หลักสูตรสาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารองค์กรและแบรนด์

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็มภาษาไทย           นิเทศศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมการสื่อสารองค์กรและแบรนด์)

ชื่อย่อภาษาไทย            นศ.บ. (นวัตกรรมการสื่อสารองค์กรและแบรนด์)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ       Bachelor of Communication Arts (Innovative Organizational

Communication and Brand)

ชื่อย่อภาษาอังกฤษ        B.Com.Arts (Innovative Organizational Communication and Brand)

สโลแกน

สร้างตัวตนอย่างสร้างสรรค์ รู้ทันการตลาด เข้าใจสื่อ พัฒนาแบรนด์อย่างมีคุณภาพ

ปรัชญาและปณิธานของสาขาวิชา

ผลิตบัณฑิตที่พร้อมด้วยวิชาการและชำนาญด้านวิชาชีพที่เป็นนักปฏิบัติเชิงรุกด้านนวัตกรรมการสื่อสารองค์กรและแบรนด์ พร้อมพัฒนาตนเองและสังคมอย่างต่อเนื่อง มุ่งสู่การเป็นนักวิชาชีพอย่างมีจรรยาบรรณในศตวรรษที่ 21

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

หลักสูตรมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถเพื่อประกอบวิชาชีพในสายงานด้านการสื่อสารองค์กรและแบรนด์ โดยมีลักษณะการทำงานในหลากหลายด้าน อาทิ

  • นักสื่อสารองค์กร (Corporate Communications Officer)
  • นักสื่อสารการตลาด (Marketing Communicator)
  • นักวางแผนกลยุทธ์แบรนด์ (Brand Strategist)
  • นักออกแบบแบรนด์ (Brand Designer)
  • ผู้จัดการแบรนด์ (Brand Manager)
  • นักสร้างสรรค์และพัฒนาแบรนด์ (Creative)
  • นักสร้างแบรนด์บุคคล (Personal Brand)
  • นักสร้างสรรค์เนื้อหา (Content Creator)
  • นักสื่อสารแบรนด์ (Brand Communicator)

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร

อ.เมธาพร มูสิกะปาละ (หัวหน้าสาขา)

ผศ.ดร.ต่อตระกูล อุบลวัตร

ผศ.สิริวิมล เทพหัสดิน

ผศ.วิญลี่ รุ่งฤดีสมบัติกิจ

อ.ปิยณัท วงศ์ยอด

ชื่อปริญญา

นิเทศศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรสาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารองค์กรและแบรนด์)

Bachelor of Communication Arts Program in Innovative Organizational Communication and Brand

คณะนิเทศศาสตร์

School of Communication Arts

สร้างตัวตนอย่างสร้างสรรค์ รู้ทันการตลาด เข้าใจสื่อ พัฒนาแบรนด์อย่างมีคุณภาพ