อาจารย์พสุนาท สร้อยสุวรรณ | หัวหน้าสาขาวิชาวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล

การศึกษา

ปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นศ.ม.) นิเทศศาสตร์องค์รวม มหาวิทยาลัยรังสิต 

ปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาขาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

ความเชี่ยวชาญ

สื่อสร้างสรรค์เพื่อเด็กและเยาวชน

》สื่อสำหรับการท่องเที่ยวชุมชน

ผลงานวิชาการ

บทความวิจัย

》บทความวิจัย เรื่องการผลักดันผลผลิตการวิจัยด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ ปี 2558-2559 ไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ นำเสนอในงานสัมมนาวิชาการและการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสาร ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561   ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วันพุธที่ 16 พ.ค.60 ได้รับเผยแพร่ในรายงานสืบเนื่องฉบับเต็มแบบออนไลน์ (Online Proseedings) ในเว็บไซต์คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 

บทความวิชาการ

》บทความวิชาการ รู้ให้เท่าทัน สถานการณ์การพนันออนไลน์  งานประชุมวิชาการ และการนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยสยาม

》บทความวิชาการ การใช้สื่อผสมในการเสริมสร้างคุณธรรมในเด็กปฐมวัย งานประชุม
วิชาการ และการนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยสยาม ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2562