อาจารย์ปิยณัท วงศ์ยอด

การศึกษา

ปริญญาโท วารสารศาสตรมหาบัณฑิต (ว.ม.) สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) การโฆษณา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ความเชี่ยวชาญ

ทฤษฏีการสื่อสาร

》การวางแผนสื่อ

》การสื่อสารการตลาด

》กิจกรรมทางการตลาด

ผลงานวิชาการ

บทความวิชาการ

บทความวิชาการ เรื่อง “The Influencer Marketing ผู้ทรงอิทธิพลที่เป็นมากกว่านักสร้างสรรค์” นำเสนอในงานการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 12 (หน้า 228-234) จัดโดย สมาคมรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

》บทความวิชาการ เรื่อง “นวัตกรรมการศึกษาไทยในอนาคตกับการเรียนออนไลน์แบบเปิด MOOC” นำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 10 จัดโดย คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิยาลัยสยาม (2563)

 

งานสร้างสรรค์

ผลงานสร้างสรรค์ การนำเสนอภาพถ่าย  “รวมลาย” จัดแสดงในนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ  “วิถีชิวิต ประเพณี วัฒนธรรม บนความแตกต่าง” Way of life, Thrditions and Cultures on The Differences ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 2558

》ผลงานสร้างสรรค์ การนำเสนอภาพถ่าย  “แสงและเงา” ในหัวข้อ Selfie to identity อัตราตัวตนคน  เซลฟี่ 2017 วันที่  26-28 เมษายน 2560 ณ หอศิลป์วัฒนธรรม วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต