หลักสูตรสาขาวิชาสื่อสารการแสดงร่วมสมัย

   ปัจจุบันนี้ศาสตร์ทางการสื่อสารที่มีการพัฒนารูปแบบของเทคโนโลยีสื่อเปลี่ยนไป จากสื่อดั้งเดิมที่ได้รับความนิยมอย่างมาก กลายเป็นสื่อในรูปแบบดิจิทัลเข้ามาแทนที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อทางด้านการแสดงบนเวที เพื่อให้รูปแบบการเรียนการสอนของหลักสูตรมีความทันสมัย และผลิตบัณฑิตออกสู่ตลาดแรงงานได้ตรงตามความต้องการ ทางหลักสูตรจึงได้ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนให้ครอบคลุม และมีความร่วมสมัยมากยิ่งขึ้น โดยนำพื้นฐานทางด้านการแสดงบนเวทีมาประยุกต์ใช้ในศาสตร์ทางด้านนิเทศศาสตร์ เพื่อรองรับตลาดยุคดิจิทัลให้มากขึ้น อย่างเช่นงานทางด้านรายการโทรทัศน์ ละครโทรทัศน์ อุตสาหกรรมภาพยนตร์ รวมถึงงานกิจกรรมพิเศษ และงานการแสดงสด เป็นต้น

   สาขาวิชาสื่อสารการแสดงร่วมสมัยมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความพร้อมทางด้านวิชาการ และชำนาญทางด้านวิชาชีพ เป็นนักปฏิบัติเชิงรุกด้านสื่อสารการแสดงร่วมสมัย ตลอดจนสามารถผลิตแรงงานเข้าสู่ตลาดวิชาชีพได้อย่างตรงกลุ่มเป้าหมาย สามารถนำความรู้ความชำนาญไปใช้ประโยชน์แก่ตนเอง และสังคมอย่างต่อเนื่อง ถูกต้อง และเหมาะสม มุ่งสู่การเป็นนักวิชาชีพด้านการสื่อสารในศตวรรษที่ 21 โดยคำนึงถึงจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเป็นหลัก

ชื่อปริญญา

นิเทศศาสตรบัณฑิต  (สื่อสารการแสดงร่วมสมัย)

Bachelor  of Communication  Arts (Contemporary Performing Arts Communication)

สโลแกน

“สร้างคนเบื้องหน้า ผลิตงานเบื้องหลัง ตอบทุกโจทย์อุตสาหกรรมและธุรกิจบันเทิง”

ปรัชญาและปณิธานของสาขาวิชาสื่อสารการแสดงร่วมสมัย

มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ทางด้านสื่อสารการแสดงร่วมสมัย สร้างนักจินตคดีที่รู้จักประยุกต์ใช้ศิลปะแห่งการแสดงเพื่อถ่ายทอดสารได้อย่างเหมาะสม (คุณค่า) โดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและสังคม (คุณประโยชน์)  ภายใต้คุณธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ (คุณธรรม)

       “สร้างศิลป์เพื่อสื่อสาร สร้างสรรค์งานเพื่อสังคม เพาะบ่มอุดมการณ์ เชี่ยวชาญการแสดง”

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

หลักสูตรได้ออกแบบไว้เพื่อให้นักศึกษาได้สามารถทำงานในสายงานสื่อสารการแสดงร่วมสมัย และงานด้านอุตสาหกรรมบันเทิง เช่น ผู้กำกับการแสดง นักแสดง นักเขียนบท ผู้อำนวยการผลิต นักคิดสร้างสรรค์ นอกจากนี้ยังสามารถเป็นทั้งทีมงานเบื้องหน้าและเบื้องหลังเพื่อรองรับงานอุตสาหกรรมบันเทิง รวมถึงงานการแสดงสด และงาน EVENT ต่าง ๆ

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร

  • อาจารย์มนัสกานต์ อินทร์สังข์  (หัวหน้าสาขาวิชา)
  • ดร.ภัทราพร เจริญรัตน์
  • อาจารย์ปิยะพล รอดคำดี
  • อาจารย์พิณทิพย์ สัตย์เพริศพราย
  • อาจารย์บริรักษ์ บุณยรัตพันธุ์

ชื่อปริญญา

นิเทศศาสตรบัณฑิต (สื่อสารการแสดงร่วมสมัย)

Bachelor of Communication Arts (Contemporary Performing Arts Communication)

คณะนิเทศศาสตร์

School of Communication Arts

สร้างคนเบื้องหน้า ผลิตงานเบื้องหลัง ตอบทุกโจทย์อุตสาหกรรมและธุรกิจบันเทิง