ห้องสตูดิโอด้านการผลิตงานวิทยุโทรทัศน์และสื่อดิจิทัล