อาจารย์รชิดา สิริดลลธี

การศึกษา

ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) นิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

(ทุนการศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์) – ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดี

ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) การสื่อสารดิจิทัล  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (เกียรตินิยมอันดับ 1)

ความเชี่ยวชาญ

》สื่อดิจิทัล

》การออกแบบกราฟิก

การตัดต่อและสร้างสรรค์กราฟิกเคลื่อนไหว

》การวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภค การตลาดดิจิทัล และการวิเคราะห์เนื้อหาสารบนสื่อใหม่

ผลงานวิชาการ

บทความวิจัย

》บทความวิจัย เรื่อง แรงจูงใจและความพึงพอใจในการมีส่วนร่วมใช้งานแอปพลิเคชั่น TikTok (Proceeding). งานประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ. 10(165-176).กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยสยาม

》บทความวิจัย เรื่อง การศึกษาเนื้อหาโฆษณาผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักบนเครือข่ายสังคมออนไลน์อินสตาแกรม (Proceeding). งานประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ. 9(264-274).กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยสยาม

》บทความวิจัย เรื่อง The Study of Communication Patterns and Feedback for Facebook’s Community: A Case Study of Depression has disappeared group. (Proceeding).งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ IESDG 2018: Innovation and Education for Sustainable Development Goals Conference. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยนเรศวร. 1(651-664).

》บทความวิจัย เรื่องการศึกษารูปแบบการสื่อสารของสติ๊กเกอร์ไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ นำเสนองานประชุมวิชาการระดับชาติ สังคมความรู้และดิจิทัล ครั้งที่ 2 กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยศรีปทุม. 2(262-271).

》บทความวิจัย เรื่องพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ ทัศนคติและการใช้ประโยชน์กรณีศึกษาเฟซบุ๊กแฟนเพจ ดังตฤณแฟนคลับ วารสารนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม. 1(2), 134-152.

 

บทความวิชาการ

รชิดา สิริดลลธี. (2561). การโฆษณาผ่านเกมเพื่อสื่อสารตราสินค้าในยุคดิจิทัล. วารสารนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม. 5(2), 20-45.