อาจารย์พิทักษ์พงศ์ พงษ์พิพัฒน์

การศึกษา

ปริญญาโท มนุษยศาสตร์ ดนตรีชาติพันธุ์วิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ความเชี่ยวชาญ

》ศิลปะ สุนทรียศาสตร์ ดนตรี

》การประกาศและการใช้เสียง

》การโฆษณา และความคิดสร้างสรรค์

ผลงานวิชาการ

บทความวิชาการ

พรีเซนเตอร์ : บทบาทสำรองของนักกีฬาไทยในยุคดิจิทัล Presenter: Secondary role for Thai athletes in digital age. (ปี 61)

》เพลงโฆษณาไทย : กระจกสะท้อนประวัติศาสตร์ที่กำลังจะหายไป Thai commercial music : The mirror reflects the history that is about to disappear. (ปี 62)

》Gamecaster : ผู้ทรงอิทธิพลแห่งโลกไซเบอร์ Gamecaster : The Influential Person of Cyber world (ปี 63)