หลักสูตรสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์

  สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์มุ่งผลิตบัณฑิตที่พร้อมทางวิชาการและชำนาญด้านวิชาชีพ มีความคิดอย่างสร้างสรรค์ เป็นนักปฏิบัติเชิงรุกด้านการประชาสัมพันธ์ สามารถนำความรู้ความชำนาญไปใช้ประโยชน์ แก่ตนเองและสังคมอย่างถูกต้องและเหมาะสม มุ่งสู่การเป็นนักวิชาชีพด้านการสื่อสารในศตวรรษที่ 21 รวมถึงการเป็นนักประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล การเป็นนักสร้างสรรค์อีเวนต์ ซึ่งจะทำให้มีประสบการณ์ที่มีคุณค่าแตกต่างจากผู้อื่น และสามารถทำงานได้หลากหลาย มีความเด่นทางเทคนิคการผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ และเรียนรู้เพื่อปรับตัวไปตามบริบทของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างรวดเร็ว โดยคำนึงถึงจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเป็นหลัก

 

ชื่อปริญญา

นิเทศศาสตรบัณฑิต (การประชาสัมพันธ์)

Bachelor of Communication Arts (Public Relations

 

สโลแกน

“Innovative PR สร้างออแกไนเซอร์ Gen ใหม่ ตัวจริงด้านการปฏิบัติจริง สร้างสรรค์สื่อทุกแพลตฟอร์ม”

 

ปรัชญาและปณิธานของหลักสูตร

   หลักสูตรการประชาสัมพันธ์มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ และสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน ใน ธุรกิจสื่อสารมวลชน และในภาคธุรกิจอื่นๆ ได้ เป็นนักปฏิบัติเชิงรุก ผู้เรียนได้เรียนรู้การปรับตัว และพร้อมพัฒนาศักยภาพตนเองให้ทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่ และ ส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาหน่วยงาน ภาครัฐและหน่วยงานภาค เอกชนในการสร้างสรรค์ผลงาน ที่เป็น ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมประเทศชาติ ผลิตบัณฑิตที่พร้อมด้วยวิชาการ และชำนาญด้านวิชาชีพ ที่เป็นนักปฏิบัติเชิงรุก ด้านการประชาสัมพันธ์ สามารถนำความรู้ความชำนาญไปใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อพัฒนาตนเอง และสังคมอย่างต่อเนื่อง ถูกต้อง และเหมาะสม มุ่งสู่การเป็นนักวิชาชีพในศตวรรษที่ 21 โดยคำนึงถึงจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเป็นหลัก

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร

  • อาจารย์เมธาพร ดอนจันทร์

  • อาจารย์วิญลี่ รุ่งฤดีสมบัติกิจ

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริวิมล ปัณณราช

  • อาจารย์ชยพล อินทรวงค์

  • อาจารย์บริรักษ์ บุณยรัตพันธุ์

  • ดร.อัลฮูดา ชนิดพัฒนา

ชื่อปริญญา

นิเทศศาสตรบัณฑิต (การประชาสัมพันธ์)

Bachelor of Communication Arts (Public Relations)

คณะนิเทศศาสตร์

School of Communication Arts

Innovative PR สร้างออแกไนเซอร์ Gen ใหม่ ตัวจริงด้านการปฏิบัติจริง สร้างสรรค์สื่อทุกแพลตฟอร์ม