อาจารย์จิราพร ยังสุข

การศึกษา

ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

》ประกาศนียบัตรนักจัดรายการวิทยุ สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ (2550)

ความเชี่ยวชาญ

การสร้างสรรค์และผลิตรายการวิทยุดิจิทัล

》การใช้เสียงสำหรับงานวิทยุและโทรทัศน์

ผลงานวิชาการ

งานวิจัย

จิราพร  ยังสุข. (2552). วิทยุกระจายเสียงสำหรับเด็ก : หลักการผลิต เนื้อหา และรูปแบบรายการ. ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สำนักวิจัยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 

บทความวิชาการ

จิราพร ยังสุข. 2561. การนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน ในมุมมองของผู้เรียน ผ่านการเขียนบทตามแนวคิดเอดูเทนเมนต์ รายงานสืบเนื่องจากงานสัมมนาวิชาการและการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสาร ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.

》จิราพร ยังสุข. 2562. การปรับตัวของธุรกิจสื่อวิทยุกระจายเสียงในยุคดิจิทัล รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ : งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยสยาม.

》จิราพร ยังสุข. 2563. การสร้างสรรค์รายการวิทยุกระจายเสียงด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับเด็กและเยาวชนในรูปแบบพอดแคสท์. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ : งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยสยาม.

 

งานสร้างสรรค์

จิราพร  ยังสุข. (2561). ผลงานสร้างสรรค์ภาพถ่าย ชื่อ “ผ่อนคลาย” (Rest). จัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ หัวข้อ วิถีการดำเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม “GREEN LIFESTYLE” ณ Communication Arts Gallery วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต วันที่ 2-4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561.

  》จิราพร  ยังสุข. (2561). ผลงานสร้างสรรค์ภาพถ่าย ชื่อ “คัดแยก” (Home Recycling). จัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ หัวข้อ วิถีการดำเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม “GREEN LIFESTYLE” ณ Communication Arts Gallery วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต วันที่ 2-4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561.