ผศ.วิญลี่ รุ่งฤดีสมบัติกิจ

การศึกษา

ปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นิเทศศาสตรพัฒนาการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต(การประชาสัมพันธ์และการโฆษณา) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ความเชี่ยวชาญ

》การวางแผนประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์

》พื้นฐานสำหรับธุรกิจภาพถ่ายสต็อก

》Lightroom

》การสร้างสรรค์ภาพถ่ายเพื่อการส่งขายออนไลน์

ช่างภาพสต็อกของเว็บไซต์ตัวแทนขายภาพออนไลน์ 7 เว็บไซต์ คือ www.shutterstock.com, www.istockphoto.com (by Getty Images), www.123rf.com, stock.adobe.com, www.dreamstime.com, www.freepik.com, www.eyeem.com

ผลงานวิชาการ

หนังสือ

วิญลี่ รุ่งฤดีสมบัติกิจ. (2561). การสร้างสรรค์ภาพถ่ายดิจิทัลเพื่อธุรกิจขายภาพออนไลน์ในระดับโลก. กรุงเทพฯ: มีนเซอร์วิส ซัพพลาย, 145 หน้า.

บทความวิชาการ

วิญลี่ รุ่งฤดีสมบัติกิจ. (2559). ธุรกิจภาพถ่ายสต็อกโลก โอกาสสู่อาชีพอิสระสำหรับบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ นิเทศศาสตรปริทัศน์ ปีที่19, ฉบับที่3 (พิเศษ): หน้า127-134.