อาจารย์มนัสกานต์ อินทร์สังข์ | หัวหน้าสาขาวิชาสื่อสารการแสดงร่วมสมัย

การศึกษา

ปริญญาโท M.A. Contemporary Performance Making, Brunel University, UK 

ปริญญาตรี นศ.บ. (สื่อสารมวลชนและสื่อสารการแสดง) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ความเชี่ยวชาญ

ศิลปะการแสดง (กำกับการแสดงละครเวที)

การแสดงร่วมสมัย

การแสดงกับเทคโนโลยี

Performance technical

กิจกรรมพิเศษ

Acting coach

ผลงานวิชาการ

บทความวิชาการ

ณัฐพงค์ แย้มเจริญ และมนัสกานต์ อินทร์สังข์ (2562). บทความวิชาการ Simple Song :เสียงแห่งปวงประชา:ละครแบบมีส่วนร่วมเพื่อการเรียนรู้ของนักศึกษาต้นแบบ นำเสนอบทความในการประชุมวิชาการ (Proceedings) งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 9 วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยสยาม 

》Alhuda Chanitphattana, Chutimun Laungtongkham & Manaskarn Insang,(2020).    “Omani Consumer Online Shopping Behavior”, the 10th Academic Conference on Communication Arts and Creative Works at Siam University

 

งานสร้างสรรค์

》กฤษณะ กองสูงเนิน และมนัสกานต์ อินทร์สังข์. (2562). งานสร้างสรรค์ กิจกรรมพิเศษ “กุดจี่คิดถึงบ้าน” ระหว่างวันที่ 27-28 ธันวาคม 2562 และ 3-4 มกราคม 2563 ณ หน้าตลาดพลังประชารัฐ หมู่ 5 บ้านสระสวัสดิ์ อำเภอแม่เปิน จังหวัด นครสวรรค์: มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

 

การบริการวิชาการแก่สังคม

》กรรมการตัดสินละครประวัติศาสตร์ และละครคุณธรรม ระดับ ม.1- ม.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ: ภาคกลางและภาคตะวันออก โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ค่ายผู้นำเยาวชน โครงการบริการวิชาการเพื่อรณรงค์ต่อต้านการพนันในกลุ่มเยาวชน “คนยุคใหม่ งดพนัน ร่วมสร้างสรรค์ความสุข”