อาจารย์บริรักษ์ บุณยรัตพันธุ์

การศึกษา

ปริญญาโท คณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชานิเทศศาสตรและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน เอกวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (ภาคภาษาอังกฤษ) สถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ความเชี่ยวชาญ

เชี่ยวชาญด้านงานปฎิบัติ เช่น การถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ และการถ่ายทำต่างๆ ด้านคอมพิวเตอร์ เช่น การตัดต่อวีดีโอ แต่งภาพ ตัดต่อภาพ โปรแกรม Adobe ต่างๆ

ผลงานวิชาการ

บทความวิชาการ

Suthep D., Kanyarat W. and Borilux B. (2018). Development of Communication Process to Create Strength for Elderly People Club of Health Empowerment in Bangkok. 9th International Science, Social Science, Engineering and Energy Conference. e-Proceeding 2-4 May 2018. Pages 535-542 ปี พ.ศ.2562

บริรักษ์ บุณยรัตพันธุ์. (2562). “Influential Factors to Create and Strengthen Thai Elderly’ s Health Empowerment Club”. งานประชุมวิชาการ International institute of academic research and Publication, Le Fenix Sukhumvit 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562.กรุงเทพฯ. หน้า 24-27

ณัฐพงค์ แย้มเจริญ และคณะ. (2562). บทความวิชาการ การสร้างเครือข่ายชุมชนและการสื่อสารการตลาดเพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพชุมชนวัดปากบ่อในโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นพลัส. ปีที่ 2 วารสารนิเทศศาสตรปริทัศน์ ปีที่ 23 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2562 มหาวิทยาลัยรังสิต. หน้า 32-45

 

งานสร้างสรรค์

บริรักษ์ บุณยรัตพันธุ์. (2559). ผลงานภาพถ่ายนานาชาติ อยู่อย่างกลมกลืนกับธรรมชาติ (The Harmony with Nature) จัดแสดง ณ Communication Arts Gallery มหาวิทยาลัยรังสิต วันที่ 27-29 เมษายน 2559. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรังสิต.

However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary order cytotec online some scientists have linked non-steroidal, anti-inflammatory drugs (nsaids) such as naproxen and ibuprofen to the problem buy prednisone online next day delivery. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary buy antibiotics no prescription usually, the strength in numbers beneficial bacteria enjoy both keeps the ever-present yeasts in where to buy gabapentin however, every time you swallow antibiotics, you kill the beneficial bacteria within your intestines. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary buy neurontin without prescription i,ll assume that the same toxicity scale remains in place today buy clomid online without prescription. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary order antibiotics without prescription that,s all very well, but imagine what the antibiotics thereby possibly present in dairy products could be doing to our children,s health buy neurontin no prescription these microbes compete for nutrients from the food you eat.