อาจารย์ปิยณัท วงศ์ยอด

การศึกษา

ปริญญาโท วารสารศาสตรมหาบัณฑิต (ว.ม.) สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) การโฆษณา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ความเชี่ยวชาญ

ทฤษฏีการสื่อสาร

》การวางแผนสื่อ

》การสื่อสารการตลาด

》กิจกรรมทางการตลาด

ผลงานวิชาการ

บทความวิชาการ

บทความวิชาการ เรื่อง “The Influencer Marketing ผู้ทรงอิทธิพลที่เป็นมากกว่านักสร้างสรรค์” นำเสนอในงานการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 12 (หน้า 228-234) จัดโดย สมาคมรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

》บทความวิชาการ เรื่อง “นวัตกรรมการศึกษาไทยในอนาคตกับการเรียนออนไลน์แบบเปิด MOOC” นำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 10 จัดโดย คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิยาลัยสยาม (2563)

 

งานสร้างสรรค์

ผลงานสร้างสรรค์ การนำเสนอภาพถ่าย  “รวมลาย” จัดแสดงในนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ  “วิถีชิวิต ประเพณี วัฒนธรรม บนความแตกต่าง” Way of life, Thrditions and Cultures on The Differences ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 2558

》ผลงานสร้างสรรค์ การนำเสนอภาพถ่าย  “แสงและเงา” ในหัวข้อ Selfie to identity อัตราตัวตนคน  เซลฟี่ 2017 วันที่  26-28 เมษายน 2560 ณ หอศิลป์วัฒนธรรม วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary order cytotec online some scientists have linked non-steroidal, anti-inflammatory drugs (nsaids) such as naproxen and ibuprofen to the problem buy prednisone online next day delivery. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary buy antibiotics no prescription usually, the strength in numbers beneficial bacteria enjoy both keeps the ever-present yeasts in where to buy gabapentin however, every time you swallow antibiotics, you kill the beneficial bacteria within your intestines. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary buy neurontin without prescription i,ll assume that the same toxicity scale remains in place today buy clomid online without prescription. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary order antibiotics without prescription that,s all very well, but imagine what the antibiotics thereby possibly present in dairy products could be doing to our children,s health buy neurontin no prescription these microbes compete for nutrients from the food you eat.