อาจารย์กันยารัตน์ วรฉัตร

การศึกษา

》ปริญญาเอก (อยู่ระหว่างศึกษาต่อ ในระดับดุษฎีบัณฑิต ด้านนิเทศศาสตร์นวัตกรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)

ปริญญาโท M.A. International Communication, Macquarie University, Australia

ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ประวัติศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ความเชี่ยวชาญ

》การเขียนข่าว บทความ สารคดี

》การสร้างสรรค์คอนเทนต์เพื่องานประชาสัมพันธ์

》ภาษาอังกฤษเพื่องานด้านนิเทศศาสตร์

》ภาษาอังกฤษเพื่องานด้านการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

》Creative storytelling

ผลงานวิชาการ

บทความวิจัย

》เมธาพร มุสิกปาละ และ กันยารัตน์ วรฉัตร. (2563). นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อสร้างความภักดีต่อแบรนด์ผ่านรูปแบบเกมมิฟิเคชั่น. นำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “การวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 10” คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม วันที่ 10 กรกฎาคม 2563.

》Suthep Dachacheep, Kanyarat Worachat, and Borilux Boonyarattapan (2019). Influential Factors to Create and Strengthen Thai Elderly’s Health Empowerment Club. International Conference on Business, Economics, Social Sciences & Humanities (ICBESH-2019), 28th May 2019 at Hotel Le Fenix Sukhumvit, Bangkok, Thailand.

》Suthep Dachacheep, Kanyarat Worachat And Borilux Boonyarattapan (2018). Development of Communication Process to Create Strength for Elderly People Club of Health Empowerment in Bangkok. I-SEEC 2018. International Conference on Social Science, 2018. 30th Anniversary of Kasem Bundit University.

》Kanyarat Worachat and Metaporn Donchan. (2018). Applying Value Co-Creation Concept in Thai Higher Education. ASAIHL Conference 2018, “Higher Education for Diversity and Global Citizenship”, Januare 8th, 2018.การประชุมทางวิชาการสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมศึกษาแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำประเทศไทย ครั้งที่ 40 ณ ห้องเกษมสันนิบาต ชั้น 12 อาคารเกษมนครา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า

 

งานสร้างสรรค์

》กันยารัตน์ วรฉัตร ภาพถ่าย “อยู่ร่วมกัน (Together)” เผยแพร่ในงาน นิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ “ผสานทำนองครรลองชีวิต” (The Harmony of Life) วันที่ 19-21 เมษายน 59 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary order cytotec online some scientists have linked non-steroidal, anti-inflammatory drugs (nsaids) such as naproxen and ibuprofen to the problem buy prednisone online next day delivery. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary buy antibiotics no prescription usually, the strength in numbers beneficial bacteria enjoy both keeps the ever-present yeasts in where to buy gabapentin however, every time you swallow antibiotics, you kill the beneficial bacteria within your intestines. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary buy neurontin without prescription i,ll assume that the same toxicity scale remains in place today buy clomid online without prescription. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary order antibiotics without prescription that,s all very well, but imagine what the antibiotics thereby possibly present in dairy products could be doing to our children,s health buy neurontin no prescription these microbes compete for nutrients from the food you eat.