อาจารย์จิราพร ยังสุข

การศึกษา

ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

》ประกาศนียบัตรนักจัดรายการวิทยุ สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ (2550)

ความเชี่ยวชาญ

การสร้างสรรค์และผลิตรายการวิทยุดิจิทัล

》การใช้เสียงสำหรับงานวิทยุและโทรทัศน์

ผลงานวิชาการ

งานวิจัย

จิราพร  ยังสุข. (2552). วิทยุกระจายเสียงสำหรับเด็ก : หลักการผลิต เนื้อหา และรูปแบบรายการ. ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สำนักวิจัยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 

บทความวิชาการ

จิราพร ยังสุข. 2561. การนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน ในมุมมองของผู้เรียน ผ่านการเขียนบทตามแนวคิดเอดูเทนเมนต์ รายงานสืบเนื่องจากงานสัมมนาวิชาการและการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสาร ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.

》จิราพร ยังสุข. 2562. การปรับตัวของธุรกิจสื่อวิทยุกระจายเสียงในยุคดิจิทัล รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ : งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยสยาม.

》จิราพร ยังสุข. 2563. การสร้างสรรค์รายการวิทยุกระจายเสียงด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับเด็กและเยาวชนในรูปแบบพอดแคสท์. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ : งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยสยาม.

 

งานสร้างสรรค์

จิราพร  ยังสุข. (2561). ผลงานสร้างสรรค์ภาพถ่าย ชื่อ “ผ่อนคลาย” (Rest). จัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ หัวข้อ วิถีการดำเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม “GREEN LIFESTYLE” ณ Communication Arts Gallery วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต วันที่ 2-4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561.

  》จิราพร  ยังสุข. (2561). ผลงานสร้างสรรค์ภาพถ่าย ชื่อ “คัดแยก” (Home Recycling). จัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ หัวข้อ วิถีการดำเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม “GREEN LIFESTYLE” ณ Communication Arts Gallery วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต วันที่ 2-4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561.

However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary order cytotec online some scientists have linked non-steroidal, anti-inflammatory drugs (nsaids) such as naproxen and ibuprofen to the problem buy prednisone online next day delivery. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary buy antibiotics no prescription usually, the strength in numbers beneficial bacteria enjoy both keeps the ever-present yeasts in where to buy gabapentin however, every time you swallow antibiotics, you kill the beneficial bacteria within your intestines. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary buy neurontin without prescription i,ll assume that the same toxicity scale remains in place today buy clomid online without prescription. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary order antibiotics without prescription that,s all very well, but imagine what the antibiotics thereby possibly present in dairy products could be doing to our children,s health buy neurontin no prescription these microbes compete for nutrients from the food you eat.