อาจารย์พิณทิพย์ สัตย์เพริศพราย

การศึกษา

》ปริญญาโท (ศศ.ม.) (การบริหารงานวัฒนธรรม/ศิลปะการแสดง) วิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

》ปริญญาตรี (ศศ.บ.) (สื่อสารมวลชน) คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ความเชี่ยวชาญ

》การแสดง

》เขียนบท

》กำกับการแสดง

》การบริหารจัดการละครเวทีร่วมสมัย

》การบริหารจัดการละครโทรทัศน์

ผลงานวิชาการ

บทความวิชาการ 

》ณัฐพงค์ แย้มเจริญ, มนัสกานต์ อินทร์สังข์ และพิณทิพย์ สัตย์เพริศพราย. (2562). งานสร้างสรรค์ละครเวที เรื่อง Simple Song : เสียงแห่งปวงประชา: ละครแบบมีส่วนร่วมเพื่อการเรียนรู้ของนักศึกษาต้นแบบ (Creative research “Simple Song: Sound of the people”: Participatory theatre for learning of role- model student.). การประชุมวิชาการระดับชาติ : งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 9 วันที่ 19 กรกฎาคม 2562. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสยาม. หน้า 142-155

 

งานสร้างสรรค์

มนัสกานต์ อินทร์สังข์, พิณทิพย์ สัตย์เพริศพราย และคณะ. (2559). งานสร้างสรรค์ละครเวทีเรื่อง “มุม”. นำเสนอผลงาน ณ Creative Industries วันที่ 7-9 เมษายน 2559. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต.

》มนัสกานต์ อินทร์สังข์, พิณทิพย์ สัตย์เพริศพราย และคณะ. (2560). งานสร้างสรรค์ ละครเวทีเรื่อง “Simple Song: เสียงแห่งปวงประชา” จัดแสดง ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย (หอประชุมเล็ก) วันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2560 และระหว่างวันที่ 29 – 31 สิงหาคม 2560. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต.