หลักสูตรวิชาวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล

     การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสื่อสารและโทรคมนาคม ส่งผลให้ธุรกิจทางด้านวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัลเติบโตอย่างรวดเร็ว มีการขยายช่องทางการสื่อสารในรูปแบบใหม่และหลากหลายมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารผ่านโทรศัพท์มือถือ ดาวเทียม เคเบิลทีวี และทางอินเทอร์เน็ต นักสื่อสารมืออาชีพด้านวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัลจึงมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ถือเป็นจักรกลสำคัญในการผลักดันการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจในฐานะที่เป็นสื่อกลางทำให้เกิดการไหลเวียน ของข้อมูลข่าวสารด้านเศรษฐกิจในมิติต่างๆ อาทิ การท่องเที่ยว การตลาด อุตสาหกรรมบันเทิง ฯลฯ

    สาขาวิชาวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล เราจะสอนให้คุณรู้จักทั้งเบื้องหน้า เบื้องหลัง ของการผลิตสื่อ ตั้งแต่เรียนรู้การคิดสร้างสรรค์รายการ เขียนบท การปฏิบัติงานถ่ายทำทั้งในสตูดิโอ และนอกสถานที่ ทำข่าว สารคดี วาไรตี้ เกมส์โชว์ ตัดต่อ กราฟฟิค เทคนิคพิเศษ ตลอดจนพิธีกร หรือผู้ประกาศ โดยอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญในแขนงต่างๆ การันตีด้วยผลรางวัลอย่างต่อเนื่อง

ชื่อปริญญา

ขื่อเต็มภาษาไทย นิเทศศาสตรบัณฑิต (วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Communication Arts (Broadcasting and Digital Media)

สโลแกน

“เรียนรู้ สร้างสรรค์จินตนาการ ผลิตสื่อ ปั้นผลงานสู่ตลาดไอที”
“ริเริ่ม สร้างสรรค์ ปฏิบัติอย่างมืออาชีพ สมภาคภูมินักสื่อสารยุคใหม่ทัน สมัยใส่ใจคุณธรรม”

ปรัชญาและปณิธานของสาขาวิชาวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล

   ผลิตบัณฑิตที่พร้อมด้วยวิชาการและชำนาญด้านวิชาชีพที่เป็นนักปฏิบัติเชิงรุกด้านสื่อวิทยุ
โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัลสามารถนำความรู้ความชำนาญไปใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อพัฒนาตนเองและสังคมอย่างต่อเนื่องถูกต้องและเหมาะสม มุ่งสู่การเป็นนักวิชาชีพในศตวรรษที่ 21 โดยคำนึงถึงจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเป็นหลัก

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

หลักสูตรได้ออกแบบไว้เพียงนักศึกษาสามารถทำงานในสายวิชาชีพวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัลได้
เช่น
– ฝ่ายวางแผนในกระบวนการก่อนการผลิต เช่น ผู้ผลิตรายการ ผู้กำกับรายการผู้ช่วยผู้กำกับรายการ ผู้เขียนบท ผู้ประสานงาน ผู้ดำเนินรายการ พิธีกร ผู้ประกาศ และผู้สื่อข่าว
– ฝ่ายการผลิต เช่น ฝ่ายศิลปกรรม ฝ่ายภาพ ฝ่ายเสียง ฝ่ายแสง และฝ่ายสนับสนุนการถ่ายทำ
– ฝ่ายหลังการผลิต เช่น ฝ่ายตัดต่อภาพ ฝ่ายสร้างสรรค์เสียง และฝ่ายสร้างสรรค์เทคนิคพิเศษ

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร

  • อ.พสุนาท สร้อยสุวรรณ

  • ผศ.ดร. สุเทพ เดชะชีพ

  • อ. พ.อ.ญ วโรชา สุทธรักษ์

  • อ.จิราพร ยังสุข

  • อ.วนิทรา ตะเภาทอง

ชื่อปริญญา

นิเทศศาสตรบัณฑิต (วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล)

Bachelor of Communication Arts (Broadcasting and Digital Media)

คณะนิเทศศาสตร์

School of Communication Arts

“เรียนรู้ สร้างสรรค์จินตนาการ ผลิตสื่อ ปั้นผลงานสู่ตลาดไอที” “ริเริ่ม สร้างสรรค์ ปฏิบัติอย่างมืออาชีพ สมภาคภูมินักสื่อสารยุคใหม่ ทันสมัยใส่ใจคุณธรรม”