สาขาวิชาการภาพยนต์และสื่อดิจิทัล

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ เชี่ยวชาญ ความสามารถในการประยุกต์แนวคิดทฤษฎีมาใช้ในงานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

เพิ่มพูน ส่งเสริมการศึกษา การพัฒนาอุตสาหกรรมและการวิจัยทางด้านภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล บริการวิชาการด้านภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลให้สอดคล้องกับความต้องการทางเศรษฐกิจ สังคม

ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม องค์ความรู้และทักษะทางปัญญา ความรับผิดชอบต่อสังคม และการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ดำรง อนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

 

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ไทย) : นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล)

ชื่อย่อ (ไทย) : นศ.ม. (การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Master of Communication Arts (Film and Digital Media)

ชื่อย่อ (อังกฤษ) : M.Com. Arts (Film and Digital Media)สโลแกน

 

ปรัชญาและปณิธานของสาขาวิชา

สร้างบัณฑิตมืออาชีพด้านภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลที่คิดเป็น ทำเป็น มีคุณภาพ เพียบพร้อมด้วยคุณค่า คุณธรรมและคุณประโยชน์

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  1. ผู้กำกับการแสดง
  2. นักเขียนบทภาพยนตร์และโทรทัศน์
  3. ผู้อำนวยการสร้าง
  4. ผู้สร้างภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
  5. ผู้ตัดต่อลำดับภาพ เสียง
  6. ผู้สร้างภาพยนตร์โฆษณา
  7. นักวิชาการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
  8. อาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร

รองศาสตราจารย์บรรจง  โกศัลวัฒน์  M.F.A.(Film)

อนุปริญญาบัตร (จิตรกรรม) School  of Communication and  Theatre ,Temple University ,Pennsylvania U.S.A., 2521 มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2503

นายสุชาติ โอทัยวิเทศ Ph.D.( Interpersonal Communication)  บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)

ว.บ.(สื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2547 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์, 2540 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2533

รองศาสตราจารย์ปัทมวดี จารุวร M.A. (Comm. Arts) B.A. (Linguistics) U. of Wisconsin – Madison, 2522, USA

Macquarie University, 2519, Australia

ผู้ช่วยศาตราจารย์   เจตน์ศักดิ์ แสงสิงแก้ว นศ.ม.(นิเทศศาสตรพัฒนาการ)  ร.บ.(วิชาการระหว่างประเทศ)     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2523 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2513

นายไกรสร วงศ์อนันต์ศักดิ์ ว.ม. (บริหารสื่อ)  ว.บ. (ภาพยนตร์และภาพถ่าย)   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2529

ชื่อปริญญา

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล)

Master of Communication Arts (Film and Digital Media)

คณะนิเทศศาสตร์

School of Communication Arts

สร้างบัณฑิตมืออาชีพด้านภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลที่คิดเป็น ทำเป็น มีคุณภาพ เพียบพร้อมด้วยคุณค่า คุณธรรมและคุณประโยชน์