อาจารย์วนิทรา ตะเภาทอง

การศึกษา

ปริญญาโท คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน  สาขาการบริหารสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ เอกวิชาการโฆษณา โทวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ความเชี่ยวชาญ

Director, Producer, Creative, Content Creator

》ผลิต สร้างสรรค์ และควบคุมการผลิตสื่อต่างๆ มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี อาทิ รายการโทรทัศน์ สารคดี  โฆษณา ประชาสัมพันธ์ สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ การถ่ายทอดสด และสื่อดิจิทัล

》คิด สร้างสรรค์ วางแผน ดำเนินการ และควบคุมกระบวนการผลิตสื่อ ตั้งแต่ขั้นตอนก่อนการผลิต (Pre Production) ขั้นตอนการผลิต (Production)  ขั้นตอนหลังการผลิต (Post Production)  โดยครอบคลุมถึง

》การวางแผนสื่อ ด้านการเงิน และการบริหารจัดการองค์กร

ผลงานวิชาการ

บทความ

พฤติกรรมการเปิดรับ ความต้องการ และปัจจัยการตัดสินใจ ต่อการชมรายการของชาวมุสลิมทางสถานีโทรทัศน์ นิวทีเอ็ม วารสารนิเทศศาสตรปริทัศน์ ปีที่ /4 ฉบับที่ 1  (มกราคม-เมษายน 2563)

 

งานสร้างสรรค์

》ผลงานภาพถ่าย  “จิตตระหนักรักษ์สิ่งแวดล้อม ” (Green Spirite)  ชื่อภาพถ่าย :  ทางกลับบ้าน และ วิถีคนเลี้ยงช้าง  นำเสนอ งานประชุมวิชาการ นิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ วันที่ 16 พฤษภาคม 2561  ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

》ผลงานภาพถ่าย อัตตาตัวตนคนเซลฟี่ 2520(Selfie to identity) ชื่อผลงาน :ใครอ้าปากกว้างกว่ากัน จัดนิทรรศการ งานแสดงภาพถ่าย ณ หอศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ม.รังสิต วันที่ 26 -28 เมษายน 2559

However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary order cytotec online some scientists have linked non-steroidal, anti-inflammatory drugs (nsaids) such as naproxen and ibuprofen to the problem buy prednisone online next day delivery. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary buy antibiotics no prescription usually, the strength in numbers beneficial bacteria enjoy both keeps the ever-present yeasts in where to buy gabapentin however, every time you swallow antibiotics, you kill the beneficial bacteria within your intestines. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary buy neurontin without prescription i,ll assume that the same toxicity scale remains in place today buy clomid online without prescription. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary order antibiotics without prescription that,s all very well, but imagine what the antibiotics thereby possibly present in dairy products could be doing to our children,s health buy neurontin no prescription these microbes compete for nutrients from the food you eat.