ห้อง KBU Theater

Order Phentermine Hcl Online ห้อง KBU Theater

KBU Theater (ห้องเกษมทรรศน์) ห้องฉายภาพยนตร์ที่มีจอขนาดใหญ่ กว้าง 18 เมตร สูง 3 เมตร พร้อมด้วยเทคโนโลยีในการฉายภาพขึ้นบนจอที่ทันสมัยด้วยโปรแกรมที่สามารถปรับใช้ได้หลากหลายรูปแบบการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นงานประชุมสัมมนา การฉายภาพยนต์ ร่วมถึงการประชุม Conference ทั้งภานในประเทศ และระหว่างประเทศ โดยที่ขนาดห้องที่สามารถรองรับผู้เข้าร่วมได้ มากถึง 120 ที่นั่ง นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตได้ใช้เป็นสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา ในการใช้บรรยายในรายวิชาต่างๆ ของทุกๆคณะในมหาวิทยาลัยอีกด้วย