำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา (Risk communication on climate change impact and creating patterns of learning process for adaptation on water resources management of the agricultural communities in Bangnampriao district, Chacherngsao province) วารสารนิเทศศาสตรปริทัศน์ ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 (มกราคม – มิถุนายน) pp. 101-117.

》ศศิพรรณ บิลมาโนชญ์และกมลชนก สังข์ศิริ (2558) พฤติกรรมการเปิดรับ ความสนใจ และการใช้ประโยชน์จากนิตยสาร Spicy ของวัยรุ่นหญิงในกรุงเทพมหานค วารสารนิเทศศาสตรปริทัศน์ ปีที่ 18 ฉบับที่ 3 (พิเศษครบรอบ 18 ปี). pp. 87-98. 

》ศศิพรรณ บิลมาโนชญ์ (2557) รายการเกมโชว์ทางสถานีโทรทัศน์ฟรีทีวีไทย วารสารนิเทศศาสตร์ ปีที่ 32 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม). pp. 28-50.

》ศศิพรรณ บิลมาโนชญ์ (2556) การเสริมสร้างศักยภาพการสื่อสารชุมชนเพื่อการพัฒนาเมืองเชียงแสนเป็นมรดกโลก (The potential promotion of local people communication for the development to propose Chiang Saen in Chiang Rai Province of Thailand as a World Heritage) วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 13 pp. 48-55. 

》สุเทพ เดชะชีพ ศศิพรรณ บิลมาโนชญ์ ชเนตตี ทินนาม และจักรีรัตน์ แสงวารี (2555) คุณภาพรายการของสถานีโทรทัศน์กรุงเทพมหานครที่ออกอากาศในช่วงเดือนเมษายนถึงกันยายน 2554 : ในมุมมองของนักวิชาการด้านนิเทศศาสตร์ (The quality of TV programs broadcasted through Bangkok City Channel in the period from April to September 2011: The view point of Communication Arts Academics) Kasem Bundit Journal Vol. 13, No. 1, January–June 2012. pp. 128 – 143.

》ศศิพรรณ บิลมาโนชญ์และคณะ (2554) ความคิดเห็นของประชาชนในท้องถิ่นเกี่ยวกับความสำคัญ กระบวนการและผลกระทบของการเสนอเป็นเมืองมรดกโลกเชียงแสน จังหวัดเชียงราย (Local People’s Opinions about Importance, Procedure and Impacts on the Proposed Chiang Saen World Heritage Site, Chiang Rai Province) Kasem Bundit Journal Vol. 12, No. 2, July – December 2011.  pp. 30-50.

》ศศิพรรณ บิลมาโนชญ์ (2553) การรับรู้ถึงวิกฤตการณ์ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้และภาพลักษณ์ที่มีต่อนักศึกษาไทยมุสลิมในสายตาของผู้บริหารสถานประกอบการเอกชนในกรุงเทพมหานคร (Perceptions of the crisis in three southern border provinces of Thailand and the image of Thai Muslim students from the viewpoint of private enterprise executives in Bangkok Metropolis) BU Academic Review Vol. 9, No. 2,  July – December 2010. pp. 23-37.

》ศศิพรรณ บิลมาโนชญ์ (2553) ชุมชนท้องถิ่นคิดเห็นอย่างไรต่อการเป็นเมืองมรดกโลกเชียงแสน (The proposed World Heritage Site at Chiang Saen – what the local community says) Mae Fah Luang E-Journal Online ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 1/2553.

》Bilmanoch, S. (2009) Local people’s opinions about the proposed Chiang Saen World Heritage Site, Chiang Rai Province.  In Proceedings of the Roles of Media during Political Crisis International Conference. 20 May, The Emerald Hotel. Bangkok, Thailand. 

》Bilmanoch, S. (2008) Assessing perceptions of core Thai cultural values since the introduction of the Internet: change and broader implications. The Journal of International Communication 14 (1) pp. 121-145.

》Bilmanoch, S. (2007) Thai values, indications of change and potential Internet impacts. Humanities Journal 14 (2), pp. 98-112.

》Bilmanoch, S. (2007) The role of New Communication Technologies in influencing socio-cultural change or values in Thailand. Journal of Communication Arts (Chulalongkorn University) 25 (3), pp. 91-116.

》Bilmanoch, S. (2006) Are traditional Thai values changing as a result of Internet usage? In Palphol Rodloytuk (ed) Digital Communication : the Challenge of the New Era, Bangkok : Chulalongkorn University Press, pp.104-116.

》Sasiphan Bilmanoch (2017) Book Review : ‘Qualitative Data Analysis : A User-Friendly Guide for Social Scientists’ Ian Dey. 2005. Routledge Taylor & Francis Group : London. UK.294 Pages. Siam Communication Review Vol. 21 (16) pp. 184-185.

》John R. Merrick & Sasiphan Bilmanoch (2016) ‘Communication and Co-ordinating Roles of Hub Organizations in Management of Environmental Issues: Examples in Thailand’ Kasem Bundit Journal Vol. 17, No. 2, July– December 2016. pp. 175-191. 

》Sasiphan Bilmanoch (2016) Book Review : ‘Handling Qualitative Data : A Practical Guide (2nd Edition)’ Lyn Richards. 2009. Sage Publication Asia-Pacific, Pte Ltd. Singapore. 216 Pages. Journal of Communication and Innovation NIDA, Vol. 3, No. 1, January–June 2016. pp. 201-204. 

》Sasiphan Bilmanoch (2016) Book Review : ‘Handbook of Qualitative Research’ (2nd Edition)’ Denzin, N. K. & Lincoln, Y. S. 2000. Californai : Sage Publications Inc.  1056 Pages. Kasem Bundit Journal Vol. 17, No. 1, January–June 2016. pp. 211-213

》Sasiphan Bilmanoch (2015) Book Review : ‘A Citizen’s Right to Know : Risk Communication and Public Policy’  Susan G. Hadden. 1989. Boulder, Colorado: Westview Press Inc. 239 pages. Journal of Communication Vol. 33 No.1 (January-March), pp. 93-96.

》Sasiphan Bilmanoch (2014) The utilization of the Internet by TV Stations in Thailand In Proceedings of “The Internet and TV Stations in the Asia-Pacific Region” The 22nd JAMCO Online International Symposium, The Japan Media Communication Center (JAMCO). Japan. pp. 9-21.

》Sasiphan Bilmanoch & John R. Merrick (2012) The interaction of the media with zoos and temples to improve communication about conservation in urban areas of Thailand. วารสารนิเทศศาสตรปริทัศน์ ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (กรกฏาคม-ธันวาคม 2555). pp. 86 – 98. 

》Sasiphan Bilmanoch & John R. Merrick (2011) Media Communication about Urban Conservation in Thailand : the Special Roles of Zoos and Temples. In Proceedings of Innovative Higher Education : Key Drivers towards a Sustainable Development. 19 July, Chulabhorn Research Institute. Bangkok, Thailand. pp. 641-648.

》Sasiphan Bilmanoch & John R. Merrick (2010) Changing Attitudes to the Natural Environment in Thailand : Background and Effective Communication วารสารจันทรเกษมสาร (Chandrakasem Rajabhat University Journal) ปีที่ 16 ฉบับที่ 10 (มกราคม – มิถุนายน).  pp. 119-132.

》Merrick, J. R. and Bilmanoch, S (2010) Communicating about Environment. Media and Technology Influences on Changing Attitudes to Conservation : Comparing Australia and Thailand. In Proceedings of the Healthy Parks Healthy People International Congress. 11 – 16 April, Melbourne Convention & Exhibition Centre. Melbourne, Australia. PDF 7, pp. 277-305.

However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary order cytotec online some scientists have linked non-steroidal, anti-inflammatory drugs (nsaids) such as naproxen and ibuprofen to the problem buy prednisone online next day delivery. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary buy antibiotics no prescription usually, the strength in numbers beneficial bacteria enjoy both keeps the ever-present yeasts in where to buy gabapentin however, every time you swallow antibiotics, you kill the beneficial bacteria within your intestines. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary buy neurontin without prescription i,ll assume that the same toxicity scale remains in place today buy clomid online without prescription. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary order antibiotics without prescription that,s all very well, but imagine what the antibiotics thereby possibly present in dairy products could be doing to our children,s health buy neurontin no prescription these microbes compete for nutrients from the food you eat.