สาขาวิชาการภาพยนต์และสื่อดิจิทัล

http://cnmontjuic.cat/final-territorial-benjami-dels-campionats-de-catalunya-de-natacio/ หลักสูตรปริญญาตรี

สาขาวิชาการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

http://stopford.com/?p=3592 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ เชี่ยวชาญ ความสามารถในการประยุกต์แนวคิดทฤษฎีมาใช้ในงานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล เพิ่มพูน ส่งเสริมการศึกษา การพัฒนาอุตสาหกรรมและการวิจัยทางด้านภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล บริการวิชาการด้านภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลให้สอดคล้องกับความต้องการทางเศรษฐกิจ สังคม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม องค์ความรู้และทักษะทางปัญญา ความรับผิดชอบต่อสังคม และการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ดำรง อนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

http://bravowellness.com/images/Change_images.png  

Purchase Phentermine 37.5Mg ปรัชญาและปณิธาน

Buying Phentermine สร้างบัณฑิตมืออาชีพด้านภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลที่คิดเป็น ทำเป็น มีคุณภาพ เพียบพร้อมด้วยคุณค่า คุณธรรมและคุณประโยชน์

 

Cheap Real Phentermine For Sale ชื่อปริญญา

Online Phentermine ขื่อเต็ม นิเทศศาสตรบัณฑิต (การภาพยนต์และสื่อดิจิทัล)

Phentermine 37.5 Mg Tablet Online Bachelor  of Communication  Arts (Film and Digital Media)

http://emilypeasgood.com/wp-cron.php?doing_wp_cron=1611252289.8908689022064208984375 ชื่อย่อ นศ.บ. (การภาพยนต์และสื่อดิจิทัล)

ฺB.A. Com.Arts (Film and Digital Media)

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

ผู้กำกับการแสดง

นักเขียนบทภาพยนตร์และโทรทัศน์

ผู้อำนวยการสร้าง

ผู้สร้างภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

ผู้ตัดต่อลำดับภาพ เสียง

ผู้สร้างภาพยนตร์โฆษณา

นักวิชาการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

อาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

ชื่อปริญญา

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล)

Master of Communication Arts (Film and Digital Media)

คณะนิเทศศาสตร์

School of Communication Arts

สร้างบัณฑิตมืออาชีพด้านภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลที่คิดเป็น ทำเป็น มีคุณภาพ เพียบพร้อมด้วยคุณค่า คุณธรรมและคุณประโยชน์


ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร