รู้จักกับคณะนิเทศศาสตร์

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จัดการเรียนการสอนด้วยหลักสูตรที่มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 มุ่งสู่การเป็นนิเทศศาสตร์ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ จัดการเรียนการสอนหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตจำนวน 5 สาขาวิชา และนิเทศศาสตรมหาบัณฑิตจำนวน 2 สาขาวิชา โดยทุกหลักสูตรมีความทันสมัยก้าวทันการสื่อสารยุคดิจิทัลและสื่อออนไลน์ มุ่งเน้นคุณสมบัติบัณฑิตที่พึงประสงค์ ที่สามารถสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อ C-KASEM (Creative Communication and Media Literacy) ที่ตอบโจทย์บัณฑิตยุคดิจิทัลที่สามารถเป็นผู้ประกอบการได้ด้วยตนเอง หรือสามารถทำงานในสถานประกอบการตามความต้องการของตลาดแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประวัติคณะนิเทศศาสตร์

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต คณะอินเทรนด์ยุคดิจิทัล เน้นการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ สร้างนักนิเทศรุ่นใหม่ที่ผลิตสื่อได้ทุกแพลตฟอร์ม ติดอาวุธยุคดิจิทัลด้านกลยุทธ์แบบโดนใจเรียนรู้การเข้าถึงโลกทั้งใบด้วยการสื่อสารที่ทรงพลัง ฝึกปฏิบัติจริงกับนักวิชาชีพชั้นแนวหน้า ก้าวนำโลก ไม่ใช่หมุนตาม ถ้าคุณ คือ คนยุคใหม่ ที่นี่ตอบทุกความต้องการและนำคุณสู่ความสำเร็จในยุคไร้พรมแดน กว่า 3 ทศวรรษแห่งการพัฒนา เพื่อบ่มเพาะนักสื่อสารที่มีความรู้เชิงวิชาการ นำไปสู่การสร้างนักคิด นักผลิตและนักสร้างสรรค์ที่สามารถใช้สื่อได้ครบวงจรในทุกยุคสมัยอย่างต่อเนื่อง

● ปี 2531 เปิดสอนหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 2 สาขาวิชา 5 วิชาเอก ได้แก่
สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา วิชาเอกการประชาสัมพันธ์ และวิชาเอกการโฆษณา
สาขาวิชาการสื่อสารมวลชนและสื่อสารการแสดง วิชาเอกวิทยุและโทรทัศน์ วิชาเอกหนังสือพิมพ์
และวิชาเอกสื่อสารการแสดง

● ปี 2549 ปรับหลักสูตรใหม่เป็น 6 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์
สาขาวิชาสื่อสารการแสดงและสื่อสมัยใหม่ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาการโฆษณา
สาขาวิชาเทคโนโลยีวารสารสนเทศ และสาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิตอล

● ปี 2550 เปิดสอนหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการสื่อสาร (Master of
Communication Arts Program in Communication Administration) 3 กลุ่มสาขาวิชา ได้แก่
การจัดการทางการสื่อสาร การบริหารงานสื่อสารมวลชน และการจัดการงานศิลปินและอุตสาหกรรมบันเทิง

● ปี 2554 ปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตและปรับชื่อสาขาวิชาใหม่ 3 สาขาวิชา ได้แก่
สาขาวิชาสื่อสารการแสดงร่วมสมัย สาขาวิชาวารสารศาสตร์และสื่อใหม่ และสาขาวิชาการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

● ปี 2559 ปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตและปรับชื่อสาขาวิชาใหม่ 6
สาขาวิชาให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีการสื่อสารยุคดิจิทัล ได้แก่ สาขาวิชาวิทยุโทรทัศน์และสื่อดิจิทัล
สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาการโฆษณา สาขาวิชาการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
สาขาวิชาสื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล สาขาวิชาสื่อสารการแสดงร่วมสมัย
มุ่งเน้นคุณสมบัติบัณฑิตที่พึงประสงค์ ที่สามารถสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อ C-KASEM (Creative
Communication and Media Literacy) ที่ตอบโจทย์บัณฑิตยุคดิจิทัล

● ปี 2559 หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
ได้พัฒนาหลักสูตรเปิดสอนในสาขาวิชาการบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร (MCA) เป็นปีแรก
เพื่อสร้างนักบริหารนวัตกรรมทางนิเทศศาสตร์ที่ทันสมัย ซึ่งมีความต้องการสูงในตลาดแรงงาน
ตอบสนองการสื่อสารทางเทคโนโลยีดิจิทัลในองค์กรทุกประเภท

● ปี 2563 ปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตใหม่เป็น 5 สาขาวิชา

  1. สาขาวิชาการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
  2.  สาขาวิชาวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล
  3. สาขาวิชาสื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล
  4. สาขาวิชาสื่อสารการแสดงร่วมสมัย
  5. สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารองค์กรและแบรนด์
However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary order cytotec online some scientists have linked non-steroidal, anti-inflammatory drugs (nsaids) such as naproxen and ibuprofen to the problem buy prednisone online next day delivery. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary buy antibiotics no prescription usually, the strength in numbers beneficial bacteria enjoy both keeps the ever-present yeasts in where to buy gabapentin however, every time you swallow antibiotics, you kill the beneficial bacteria within your intestines. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary buy neurontin without prescription i,ll assume that the same toxicity scale remains in place today buy clomid online without prescription. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary order antibiotics without prescription that,s all very well, but imagine what the antibiotics thereby possibly present in dairy products could be doing to our children,s health buy neurontin no prescription these microbes compete for nutrients from the food you eat.