สาขาวิชาสื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล

หลักสูตรปริญญาตรี

สาขาวิชาสื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล

หัวใจของกระบวนการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาได้ มุ่งเน้นกระบวนการคิดการออกแบบและผลิตสื่อออนไลน์เพื่อตอบโจทย์การตลาด มุ่งการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนเพื่อให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้ทันทีโดยไม่ต้องรอให้เรียนสำเร็จตลอดจนสามารถผลิตแรงงานเข้าสู่ตลาดวิชาชีพได้อย่างตรงกลุ่มเป้าหมายที่พร้อมทางวิชาการและชำนาญด้านวิชาชีพ เป็นนักปฏิบัติเชิงรุกด้านสื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัลสามารถนำความรู้ความชำนาญไปใช้ประโยชน์แก่ตนเองและสังคมอย่างต่อเนื่อง ถูกต้อง และเหมาะสมมุ่งสู่การเป็นนักวิชาชีพด้านการสื่อสารในศตวรรษที่ 21 โดยคำนึงถึงจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเป็นหลัก

 

ปรัชญาและปณิธาน

ผลิตบัณฑิตที่พร้อมทางวิชาการและชำนาญด้านวิชาชีพเป็นนักปฏิบัติเชิงรุกด้านสื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัลสามารถนำความรู้ความชำนาญไปใช้ประโยชน์แก่ตนเองและสังคมอย่างต่อเนื่อง ถูกต้องและเหมาะสมมุ่งสู่การเป็นนักวิชาชีพในศตวรรษที่ 21 โดยคำนึงถึงจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเป็นหลัก

 

ชื่อปริญญา

ขื่อเต็ม นิเทศศาสตรบัณฑิต  (สื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล)

Bachelor  of Communication  Arts  (Social Media and Digital Content)

ชื่อย่อ นศ.บ. (สื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล)

ฺB.A. Com.Arts (Social Media and Digital Content)

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. ตำแหน่งด้าน Content
Content Creator นักสร้างสรรค์คอนเท้นท์
Online Community Manager ผู้ดูแลชุมชนออนไลน์ของแบรนด์
Social Media Reporter นักข่าว/ นักข่าวออนไลน์
Digital Writer นักเขียน
Web Editor ผู้ดูแลบริหารเว็บไซต์

2. ตำแหน่งด้านการออกแบบ และสร้างสรรค์
Art Director ผู้อำนวยการฝ่ายศิลปกรรม
Graphic Designer นักออกแบบกราฟิค
Visual Creative Designer นักออกแบบการนำเสนอ
Creative Video Editor นักตัดต่อวิดีโอ
Photographer ช่างภาพ

3. ตำแหน่งด้านการเป็นผู้ประกอบการ
Online Marketing Consult ผู้ให้คำแนะนำการวางแผนการตลาด
Entrepreneur On Social Media ผู้บริหารกิจการผ่านสื่อออนไลน์

ชื่อปริญญา

นิเทศศาสตรบัณฑิต (สื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล)

Bachelor of Communication arts (Social Media and Digital Content)

คณะนิเทศศาสตร์

School of Communication Arts

นักออกแบบสื่อ ตอบโจทย์การตลาดออนไลน์ สร้างรายได้ด้วยตนเอง


ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร

       

However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary order cytotec online some scientists have linked non-steroidal, anti-inflammatory drugs (nsaids) such as naproxen and ibuprofen to the problem buy prednisone online next day delivery. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary buy antibiotics no prescription usually, the strength in numbers beneficial bacteria enjoy both keeps the ever-present yeasts in where to buy gabapentin however, every time you swallow antibiotics, you kill the beneficial bacteria within your intestines. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary buy neurontin without prescription i,ll assume that the same toxicity scale remains in place today buy clomid online without prescription. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary order antibiotics without prescription that,s all very well, but imagine what the antibiotics thereby possibly present in dairy products could be doing to our children,s health buy neurontin no prescription these microbes compete for nutrients from the food you eat.