หลักสูตรสาขาวิชาการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

  ด้วยหลักสูตรของสาขาวิชา ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกความคิดสร้างสรรค์ เข้าใจศาสตร์และศิลป์ของภาพยนตร์อย่างแท้จริง และพัฒนาทักษะในการผลิตภาพยนตร์อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังเต็มไปด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ที่ครบครันทันสมัย ทำให้ผู้เรียนก้าวเข้าสู่วงการภาพยนตร์ในตำแหน่งที่หลากหลายได้อย่างมั่นใจ สามารถพลิกแพลงตอบโจทย์ความต้องการของผู้ชมที่เปลี่ยนแปลงไปได้ตลอดเวลา
อีกทั้งยังมีศักยภาพมากพอที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยให้ก้าวไกลต่อไปได้อย่างไม่หยุดยั้ง

ชื่อปริญญา

นิเทศศาสตรบัณฑิต (การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล)
Bachelor of Communication Arts (Film and Digital Media)

สโลแกน

ก้าวเข้าสู่สาขาฟิล์ม – A dream come true

การเป็นผู้กำกับมือทองและเบื้องหลังมืออาชีพเป็นฝันที่อยู่ไม่ไกล

ปรัชญาและปณิธานของหลักสูตร

   ผลิตบัณฑิตที่พร้อมด้วยวิชาการและชำนาญด้านวิชาชีพที่เป็นนักปฏิบัติเชิงรุกด้านการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลสามารถนำความรู้ความชำนาญไปใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อพัฒนาตนเองและสังคมอย่างต่อเนื่อง
ถูกต้องและเหมาะสม มุ่งสู่การเป็นนักวิชาชีพในศตวรรษที่ 21 โดยคำนึงถึงจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเป็นหลัก

ข้อมูลอาจาย์ประจำหลักสูตร

ดร.กอปรพงษ์  กุณฑียะ   (หัวหน้าสาขาวิชา)

ผศ.ดร.นิภากร  กำจรเมนุกูล

อาจารย์วัฒนา  เจริญชัยนพกุล

อาจารย์ฉัตรระวี  มหิธิธรรมธร

อาจารย์พัชรพร อรุณรัตนพงศ์

ชื่อปริญญา

นิเทศศาสตรบัณฑิต (การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล)

Bachelor of Communication Arts (Film and Digital Media)

คณะนิเทศศาสตร์

School of Communication Arts

ก้าวเข้าสู่สาขาฟิล์ม - A dream come true การเป็นผู้กำกับมือทองและเบื้องหลังมืออาชีพเป็นฝันที่อยู่ไม่ไกล