วิจัย

การวิจัยคณะนิเทศศาสตร์

 

การดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาประกอบด้วยมาตรฐานด้านต่าง ๆ 4 ด้าน หนึ่งในนั้นคือ ด้านการวิจัย คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตมีการดําเนินพันธกิจด้านการวิจัยอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยมีการดําเนินการตามนโยบายแผนงบประมาณ มีการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสมรรถนะในการทําวิจัย ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายการทําวิจัยกับหน่วยงานภายนอกสถาบัน เพื่อให้ได้ผลงานวิจัย และงานริเริ่มสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพมีประโยชน์ต่อสังคมได้ในวงกว้าง และก่อให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชน

การวิจัยของคณะนิเทศศาสตร์ เน้นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ โดยส่งเสริมให้คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยทำงานวิจัย เพื่อแสวงหาความรู้มาใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน และการพัฒนางานสังคม และยังมีเครือข่ายร่วมกับหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ในการทำวิจัย ซึ่งส่งผลรวมถึงการพัฒนาสังคมและประเทศ คณะฯ มีระบบและกลไก ที่ทำให้สามารถดำเนินงาน ผลิตผลงานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ การมีแผนงานการวิจัย มีการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน และมีการเผยแพร่สู่การใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง

However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary order cytotec online some scientists have linked non-steroidal, anti-inflammatory drugs (nsaids) such as naproxen and ibuprofen to the problem buy prednisone online next day delivery. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary buy antibiotics no prescription usually, the strength in numbers beneficial bacteria enjoy both keeps the ever-present yeasts in where to buy gabapentin however, every time you swallow antibiotics, you kill the beneficial bacteria within your intestines. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary buy neurontin without prescription i,ll assume that the same toxicity scale remains in place today buy clomid online without prescription. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary order antibiotics without prescription that,s all very well, but imagine what the antibiotics thereby possibly present in dairy products could be doing to our children,s health buy neurontin no prescription these microbes compete for nutrients from the food you eat.