ผู้บริหารคณะนิเทศศาสตร์

ผู้บริหารคณะนิเทศศาสตร์

ผศ.ดร. สุเทพ เดชะชีพ

คณบดี คณะนิเทศศาสตร์
ผศ.ดร. นิภากร กำจรเมนุกูล
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
คณะนิเทศศาสตร์
ผศ.ดร. ต่อตระกูล อุบลวัตร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
คณะนิเทศศาสตร์
ผศ.ดร. ณัฐพงค์ แย้มเจริญ
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
คณะนิเทศศาสตร์
พันเอกหญิง วโรชา สุทธิรักษ์
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
คณะนิเทศศาสตร์
IMG_1634
ดร. กอปรพงษ์ กุณฑียะ
หัวหน้าสาขาวิชาการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
คณะนิเทศศาสตร์
อ. พสุนาท สร้อยสุวรรณ
หัวหน้าสาขาวิชาวิทยุ โทรทัศน์และสื่อดิจิทัล
คณะนิเทศศาสตร์
ดร. รจนา พึ่งสุข
หัวหน้าสาขาวิชาสื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล
คณะนิเทศศาสตร์
อ. มนัสกานต์ อินทร์สังข์
หัวหน้าสาขาวิชาสื่อสารการแสดงร่วมสมัย
คณะนิเทศศาสตร์
อ. เมธาพร ดอนจันทร์
หัวหน้าสาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารองค์กรและแบรนด์
คณะนิเทศศาสตร์