ผศ.วิญลี่ รุ่งฤดีสมบัติกิจ

การศึกษา

ปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นิเทศศาสตรพัฒนาการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต(การประชาสัมพันธ์และการโฆษณา) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ความเชี่ยวชาญ

》การวางแผนประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์

》พื้นฐานสำหรับธุรกิจภาพถ่ายสต็อก

》Lightroom

》การสร้างสรรค์ภาพถ่ายเพื่อการส่งขายออนไลน์

ช่างภาพสต็อกของเว็บไซต์ตัวแทนขายภาพออนไลน์ 7 เว็บไซต์ คือ www.shutterstock.com, www.istockphoto.com (by Getty Images), www.123rf.com, stock.adobe.com, www.dreamstime.com, www.freepik.com, www.eyeem.com

ผลงานวิชาการ

หนังสือ

วิญลี่ รุ่งฤดีสมบัติกิจ. (2561). การสร้างสรรค์ภาพถ่ายดิจิทัลเพื่อธุรกิจขายภาพออนไลน์ในระดับโลก. กรุงเทพฯ: มีนเซอร์วิส ซัพพลาย, 145 หน้า.

บทความวิชาการ

วิญลี่ รุ่งฤดีสมบัติกิจ. (2559). ธุรกิจภาพถ่ายสต็อกโลก โอกาสสู่อาชีพอิสระสำหรับบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ นิเทศศาสตรปริทัศน์ ปีที่19, ฉบับที่3 (พิเศษ): หน้า127-134.   

 

However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary order cytotec online some scientists have linked non-steroidal, anti-inflammatory drugs (nsaids) such as naproxen and ibuprofen to the problem buy prednisone online next day delivery. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary buy antibiotics no prescription usually, the strength in numbers beneficial bacteria enjoy both keeps the ever-present yeasts in where to buy gabapentin however, every time you swallow antibiotics, you kill the beneficial bacteria within your intestines. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary buy neurontin without prescription i,ll assume that the same toxicity scale remains in place today buy clomid online without prescription. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary order antibiotics without prescription that,s all very well, but imagine what the antibiotics thereby possibly present in dairy products could be doing to our children,s health buy neurontin no prescription these microbes compete for nutrients from the food you eat.