ผศ.ดร.สุเทพ เดชะชีพ | คณบดีคณะนิเทศศาสตร์

ตำแหน่ง

คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

นายกสมาคมวิชาการนิเทศศาสตร์และการสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย

การศึกษา

》หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ

ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นศ.ม.)  สาขาวิชานิเทศศาสตรตรพัฒนาการ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำงาน

ฝ่ายบริหารงานลูกค้า บริษัท ไทยฮากุโฮโด จำกัด

หัวหน้าภาควิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

อาจารย์ผู้สอนและกรรมการวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน

ความเชี่ยวชาญ

การสื่อสารการเมือง

การสื่อสารองค์กร

การประชาสัมพันธ์

ผลงานวิชาการ

》งานวิจัยเรื่อง “ความคาดหวังของนักวิชาชีพประชาสัมพันธ์ที่มีต่อบัณฑิตสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์” ทุนวิจัยจากทบวงมหาวิทยาลัย (หัวหน้าโครงการ ร่วมกับ ผศ.ดร.นิภากร กำจรเมนุกูล, อาจารย์พิเชษฐ พิมพ์เจริญ, อาจารย์ชลลดา และอาจารย์สิริวิมล ปัณณราช ผู้วิจัย)

》งานวิจัยเรื่อง การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมของประชาชนต่อการอนุรักษ์คลองแสนแสบ ภายใต้โครงการวิจัยเพื่อศึกษาคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อมของชุมชนบริเวณริมคลองแสนแสบโครงการจิตต์รักษ์คลองแสนแสบ ระยะที่ 1 ทุนวิจัยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
(หัวหน้าโครงการ ร่วมกับ อาจารย์สิริวิมล ปัณณราช ผู้วิจัย และ ผศ.ดร.นิภากร กำจรเมนุกูล ผู้ช่วยวิจัย)

》งานวิจัยเรื่อง การประเมินประสิทธิผลการประชาสัมพันธ์ โครงการ “คืนคลองสวยใส ให้ชุมชนของเรา” (โครงการนำร่อง : Pilot  Project) ภายใต้โครงการวิจัยเพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของชุมชนบริเวณริมคลองแสนแสบ โครงการจิตต์รักษ์คลองแสนแสบ ระยะที่ 2 ทุนวิจัยจากสำนักบริหารโครงการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ สำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) (หัวหน้าโครงการ ร่วมกับ อาจารย์สิริวิมล ปัณณราช, อาจารย์นฤวรรณ เรืองโรจน์ และอาจารย์รจนา พึ่งสุข ผู้วิจัย)

》งานวิจัยเรื่อง การประเมินคุณภาพรายการของสถานีโทรทัศน์กรุงเทพมหานคร : Bangkok City Channel” ทุนสนับสนุนวิจัยจากกรุงเทพมหานคร (หัวหน้าโครงการ ร่วมกับ ดร.ชเนตตี ทินนาม, ดร.ศศิพรรณ บิลมาโนช และอาจารย์จักรีรัตน์ แสงวารี ผู้วิจัย)

》งานวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตสำนึกสาธารณะในการอนุรักษ์คลองแสนแสบ โครงการต้นแบบ “คืนคลองสวยใส ให้ชุมชนของเรา” กรณีชุมชนเทพลีลา ภายใต้โครงการวิจัยเพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของชุมชนบริเวณริมคลองแสนแสบ โครงการจิตต์รักษ์คลองแสนแสบ ระยะที่ 3 ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) (หัวหน้าโครงการ ร่วมกับ อาจารย์สิริวิมล ปัณณราช, อาจารย์นฤวรรณ เรืองโรจน์, อาจารย์รจนา พึ่งสุข และอาจารย์ณฐมน วันวิชัย)

》งานวิจัยเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบการรับรู้ ความต้องการข่าวสาร การนำเสนอเนื้อหาและความต้องการมีส่วนร่วมต่อการสร้างจิตสำนึกสาธารณะในการอนุรักษ์คลองแสนแสบ กรณีศึกษา ชุมชนเทพลีลา – ชุมชนวัดตึก ทุนวิจัยมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (หัวหน้าโครงการ ร่วมกับ ดร.ต่อตระกูล อุบลวัตร, อาจารย์
สิริวิมล ปัณณราช และอาจารย์ณฐมน วันวิชัย)

》งานวิจัยเรื่อง “กระบวนการพัฒนาการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชมรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร” ทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (หัวหน้าโครงการ ร่วมกับ อาจารย์กันยารัตน์ วรฉัตร และอาจารย์บริรักษ์ บุญยรัตพันธุ์ ผู้วิจัย)

》งานวิจัยเรื่อง โครงการจัดทำและพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยและมาตรฐานการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  กิจกรรมที่ 1 จัดจ้างทำและพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานบริการท่องเที่ยว  (มาตรฐานโรงแรม มาตรฐานห้องน้ำสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยวและมาตรฐานการให้บริการในสถานที่จำหน่ายสินค้าที่ระลึก (สินค้าอัญมณี) ทุนสนับสนุนกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (นักวิจัย ร่วมกับ อาจารย์ ดร.เอกฉัตร ตันศิริ หัวหน้าโครงการ ผศ.สิริวิมล ปัณณราช นักวิจัย, อาจารย์ ดร.รจนา พึ่งสุข นักวิจัย, ผศ.ดร.ศิริวรรณ ศักดิ์ศิริฤทัย ผู้ช่วยนักวิจัย และอาจารย์กรรนภัทร กันแก้ว ผู้ช่วยนักวิจัย)

》บทความวิจัยเรื่อง Influential Factors to Create and Strengthen Thai Elderly’s Health Empowerment Club เผยแพร่ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International conference on Business, Economics, Social Sciences & Humanities 28 May 2019 ทุนบทความวิจัยมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (หัวหน้าโครงการ ร่วมกับ อาจารย์กันยารัตน์ วรฉัตร และอาจารย์บริรักษ์ บุญยรัตพันธุ์ ผู้วิจัย)

》 โครงการวิจัยและบริการวิชาการ “การถอดบทเรียนสถานการณ์การพนันและแนวทางการสื่อสารเพื่อรณรงค์ลดพฤติกรรมการเล่นพนันในกลุ่มผู้หญิง” ทุนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) (ผศ.ดร.สุเทพ เดชะชีพ และคณะ)

》บทความวิจัยเรื่อง “International Marketing Communication of Thai Products in the Sultanate of Oman” ทุนวิจัยมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (ผศ.ดร.สุเทพ เดชะชีพ และคณะ)

》บทความวิชาการเรื่อง “การสร้างสรรค์ภาพถ่ายดิจิทัลเพื่อใช้เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว กรณีศึกษาจังหวัดตาก” งานประชุมวิชาการ และการนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ทุนบทความวิชาการมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (หัวหน้าโครงการ ร่วมกับ ผศ.ดร.จักรีรัตน์ แสงวารี และอาจารย์วัฒนา เจริญชัยนพกุล)

》บทความวิจัยเรื่อง “การถอดบทเรียนสถานการณ์การพนันและแนวทางการสื่อสารเพื่อรณรงค์ลดพฤติกรรมการเล่นพนันในกลุ่มผู้หญิง” นำเสนอบทความในการประชุมวิชาการ (Proceedings) งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 10 วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ทุนบทความวิจัยมหาวิทยาลัยสยาม (ผศ.ดร.สุเทพ เดชะชีพ และคณะ)

However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary order cytotec online some scientists have linked non-steroidal, anti-inflammatory drugs (nsaids) such as naproxen and ibuprofen to the problem buy prednisone online next day delivery. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary buy antibiotics no prescription usually, the strength in numbers beneficial bacteria enjoy both keeps the ever-present yeasts in where to buy gabapentin however, every time you swallow antibiotics, you kill the beneficial bacteria within your intestines. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary buy neurontin without prescription i,ll assume that the same toxicity scale remains in place today buy clomid online without prescription. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary order antibiotics without prescription that,s all very well, but imagine what the antibiotics thereby possibly present in dairy products could be doing to our children,s health buy neurontin no prescription these microbes compete for nutrients from the food you eat.