หลักสูตรสาขาวิชาสื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล

   หัวใจของกระบวนการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาได้ มุ่งเน้นกระบวนการคิดการออกแบบและผลิตสื่อออนไลน์เพื่อตอบโจทย์การตลาด มุ่งการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนเพื่อให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้ทันทีโดยไม่ต้องรอให้เรียนสำเร็จตลอดจนสามารถผลิตแรงงานเข้าสู่ตลาดวิชาชีพได้อย่างตรงกลุ่มเป้าหมายที่พร้อมทางวิชาการและชำนาญด้านวิชาชีพ เป็นนักปฏิบัติเชิงรุกด้านสื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัลสามารถนำความรู้ความชำนาญไปใช้ประโยชน์แก่ตนเองและสังคมอย่างต่อเนื่อง ถูกต้อง และเหมาะสมมุ่งสู่การเป็นนักวิชาชีพด้านการสื่อสารในศตวรรษที่ 21 โดยคำนึงถึงจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเป็นหลัก

ชื่อปริญญา

นิเทศศาสตรบัณฑิต (สื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล)
Bachelor of Communication arts (Social Media and Digital Content)

สโลแกน 

นักออกแบบสื่อ ตอบโจทย์การตลาดออนไลน์ สร้างรายได้ด้วยตนเอง

ปรัชญาและปณิธานของหลักสูตร

ผลิตบัณฑิตที่พร้อมทางวิชาการและชำนาญด้านวิชาชีพเป็นนักปฏิบัติเชิงรุกด้านสื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัลสามารถนำความรู้ความชำนาญไปใช้ประโยชน์แก่ตนเองและสังคมอย่างต่อเนื่อง ถูกต้องและเหมาะสมมุ่งสู่การเป็นนักวิชาชีพในศตวรรษที่ 21 โดยคำนึงถึงจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเป็นหลัก

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร

  • ดร. รจนา พึ่งสุข  (หัวหน้าสาขาวิชา)
  • อาจารย์นฤวรรณ รักสกุล
  • ผศ.ดร.พิเชษฐ พิมพ์เจริญ
  • ดร.ชุติมันต์ เหลืองทองคำ
  • อาจารย์ปัญญรัตน์ วันทอง

ชื่อปริญญา

นิเทศศาสตรบัณฑิต (สื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล)

Bachelor of Communication arts (Social Media and Digital Content)

คณะนิเทศศาสตร์

School of Communication Arts

นักออกแบบสื่อ ตอบโจทย์การตลาดออนไลน์ สร้างรายได้ด้วยตนเอง