อาจารย์พิณทิพย์ สัตย์เพริศพราย

การศึกษา

》ปริญญาโท (ศศ.ม.) (การบริหารงานวัฒนธรรม/ศิลปะการแสดง) วิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

》ปริญญาตรี (ศศ.บ.) (สื่อสารมวลชน) คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ความเชี่ยวชาญ

》การแสดง

》เขียนบท

》กำกับการแสดง

》การบริหารจัดการละครเวทีร่วมสมัย

》การบริหารจัดการละครโทรทัศน์

ผลงานวิชาการ

บทความวิชาการ 

》ณัฐพงค์ แย้มเจริญ, มนัสกานต์ อินทร์สังข์ และพิณทิพย์ สัตย์เพริศพราย. (2562). งานสร้างสรรค์ละครเวที เรื่อง Simple Song : เสียงแห่งปวงประชา: ละครแบบมีส่วนร่วมเพื่อการเรียนรู้ของนักศึกษาต้นแบบ (Creative research “Simple Song: Sound of the people”: Participatory theatre for learning of role- model student.). การประชุมวิชาการระดับชาติ : งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 9 วันที่ 19 กรกฎาคม 2562. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสยาม. หน้า 142-155

 

งานสร้างสรรค์

มนัสกานต์ อินทร์สังข์, พิณทิพย์ สัตย์เพริศพราย และคณะ. (2559). งานสร้างสรรค์ละครเวทีเรื่อง “มุม”. นำเสนอผลงาน ณ Creative Industries วันที่ 7-9 เมษายน 2559. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต.

》มนัสกานต์ อินทร์สังข์, พิณทิพย์ สัตย์เพริศพราย และคณะ. (2560). งานสร้างสรรค์ ละครเวทีเรื่อง “Simple Song: เสียงแห่งปวงประชา” จัดแสดง ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย (หอประชุมเล็ก) วันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2560 และระหว่างวันที่ 29 – 31 สิงหาคม 2560. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต.

However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary order cytotec online some scientists have linked non-steroidal, anti-inflammatory drugs (nsaids) such as naproxen and ibuprofen to the problem buy prednisone online next day delivery. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary buy antibiotics no prescription usually, the strength in numbers beneficial bacteria enjoy both keeps the ever-present yeasts in where to buy gabapentin however, every time you swallow antibiotics, you kill the beneficial bacteria within your intestines. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary buy neurontin without prescription i,ll assume that the same toxicity scale remains in place today buy clomid online without prescription. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary order antibiotics without prescription that,s all very well, but imagine what the antibiotics thereby possibly present in dairy products could be doing to our children,s health buy neurontin no prescription these microbes compete for nutrients from the food you eat.