ผู้บริหารคณะนิเทศศาสตร์

ผู้บริหารคณะนิเทศศาสตร์

ผศ.ดร. สุเทพ เดชะชีพ

คณบดี คณะนิเทศศาสตร์
ผศ.ดร. นิภากร กำจรเมนุกูล
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
คณะนิเทศศาสตร์
ผศ.ดร. ต่อตระกูล อุบลวัตร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
คณะนิเทศศาสตร์
ผศ.ดร. ณัฐพงค์ แย้มเจริญ
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
คณะนิเทศศาสตร์
พันเอกหญิง วโรชา สุทธิรักษ์
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
คณะนิเทศศาสตร์
IMG_1634
ดร. กอปรพงษ์ กุณฑียะ
หัวหน้าสาขาวิชาการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
คณะนิเทศศาสตร์
อ. พสุนาท สร้อยสุวรรณ
หัวหน้าสาขาวิชาวิชาวิทยุ โทรทัศน์และสื่อดิจิทัล
คณะนิเทศศาสตร์
ดร. รจนา พึ่งสุข
หัวหน้าสาขาวิชาสื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล
คณะนิเทศศาสตร์
อ. มนัสกานต์ อินทร์สังข์
หัวหน้าสาขาวิชาสื่อสารการแสดงร่วมสมัย
คณะนิเทศศาสตร์
อ. เมธาพร ดอนจันทร์
หัวหน้าสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
คณะนิเทศศาสตร์
Copy of อ.ปิยณัท
อ. ปิยณัท วงศ์ยอด
หัวหน้าสาขาวิชาการโฆษณา
คณะนิเทศศาสตร์