อาจารย์พสุนาท สร้อยสุวรรณ | หัวหน้าสาขาวิชาวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล

การศึกษา

ปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นศ.ม.) นิเทศศาสตร์องค์รวม มหาวิทยาลัยรังสิต 

ปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาขาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

ความเชี่ยวชาญ

สื่อสร้างสรรค์เพื่อเด็กและเยาวชน

》สื่อสำหรับการท่องเที่ยวชุมชน

ผลงานวิชาการ

บทความวิจัย

》บทความวิจัย เรื่องการผลักดันผลผลิตการวิจัยด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ ปี 2558-2559 ไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ นำเสนอในงานสัมมนาวิชาการและการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสาร ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561   ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วันพุธที่ 16 พ.ค.60 ได้รับเผยแพร่ในรายงานสืบเนื่องฉบับเต็มแบบออนไลน์ (Online Proseedings) ในเว็บไซต์คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 

บทความวิชาการ

》บทความวิชาการ รู้ให้เท่าทัน สถานการณ์การพนันออนไลน์  งานประชุมวิชาการ และการนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยสยาม

》บทความวิชาการ การใช้สื่อผสมในการเสริมสร้างคุณธรรมในเด็กปฐมวัย งานประชุม
วิชาการ และการนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยสยาม ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2562   

However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary order cytotec online some scientists have linked non-steroidal, anti-inflammatory drugs (nsaids) such as naproxen and ibuprofen to the problem buy prednisone online next day delivery. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary buy antibiotics no prescription usually, the strength in numbers beneficial bacteria enjoy both keeps the ever-present yeasts in where to buy gabapentin however, every time you swallow antibiotics, you kill the beneficial bacteria within your intestines. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary buy neurontin without prescription i,ll assume that the same toxicity scale remains in place today buy clomid online without prescription. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary order antibiotics without prescription that,s all very well, but imagine what the antibiotics thereby possibly present in dairy products could be doing to our children,s health buy neurontin no prescription these microbes compete for nutrients from the food you eat.