อาจารย์ปัญญรัตน์ วันทอง

การศึกษา

ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต นิเทศศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นิด้า

》ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบันฑิต (วารสารศาสตร์เพื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

ความเชี่ยวชาญ

การเขียนบทรายการและละครสั้น (Copy writer) 

》การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์และงานโฆษณา การสร้างสรรค์งานโฆษณาและการผลิตเนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์

ผลงานวิชาการ

บทความวิชาการ

บทความวิชาการ เรื่อง “The Influencer Marketing ผู้ทรงอิทธิพลที่เป็นมากกว่านักสร้างสรรค์” นำเสนอในงานการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 12 (หน้า 228-234) จัดโดย สมาคมรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2560)

》บทความวิชาการเรื่อง “นวัตกรรมการศึกษาไทยในอนาคตกับการเรียนออนไลน์แบบเปิด MOOC” นำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 10 จัดโดย คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม (2563)