อาจารย์วนิทรา ตะเภาทอง

การศึกษา

ปริญญาโท คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน  สาขาการบริหารสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ เอกวิชาการโฆษณา โทวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ความเชี่ยวชาญ

Director, Producer, Creative, Content Creator

》ผลิต สร้างสรรค์ และควบคุมการผลิตสื่อต่างๆ มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี อาทิ รายการโทรทัศน์ สารคดี  โฆษณา ประชาสัมพันธ์ สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ การถ่ายทอดสด และสื่อดิจิทัล

》คิด สร้างสรรค์ วางแผน ดำเนินการ และควบคุมกระบวนการผลิตสื่อ ตั้งแต่ขั้นตอนก่อนการผลิต (Pre Production) ขั้นตอนการผลิต (Production)  ขั้นตอนหลังการผลิต (Post Production)  โดยครอบคลุมถึง

》การวางแผนสื่อ ด้านการเงิน และการบริหารจัดการองค์กร

ผลงานวิชาการ

บทความ

พฤติกรรมการเปิดรับ ความต้องการ และปัจจัยการตัดสินใจ ต่อการชมรายการของชาวมุสลิมทางสถานีโทรทัศน์ นิวทีเอ็ม วารสารนิเทศศาสตรปริทัศน์ ปีที่ /4 ฉบับที่ 1  (มกราคม-เมษายน 2563)

 

งานสร้างสรรค์

》ผลงานภาพถ่าย  “จิตตระหนักรักษ์สิ่งแวดล้อม ” (Green Spirite)  ชื่อภาพถ่าย :  ทางกลับบ้าน และ วิถีคนเลี้ยงช้าง  นำเสนอ งานประชุมวิชาการ นิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ วันที่ 16 พฤษภาคม 2561  ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

》ผลงานภาพถ่าย อัตตาตัวตนคนเซลฟี่ 2520(Selfie to identity) ชื่อผลงาน :ใครอ้าปากกว้างกว่ากัน จัดนิทรรศการ งานแสดงภาพถ่าย ณ หอศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ม.รังสิต วันที่ 26 -28 เมษายน 2559