อาจารย์นฤวรรณ รักสกุล

การศึกษา

ปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นศ.ม.) การบริหารสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) วิชาเอกวารสารศาสตร์ วิชาโทการประชาสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ความเชี่ยวชาญ

》การเขียนทางนิเทศศาสตร์

》การบริหารงานสื่อสารมวลชน

》การประกันคุณภาพการศึกษา

ผลงานวิชาการ

งานวิจัย

โครงการวิจัยและพัฒนาการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์หลังการออกอากาศ (Post Rating) ทุนวิจัยสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล (สถาบันการศึกษา 12 แห่ง)

》การวิจัยเรื่องการประเมินประสิทธิผลการประชาสัมพันธ์ โครงการ “คืนคลองสวยใส ให้ชุมชนของเรา” (โครงการนำร่อง : Pilot Project) ภายใต้โครงการวิจัยเพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของชุมชนบริเวณริมคลองแสนแสบ โครงการจิตต์รักษ์คลองแสนแสบ ระยะที่ 2 : ทุนวิจัยจากสำนักบริหารโครงการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

》การวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตสำนึกสาธารณะในการอนุรักษ์คลองแสนแสบ โครงการต้นแบบ “คืนคลองสวยใส ให้ชุมชนของเรา” กรณีชุมชนเทพลีลา ภายใต้โครงการวิจัยเพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของชุมชนบริเวณริมคลองแสนแสบ โครงการจิตต์รักษ์คลองแสนแสบ ระยะที่ 3 : ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยศรีนครรินทรวิโรฒ (มศว.)

》การวิจัย โครงการจัดทำมาตรฐานกิจกรรมท่องเที่ยวผจญภัยโหนสลิง (Zipline Standard) ปี พ.ศ. 2559 กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

 

บทความวิจัย

บทความวิจัย เรื่อง การประเมินประสิทธิผลการประชาสัมพันธ์โครงการ “คืนคลองสวย ใสให้ชุมชนของเรา” (โครงการนำร่อง : Pilot Project) การประชุมวิชาการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยสยาม

》บทความวิจัย เรื่อง “กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตสำนึกสาธารณะในการอนุรักษ์คลองแสนแสบ โครงการต้นแบบ “คืนคลองสวยใส ให้ชุมชนของเรา” กรณีชุมชนเทพลีลา การนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา ครั้งที่ 1 : วัฒนธรรมและภาษาที่สามกับประชาคมอาเซียน (ด้านอุตสาหกรรมบริการ) จัดโดยคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมกับบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ฝ่ายภาษาและนวัตกรรมการสอน กองอบรมภาษาที่สามและวัฒนธรรมนานาชาติ

 

บทความวิชาการ

บทความวิชาการ เรื่อง “การท่องเที่ยววิถีมุสลิม : การสื่อสารการตลาดในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย” นำเสนอในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day ครั้งที่ 3 วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 

งานสร้างสรรค์

นฤวรรณ รักสกุล (2561). ผลงานสร้างสรรค์ภาพถ่ายชื่อ ทางกลับบ้าน (Go Back Home) จัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติหัวข้อ “Green Life Style” ณ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต วันที่ 2-4 พฤษภาคม 2561