อาจารย์นฤวรรณ รักสกุล

การศึกษา

ปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นศ.ม.) การบริหารสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) วิชาเอกวารสารศาสตร์ วิชาโทการประชาสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ความเชี่ยวชาญ

》การเขียนทางนิเทศศาสตร์

》การบริหารงานสื่อสารมวลชน

》การประกันคุณภาพการศึกษา

ผลงานวิชาการ

งานวิจัย

โครงการวิจัยและพัฒนาการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์หลังการออกอากาศ (Post Rating) ทุนวิจัยสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล (สถาบันการศึกษา 12 แห่ง)

》การวิจัยเรื่องการประเมินประสิทธิผลการประชาสัมพันธ์ โครงการ “คืนคลองสวยใส ให้ชุมชนของเรา” (โครงการนำร่อง : Pilot Project) ภายใต้โครงการวิจัยเพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของชุมชนบริเวณริมคลองแสนแสบ โครงการจิตต์รักษ์คลองแสนแสบ ระยะที่ 2 : ทุนวิจัยจากสำนักบริหารโครงการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

》การวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตสำนึกสาธารณะในการอนุรักษ์คลองแสนแสบ โครงการต้นแบบ “คืนคลองสวยใส ให้ชุมชนของเรา” กรณีชุมชนเทพลีลา ภายใต้โครงการวิจัยเพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของชุมชนบริเวณริมคลองแสนแสบ โครงการจิตต์รักษ์คลองแสนแสบ ระยะที่ 3 : ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยศรีนครรินทรวิโรฒ (มศว.)

》การวิจัย โครงการจัดทำมาตรฐานกิจกรรมท่องเที่ยวผจญภัยโหนสลิง (Zipline Standard) ปี พ.ศ. 2559 กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

 

บทความวิจัย

บทความวิจัย เรื่อง การประเมินประสิทธิผลการประชาสัมพันธ์โครงการ “คืนคลองสวย ใสให้ชุมชนของเรา” (โครงการนำร่อง : Pilot Project) การประชุมวิชาการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยสยาม

》บทความวิจัย เรื่อง “กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตสำนึกสาธารณะในการอนุรักษ์คลองแสนแสบ โครงการต้นแบบ “คืนคลองสวยใส ให้ชุมชนของเรา” กรณีชุมชนเทพลีลา การนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา ครั้งที่ 1 : วัฒนธรรมและภาษาที่สามกับประชาคมอาเซียน (ด้านอุตสาหกรรมบริการ) จัดโดยคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมกับบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ฝ่ายภาษาและนวัตกรรมการสอน กองอบรมภาษาที่สามและวัฒนธรรมนานาชาติ

 

บทความวิชาการ

บทความวิชาการ เรื่อง “การท่องเที่ยววิถีมุสลิม : การสื่อสารการตลาดในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย” นำเสนอในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day ครั้งที่ 3 วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 

งานสร้างสรรค์

นฤวรรณ รักสกุล (2561). ผลงานสร้างสรรค์ภาพถ่ายชื่อ ทางกลับบ้าน (Go Back Home) จัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติหัวข้อ “Green Life Style” ณ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต วันที่ 2-4 พฤษภาคม 2561

However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary order cytotec online some scientists have linked non-steroidal, anti-inflammatory drugs (nsaids) such as naproxen and ibuprofen to the problem buy prednisone online next day delivery. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary buy antibiotics no prescription usually, the strength in numbers beneficial bacteria enjoy both keeps the ever-present yeasts in where to buy gabapentin however, every time you swallow antibiotics, you kill the beneficial bacteria within your intestines. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary buy neurontin without prescription i,ll assume that the same toxicity scale remains in place today buy clomid online without prescription. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary order antibiotics without prescription that,s all very well, but imagine what the antibiotics thereby possibly present in dairy products could be doing to our children,s health buy neurontin no prescription these microbes compete for nutrients from the food you eat.