อาจารย์รชิดา สิริดลลธี

การศึกษา

ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) นิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

(ทุนการศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์) – ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดี

ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) การสื่อสารดิจิทัล  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (เกียรตินิยมอันดับ 1)

ความเชี่ยวชาญ

》สื่อดิจิทัล

》การออกแบบกราฟิก

การตัดต่อและสร้างสรรค์กราฟิกเคลื่อนไหว

》การวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภค การตลาดดิจิทัล และการวิเคราะห์เนื้อหาสารบนสื่อใหม่

ผลงานวิชาการ

บทความวิจัย

》บทความวิจัย เรื่อง แรงจูงใจและความพึงพอใจในการมีส่วนร่วมใช้งานแอปพลิเคชั่น TikTok (Proceeding). งานประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ. 10(165-176).กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยสยาม

》บทความวิจัย เรื่อง การศึกษาเนื้อหาโฆษณาผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักบนเครือข่ายสังคมออนไลน์อินสตาแกรม (Proceeding). งานประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ. 9(264-274).กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยสยาม

》บทความวิจัย เรื่อง The Study of Communication Patterns and Feedback for Facebook’s Community: A Case Study of Depression has disappeared group. (Proceeding).งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ IESDG 2018: Innovation and Education for Sustainable Development Goals Conference. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยนเรศวร. 1(651-664).

》บทความวิจัย เรื่องการศึกษารูปแบบการสื่อสารของสติ๊กเกอร์ไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ นำเสนองานประชุมวิชาการระดับชาติ สังคมความรู้และดิจิทัล ครั้งที่ 2 กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยศรีปทุม. 2(262-271).

》บทความวิจัย เรื่องพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ ทัศนคติและการใช้ประโยชน์กรณีศึกษาเฟซบุ๊กแฟนเพจ ดังตฤณแฟนคลับ วารสารนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม. 1(2), 134-152.

 

บทความวิชาการ

รชิดา สิริดลลธี. (2561). การโฆษณาผ่านเกมเพื่อสื่อสารตราสินค้าในยุคดิจิทัล. วารสารนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม. 5(2), 20-45.

However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary order cytotec online some scientists have linked non-steroidal, anti-inflammatory drugs (nsaids) such as naproxen and ibuprofen to the problem buy prednisone online next day delivery. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary buy antibiotics no prescription usually, the strength in numbers beneficial bacteria enjoy both keeps the ever-present yeasts in where to buy gabapentin however, every time you swallow antibiotics, you kill the beneficial bacteria within your intestines. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary buy neurontin without prescription i,ll assume that the same toxicity scale remains in place today buy clomid online without prescription. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary order antibiotics without prescription that,s all very well, but imagine what the antibiotics thereby possibly present in dairy products could be doing to our children,s health buy neurontin no prescription these microbes compete for nutrients from the food you eat.