หลักสูตรสาขาวิชาการโฆษณา

   การโฆษณาเป็นองค์ประกอบสำคัญของระบบเศรษฐกิจ เพราะเป็นกลไกทางการตลาดที่ช่วยสร้างความเติบโตให้กับการผลิตและการบริโภคสินค้าและบริการต่างๆรวมถึงการเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารสำหรับผู้บริโภค มุ่งเน้นเรียนรู้แนวทางในทางและฝึกปฏิบัติจริงเพื่อออกแบบสร้างสรรค์งานโฆษณาด้วยเอกลักษณ์ที่แตกต่างกระบวนการจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นพัฒนาบัณฑิตให้เป็นนักวางแผน สร้างสรรค์ ผลิตงานโฆษณาสร้างคุณค่าแบรนด์ ให้มีประสิทธิภาพและมีศักยภาพ พร้อมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาธุรกิจการตลาด ธุรกิจ SMEs และอุตสาหกรรมโฆษณาขนาดใหญ่ มีคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพ เป็นนักโฆษณาที่มีความทันสมัย ตอบรับกับกระแสสังคมในยุคดิจิทัล

ชื่อปริญญา

นิเทศศาสตรบัณฑิต (การโฆษณา)
Bachelor of Communication Arts (Advertising)

สโลแกน

จุดประกายความคิด ผลิตงานโฆษณา สร้างสรรค์คุณค่า พัฒนาสังคม

ปรัชญาและปณิธานของหลักสูตร

ผลิตบัณฑิตที่พร้อมด้วยวิชาการและชำนาญด้านวิชาชีพ เป็นนักปฏิบัติเชิงรุกด้านการโฆษณาสามารถนำความรู้ความเข้าใจไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อพัฒนาตนเองและสังคมอย่างต่อเนื่องถูกต้องและเหมาะสม มุ่งสู่การเป็นนักวิชาชีพในศตวรรษที่ ๒๑ โดยคำนึงถึงจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเป็นหลัก

แนวทางการประกอบอาชีพ

นักสร้างสรรค์งานโฆษณา (Creative) ผู้กำกับศิลป์ (Art Director) ผู้เขียนบทโฆษณา (Copywriter)
ผู้บริหารงานฝ่ายบริการลูกค้า (Customer Relations Director) ผู้วางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planner) ผู้วางแผนสื่อโฆษณา (Advertising Media Planner) และผู้สร้างสรรค์งานโฆษณา (Creator Advertising) รวมถึงสาขาวิชาชีพใกล้เคียง เช่น ผู้ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการโฆษณา ผู้ผลิตรายการ ช่างภาพ นักวิจัยนักการตลาด

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ปิยณัท วงศ์ยอด

ผศ.ดร.นิภากร กำจรเมนุกูล

ผศ.ดร.ต่อตระกูล  อุบลวัตร

อาจารย์พิทักษ์พงศ์ พงษ์พิพัฒน์

อาจารย์เปรมินทร์ หงษ์โต

อาจารย์รชิดา สิริดลลธี

ชื่อปริญญา

นิเทศศาสตรบัณฑิต (การโฆษณา)

Bachelor of Communication Arts (Advertising)

คณะนิเทศศาสตร์

School of Communication Arts

จุดประกายความคิด ผลิตงานโฆษณา สร้างสรรค์คุณค่า พัฒนาสังคม