สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารองค์กรและแบรนด์

หลักสูตรปริญญาตรี

สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารองค์กรและแบรนด์

ปรัชญาและปณิธาน

“สร้างตัวตนอย่างสร้างสรรค์ รู้ทันการตลาด เข้าใจสื่อ พัฒนาแบรนด์อย่างมีคุณภาพ”

ผลิตบัณฑิตที่พร้อมด้วยวิชาการและชำนาญด้านวิชาชีพที่เป็นนักปฏิบัติเชิงรุกด้านนวัตกรรมการสื่อสารองค์กรและแบรนด์ พร้อมพัฒนาตนเองและสังคมอย่างต่อเนื่อง มุ่งสู่การเป็นนักวิชาชีพอย่างมีจรรยาบรรณในศตวรรษที่ 21

 

ชื่อปริญญา

ขื่อเต็ม นิเทศศาสตรบัณฑิต  (นวัตกรรมการสื่อสารองค์กรและแบรนด์)

Bachelor  of Communication  Arts  (Innovative Organizational Communication and Brand)

ชื่อย่อ นศ.บ. (นวัตกรรมการสื่อสารองค์กรและแบรนด์)

ฺB.A. Com.Arts (Innovative Organizational Communication and Brand)

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

หลักสูตรมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถเพื่อประกอบวิชาชีพในสายงานด้านการสื่อสารองค์กรและแบรนด์ โดยมีลักษณะการทำงานในหลากหลายด้าน อาทิ

นักสื่อสารองค์กร (Corporate Communications Officer)

นักสื่อสารการตลาด (Marketing Communicator)

นักวางแผนกลยุทธ์แบรนด์ (Brand Strategist)

นักออกแบบแบรนด์ (Brand Designer)

ผู้จัดการแบรนด์ (Brand Manager)

นักสร้างสรรค์และพัฒนาแบรนด์ (Creative)

นักสร้างแบรนด์บุคคล (Personal Brand)

นักสร้างสรรค์เนื้อหา (Content Creator)

นักสื่อสารแบรนด์ (Brand Communicator)

ชื่อปริญญา

นิเทศศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมการสื่อสารองค์กรและแบรนด์)

Bachelor of Communication Arts (Innovative Organizational Communication and Brand)

คณะนิเทศศาสตร์

School of Communication Arts

“สร้างตัวตนอย่างสร้างสรรค์ รู้ทันการตลาด เข้าใจสื่อ พัฒนาแบรนด์อย่างมีคุณภาพ”


ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร

       

However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary order cytotec online some scientists have linked non-steroidal, anti-inflammatory drugs (nsaids) such as naproxen and ibuprofen to the problem buy prednisone online next day delivery. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary buy antibiotics no prescription usually, the strength in numbers beneficial bacteria enjoy both keeps the ever-present yeasts in where to buy gabapentin however, every time you swallow antibiotics, you kill the beneficial bacteria within your intestines. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary buy neurontin without prescription i,ll assume that the same toxicity scale remains in place today buy clomid online without prescription. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary order antibiotics without prescription that,s all very well, but imagine what the antibiotics thereby possibly present in dairy products could be doing to our children,s health buy neurontin no prescription these microbes compete for nutrients from the food you eat.