อาจารย์วัฒนา เจริญชัยนพกุล

การศึกษา

ปริญญาโท วารสารศาสตรมหาบัณฑิต (วม.) การบริหารสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) การสื่อสารมวลชนและสื่อสารการแสดง มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ความเชี่ยวชาญ

การสร้างสรรค์ภาพถ่ายเพื่อสื่อสารความหมายความ การมองภาพทัศนียภาพ เพื่อถ่ายทอดออกมาในรูปแบบภาพถ่ายและวิดีโอ เข้าใจอย่างลึกซึ้งกับการปรับมุมมองความคิดให้ออกมาเป็นงานศิลปะและสามารถถ่ายทอดออกมาอย่างสวยงามและมีความหมาย โดยมีผลงานรางวัลการันตีระดับประเทศมากมาย 

ผลงานวิชาการ

บทความวิจัย

วัฒนา เจริญชัยนพกุล. ๒๕๖๐. ภาพยนตร์เพื่อการสื่อความหมายที่มีต่อการรับรู้ค่านิยมหลัก 12 ประการ ของนักเรียนไทย. นิเทศศาสตรปริทัศน์ วารสารวิชาการ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2560

》วัฒนา เจริญชัยนพกุล. ๒๕๕๙. การประยุกต์ฟิล์มติดรถยนต์แทนฟิลเตอร์ในการถ่ายภาพ. การประชุมวิชาการระดับชาติ “งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 6” วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยสยาม

》วัฒนา เจริญชัยนพกุล. ๒๕๕๘. การเปรียบเทียบระหว่างการใช้ฟิล์มติดรถยนต์แทนฟิลเตอร์กล้องถ่ายรูปในการถ่ายภาพ. วารสารเกษมบัณฑิต ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2558

 

บทความวิชาการ

วัฒนา เจริญชัยนพกุล. ๒๕๕๗. กาสร้างสรรค์ภาพถ่ายความเร็วชัตเตอร์ต่ำ (Long Exposure). การประชุมวิชาการระดับชาติ “งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ ๕” วันที่ 17 กรกฎาคม 2557 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยสยาม

》วัฒนา เจริญชัยนพกุล. ๒๕๕9. การสร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้นเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี. การประชุมวิชาการระดับชาติ “งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 7” วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยสยาม

 

งานวิจัย

วัฒนา เจริญชัยนพกุล. ๒๕๕๗. การศึกษาเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้ฟิล์มติดรถยนต์แทนฟิลเตอร์ในการถ่ายภาพในยุคเศรษฐกิจพอเพียง. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

》วัฒนา เจริญชัยนพกุล. ๒๕๕๘. ภาพยนตร์เพื่อการสื่อความหมายที่มีผลต่อการรับรู้ค่านิยมหลัก 12 ประการ ของนักเรียนไทย. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

》วัฒนา เจริญชัยนพกุล. ๒๕๕๖. การสร้างสรรค์ภาพถ่ายดิจิทัลเพื่อใช้เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดตาก. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

 

งานสร้างสรรค์

》ผลงานสร้างสรรค์ภาพถ่ายจัดแสดงในงานนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ “พลวัตรของภาพนิ่งเพื่อคุณภาพชีวิต” (The Dynamic of the Still Photograph for Quality of Life) ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 2563

》ผลงานสร้างสรรค์ภาพถ่ายจัดแสดงในงานนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ “บนความเปลี่ยนแปลง” (CHANGE) ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 2562

》ผลงานสร้างสรรค์ภาพถ่ายจัดแสดงในงานนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ “Green Spirit”  ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 2561

》ผลงานสร้างสรรค์ภาพถ่ายจัดแสดงในงานนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ “Green Lifestyle” ณ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ม.รังสิต 2561

》ผลงานสร้างสรรค์ภาพถ่ายจัดแสดงในงานนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ “Selfie to Identity” ณ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ม.รังสิต 2560

》ผลงานสร้างสรรค์ภาพถ่ายจัดแสดงในงานนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ “Harmony of Life” ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 19-21 เมษายน 2559

》ผลงานสร้างสรรค์ภาพถ่ายจัดแสดงในงานนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ “วิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม บนความแตกต่าง The Differences Ways of Life, Traditions, and Cultures” ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 28-30 เมษายน 2558

》ผลงานสร้างสรรค์ภาพถ่ายจัดแสดงในงานนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ “อุดมการณ์ ความเชื่อ ศรัทธาและวิถีชีวิต Ideology, Belief, and way of Life” ณ มหาวิทยาลัยรังสิต ระหว่างวันที่ 23-24 เมษายน 2558

》ผลงานสร้างสรรค์ภาพถ่ายจัดแสดงในงานนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ “งดงามตามวิถีโลก Beautiful World” ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่  22-24 เมษายน 2557

》ผลงานสร้างสรรค์ภาพถ่ายจัดแสดงในงานนิทรรศการภาพถ่าย “’ความภูมิใจในอาเซียน The Pride of ASEAN” ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 21-22 เมษายน 2556

 

รางวัล

รางวัล “อาจารย์ดีเด่นด้านวิชาการ กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์ ระดับดีมาก” จากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562

》รางวัลชนะเลิศ ประกวดภาพถ่าย “นวัตกรรมสีเขียว” จัดโดยสมาคมภาพถ่ายแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

》รางวัลชนะเลิศ ประกวดภาพถ่าย “อภัย : วิถีไทยสู่สังคมสมานฉันท์” จัดโดยสำนักคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

》รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดภาพถ่ายเล่าเรื่อง “NACC Story” จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

》รางวัลชนะเลิศ ประกวดภาพถ่าย “ความหลากหลายของวิถีชีวิตมุสลิมในประเทศไทย” จัดโดยกระทรวงการต่างประเทศ ปีค.ศ. 2015 – ปีค.ศ.2017

》รางวัลชมเชย ประกวดภาพถ่ายหัวข้อ “ศิลปวิทยาอิสลาม” (ISALAMIC ARTS) ในงาน THAILAND HALAL ASSEMBLY 2017

》รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดคลิปวิดีโอ “เปลี่ยนทัศนคติใหม่ในการบริจาคหนังสือ” จัดโดย สมาคมผู้จัดพิมพ์และจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย

》รางวัลชนะเลิศ ประกวดภาพถ่าย “วิทย์ติดเลนส์ : สัตว์โลกน่ารัก” จัดโดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

》รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประกวดภาพถ่าย”วิทย์ติดเลนส์ : โลกใหม่ใบจิ๋ว” จัดโดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

》รางวัลสุดยอดนิยม ประกวดภาพถ่าย “วิทย์ติดเลนส์ : ดินกำเนิดสรรพสิ่ง” จัดโดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

》รางวัลรองสุดยอดนิยม 1 ประกวดภาพถ่าย”วิทย์ติดเลนส์ : แสงสรรค์พันเรื่อง” จัดโดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

》รางวัลชนะเลิศ ประกวดภาพถ่าย “วิทย์ติดเลนส์ : ความเชื่อ…ไม่เชื่อ…อย่าลบหลู่” จัดโดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

》รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประกวดภาพถ่าย “วิทย์ติดเลนส์ : Unseen eye” จัดโดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

》รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประกวดภาพถ่าย “วิทย์ติดเลนส์ : WISDOM OF THAILAND&” จัดโดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

》รางวัลภาพถ่ายสุดประทับใจ การประกวดภาพถ่าย “ควายไทย วิถีไทย” จัดโดยศูนย์สนเทศทางกระบือนานาชาติ สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์

》รางวัลชนะเลิศ การประกวดคลิปวิดีโอ “นนทบุรีเสน่ห์ใกล้กรุง” จัดโดยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี

》รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดถ่ายภาพ “Color of Life ศิลปวัฒนธรรรม : สีสันแห่งชีวิต”  ปีที่ 4  จัดโดย คณะศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากร

》รางวัลPopular Vote งาน Viral Clip  “ก้ม กราบ กอด” จัดโดย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

》รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภท “ภาพถ่ายวิถีชีวิตสายน้ำในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล” การประกวดภาพถ่าย“วิถีชีวิตสายน้ำแห่งกรุงรัตนโกสินทร์”  จัดโดย กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ประกอบด้วยจังหวัดปทุมธานี นครปฐม นนทบุรี และสมุทรปราการ

》รางวัลชนะเลิศ ในหัวข้อ”ตามรอยพ่อ” จัดโดย โครงการพลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน

》รางวัลประกวดหนังสั้น รางวัลชนะเลิศ “โผ-โคน-ทาย” จัดโดยสำนักประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง

》รางวัลการประกวดมิวสิควิดีโอเพลง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จัดโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

》รางวัลชมเชย หัวข้อการประกวด “สีสันในเวียงจันทน์” (Vientiane is Colorful) โครงการประกวดภาพถ่าย “หนองคาย-เวียงจันทน์ 100 สัมพันธ์สองฝั่งโขงจัดโดย สำนักงานจังหวัดหนองคาย และได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 100 ภาพเด่น จัดแสดงนิทรรศการภายในงานฯ

》รางวัลชมเชย หัวข้อ “ห้องสมุดที่สร้างแรงบันดาลใจในการอ่าน”โครงการประกวดภาพถ่าย “ห้องสมุดที่สร้างแรงบันดาลใจในการอ่าน” จัดโดย ชมรมบรรณารักษ์และนักเอกสารสนเทศนานาชาติ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

》รางวัลชมเชย หัวข้อ “ดอกไม้ของพ่อ”โครงการประกวดภาพถ่าย “ดอกไม้ของพ่อ” จัดโดย สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(องค์การมหาชน) 

》รางวัลขวัญใจมหาชน หัวข้อ “ดอกไม้ของพ่อ”โครงการประกวดภาพถ่าย “ดอกไม้ของพ่อ” จัดโดยสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(องค์การมหาชน) 

》รางวัลชมเชย หัวข้อ “เมล็ดพันธ์ของพ่อ” โครงการประกวดภาพถ่าย “เมล็ดพันธ์ของพ่อ” จัดโดยสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(องค์การมหาชน) 

》รางวัล “ชื่นใจ” โดยได้รับใบประกาศเกียรติยศ และของที่ระลึกจากบริษัท ออสก้า โฮลดิ้ง จำกัด และได้รับเกียรติคัดเลือกผลงานให้จัดแสดงในนิทรรศการแสดงผลงานภาพ ในงาน PHOTO FAIR 2013 ไบเทคบางนา ระหว่างวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ –  ๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ 

》ภาพถ่าย “รู้คิด รู้ใช้ ตามรอยพ่อหลวง”  ได้รับการติพิมพ์ในสมุดบันทึก ในโครงการค่านิยม 12 ประการ ในค่านิยมไทยข้อ 9 มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดทำโดยกระทรวงวัฒนธรรม 

》รางวัลชนะเลิศ “Huhtamaki Photo Contest” จัดโดยบริษัท Huhtamaki (Thailand)

》รางวัลชมเชย การประกวดภาพถ่ายในโอกาส 60 ปีแห่งการสถาปนาคณะรัฐศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในหัวข้อ “ยึดมั่นคุณธรรม สร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง” จัดโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

》รางวัลชมเชย “ส่งเสริมยุทธศาสตร์ชาติ ด้วยพลังภาพถ่ายที่สร้างสรรค์” จัดโดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 

》รางวัลชมเชย “แชะภาพ​ แชร์สุข​ ชิงรางวัลกับพิพิธภัณฑ์” จัดโดยการเกษตรเฉลิมพระเกียรติ​ฯ​ ​