สาขาวิชาการบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเป็นปัจจัยหนึ่งที่นำไปสู่ความเจริญก้าวหน้าของประเทศ ขณะที่การสื่อสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสื่อสารผ่านสื่อมวลชนนับเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยผลักดันให้การขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจในทุกๆ ด้าน ทำให้สังคมไทยต้องการนักสื่อสารและนักบริหารที่มีความสามารถในการสื่อสารอย่างยิ่ง

ตลอดจนนักคิดนักสร้างสรรค์โดยเฉพาะผู้ที่มีความสามารถในการสร้างสารผ่านสื่อและมีความเข้าใจในกระบวนการสื่อสารเป็นอย่างดีนั้น นอกจากจะมีความสามารถคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ  ให้กับสังคมได้แล้ว   ยังมีความสามารถในการนำนวัตกรรมเผยแพร่ให้เป็นที่ยอมรับของสังคมได้อีกด้วย

ชื่อปริญญา

สาขาวิชา การบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร

Innovative Communication Administration

สโลแกน

“บริหารอย่างมุ่งมั่น สื่อสารแบบมืออาชีพ คิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีด้วยจรรยาบรรณ”

ปรัชญาและปณิธานของสาขาวิชา

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศในด้านการบริหารนวัตกรรมการสื่อสารมีลักษณะของนักปฏิบัติเชิงรุก (Proactive Practitioner)  มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงนวัตกรรมการสื่อสารตั้งแต่ขั้นปฏิบัติการจนถึงการบริหารจัดการ รวมถึงองค์ความรู้ด้านธุรกิจและอุตสาหกรรมสื่อรอบด้านท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสังคมโลกที่ไม่หยุดนิ่งในศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้ยังสร้างโอกาสให้กับผู้สนใจและต้องการประกอบวิชาชีพทางการบริหารนวัตกรรมการสื่อสารให้เข้ารับการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงาน และประเทศชาติควบคู่ไปกับ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ ด้านการสื่อสารรวมถึงยังเป็นรู้ทันเท่าสื่อ

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร

ดร.กรกช แสนจิตร (ผู้อำนวยการหลักสูตรฯ)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรีรัตน์ ณ ลำพูน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิพรรณ บิลมาโนชญ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงค์ แย้มเจริญ

ดร.อัลฮูดา ชนิดพัฒนา

ชื่อปริญญา

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร)

Bachelor of Communication Arts (Innovative Communication Administration)

คณะนิเทศศาสตร์

School of Communication Arts

“บริหารอย่างมุ่งมั่น สื่อสารแบบมืออาชีพ คิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีด้วยจรรยาบรรณ”