สาขาวิชาการภาพยนต์และสื่อดิจิทัล

หลักสูตรปริญญาตรี

สาขาวิชาการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ เชี่ยวชาญ ความสามารถในการประยุกต์แนวคิดทฤษฎีมาใช้ในงานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล เพิ่มพูน ส่งเสริมการศึกษา การพัฒนาอุตสาหกรรมและการวิจัยทางด้านภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล บริการวิชาการด้านภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลให้สอดคล้องกับความต้องการทางเศรษฐกิจ สังคม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม องค์ความรู้และทักษะทางปัญญา ความรับผิดชอบต่อสังคม และการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ดำรง อนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

 

ปรัชญาและปณิธาน

สร้างบัณฑิตมืออาชีพด้านภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลที่คิดเป็น ทำเป็น มีคุณภาพ เพียบพร้อมด้วยคุณค่า คุณธรรมและคุณประโยชน์

 

ชื่อปริญญา

ขื่อเต็ม นิเทศศาสตรบัณฑิต (การภาพยนต์และสื่อดิจิทัล)

Bachelor  of Communication  Arts (Film and Digital Media)

ชื่อย่อ นศ.บ. (การภาพยนต์และสื่อดิจิทัล)

ฺB.A. Com.Arts (Film and Digital Media)

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

ผู้กำกับการแสดง

นักเขียนบทภาพยนตร์และโทรทัศน์

ผู้อำนวยการสร้าง

ผู้สร้างภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

ผู้ตัดต่อลำดับภาพ เสียง

ผู้สร้างภาพยนตร์โฆษณา

นักวิชาการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

อาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

ชื่อปริญญา

นิเทศศาสตรบัณฑิต (การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล)

ฺBachelor of Communication Arts (Film and Digital Media)

คณะนิเทศศาสตร์

School of Communication Arts

สร้างบัณฑิตมืออาชีพด้านภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลที่คิดเป็น ทำเป็น มีคุณภาพ เพียบพร้อมด้วยคุณค่า คุณธรรมและคุณประโยชน์


ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร

            

However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary order cytotec online some scientists have linked non-steroidal, anti-inflammatory drugs (nsaids) such as naproxen and ibuprofen to the problem buy prednisone online next day delivery. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary buy antibiotics no prescription usually, the strength in numbers beneficial bacteria enjoy both keeps the ever-present yeasts in where to buy gabapentin however, every time you swallow antibiotics, you kill the beneficial bacteria within your intestines. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary buy neurontin without prescription i,ll assume that the same toxicity scale remains in place today buy clomid online without prescription. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary order antibiotics without prescription that,s all very well, but imagine what the antibiotics thereby possibly present in dairy products could be doing to our children,s health buy neurontin no prescription these microbes compete for nutrients from the food you eat.