อาจารย์ชยพล อินทรวงค์

การศึกษา

ปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นศ.ม) สาขานิเทศศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ความเชี่ยวชาญ

จากประสบการณ์ในด้านวิชาการ ที่จบการศึกษาทั้งปริญญาตรีและปริญญาโท ทางนิเทศศาสตร์โดยตรง จนเรียกได้ว่าเป็น “นักนิเทศศาสตร์ขนาดแท้” ผสานเข้ากับประสบการณ์อุตสาหกรรมบันเทิง ในด้านวิชาชีพ เกือบ20 ปี ผ่านงานในอุตสาหกรรมบันเทิงมาแล้ว แทบทุกแขนง อาทิ งานละครหลากหลายช่องในฐานะนักแสดง งานผู้ดำเนินรายการ หลากหลายประเภท ทั้งรายการเพลง รายการท่องเที่ยว รายการวาไรตี้ทอล์ค ฯลฯ ทั้งในรูปแบบรายการสดและบันทึกเทป ตลอดจนงานพิธีกรอีเวนท์ต่างๆมากมาย

นอกจากนี้ยังมีผลงานการถ่ายแฟชั่นร่วมกับนิตยสารชื่อดังมากมาย มีประสบการณ์ด้านงานเขียน ด้วยการเป็นคอลัมนิตย์ ให้กับนิตยสาร และยังคงทำงานในอุตสาหกรรมบันเทิงอยู่ จนถึงปัจจุบันนี้

โดยหลังจากที่เข้ารับหน้าที่ อาจารย์ประจำ ยังเดินสายตระเวนบรรยายให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ให้แก่องค์กรการศึกษาและองค์กรธุรกิจทั่วประเทศอีกด้วย ในหัวข้อต่างๆ อาทิ  ความรู้เกี่ยวกับบุคลิกภาพ การใช้ชีวิต  ความรู้ด้านการพูดในรูปแบบต่างๆ การบริการที่ดี เป็นต้น

ผลงานวิชาการ

บทความวิจัย

》บทความวิจัย เมืองลับแล…เมืองต้องห้าม(พลาด) : อัตลักษณ์ทางการท่องเที่ยวบริบททางประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรมชุมชน กรณีศึกษา อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

 

บทความวิชาการ

》บทความวิชาการ เรื่อง การสร้างเครือข่ายชุมชนและการสื่อสารการตลาดเพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพชุมชนวัดปากบ่อในโครงการออมสินยุวพัฒน์รักถิ่นพลัส ปีที่ 2

 

รางวัล

โล่เกียรติคุณ ประทานโดย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในฐานะผู้ให้การสนับสนุนการจัดงาน “มหกรรมทีวีรักษ์โลก 360 องศา 2014 SAVE THE WORLD EXPO”

เกียรติบัตร การร้องเพลงในขั้นกลาง ชั้นสูง ประทานโดย ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี จากสถาบัน KPN MUSIC ACADEMY โดย อาจารย์ดุษฎี พนมยงค์

ประกาศนียบัตร ในกิจกรรม วันศิลปินรวมใจช่วยกาชาด เนื่องในวันกาชาดโลก ในฐานะผู้บำเพ็ญประโยชน์ให้ความอนุเคราะห์ ช่วยเหลือและสนับสนุนสภากาชาดไทย (2549)

ประกาศนียบัตร ผู้ผ่านการคัดเลือก ประเภทนักแสดง จากบริษัท อาร์เอสโปรโมชั่น จำกัด (มหาชน) ในโครงการประกวด Sheene Colorful  Summer Casting

ศิษย์เก่าดีเด่น ได้รับการเชิดชูเกียรติด้านบันเทิง จากสมาคมศิษย์เก่า อัสสัมชัญ สมุทรปราการ (2551)