หลักสูตรวิชาการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

  ด้วยหลักสูตรของสาขาวิชา ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกความคิดสร้างสรรค์ เข้าใจศาสตร์และศิลป์ของภาพยนตร์อย่างแท้จริง และพัฒนาทักษะในการผลิตภาพยนตร์อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังเต็มไปด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ที่ครบครันทันสมัย ทำให้ผู้เรียนก้าวเข้าสู่วงการภาพยนตร์ในตำแหน่งที่หลากหลายได้อย่างมั่นใจ สามารถพลิกแพลงตอบโจทย์ความต้องการของผู้ชมที่เปลี่ยนแปลงไปได้ตลอดเวลา
อีกทั้งยังมีศักยภาพมากพอที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยให้ก้าวไกลต่อไปได้อย่างไม่หยุดยั้ง

ชื่อปริญญา

นิเทศศาสตรบัณฑิต (การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล)
Bachelor of Communication Arts (Film and Digital Media)

สโลแกน

ก้าวเข้าสู่สาขาฟิล์ม – A dream come true

การเป็นผู้กำกับมือทองและเบื้องหลังมืออาชีพเป็นฝันที่อยู่ไม่ไกล

ปรัชญาและปณิธานของหลักสูตร

   ผลิตบัณฑิตที่พร้อมด้วยวิชาการและชำนาญด้านวิชาชีพที่เป็นนักปฏิบัติเชิงรุกด้านการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลสามารถนำความรู้ความชำนาญไปใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อพัฒนาตนเองและสังคมอย่างต่อเนื่อง
ถูกต้องและเหมาะสม มุ่งสู่การเป็นนักวิชาชีพในศตวรรษที่ 21 โดยคำนึงถึงจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเป็นหลัก

ข้อมูลอาจาย์ประจำหลักสูตร

  • ดร.กอปรพงษ์ กุณฑียะ

  • อาจารย์วัฒนา เจริญชัยนพกุล

  • อาจารย์ฉัตรระวี มหิธิธรรมธร

  • อาจารย์สาวิทย์ แก้วทวี

  • อาจารย์พัชรพร อรุณรัตนพงศ์

ชื่อปริญญา

นิเทศศาสตรบัณฑิต (การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล)

Bachelor of Communication Arts (Film and Digital Media)

คณะนิเทศศาสตร์

School of Communication Arts

ก้าวเข้าสู่สาขาฟิล์ม - A dream come true การเป็นผู้กำกับมือทองและเบื้องหลังมืออาชีพเป็นฝันที่อยู่ไม่ไกล