อาจารย์วัฒนา เจริญชัยนพกุล

การศึกษา

ปริญญาโท วารสารศาสตรมหาบัณฑิต (วม.) การบริหารสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) การสื่อสารมวลชนและสื่อสารการแสดง มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ความเชี่ยวชาญ

การสร้างสรรค์ภาพถ่ายเพื่อสื่อสารความหมายความ การมองภาพทัศนียภาพ เพื่อถ่ายทอดออกมาในรูปแบบภาพถ่ายและวิดีโอ เข้าใจอย่างลึกซึ้งกับการปรับมุมมองความคิดให้ออกมาเป็นงานศิลปะและสามารถถ่ายทอดออกมาอย่างสวยงามและมีความหมาย โดยมีผลงานรางวัลการันตีระดับประเทศมากมาย 

ผลงานวิชาการ

บทความวิจัย

วัฒนา เจริญชัยนพกุล. ๒๕๖๐. ภาพยนตร์เพื่อการสื่อความหมายที่มีต่อการรับรู้ค่านิยมหลัก 12 ประการ ของนักเรียนไทย. นิเทศศาสตรปริทัศน์ วารสารวิชาการ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2560

》วัฒนา เจริญชัยนพกุล. ๒๕๕๙. การประยุกต์ฟิล์มติดรถยนต์แทนฟิลเตอร์ในการถ่ายภาพ. การประชุมวิชาการระดับชาติ “งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 6” วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยสยาม

》วัฒนา เจริญชัยนพกุล. ๒๕๕๘. การเปรียบเทียบระหว่างการใช้ฟิล์มติดรถยนต์แทนฟิลเตอร์กล้องถ่ายรูปในการถ่ายภาพ. วารสารเกษมบัณฑิต ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2558

 

บทความวิชาการ

วัฒนา เจริญชัยนพกุล. ๒๕๕๗. กาสร้างสรรค์ภาพถ่ายความเร็วชัตเตอร์ต่ำ (Long Exposure). การประชุมวิชาการระดับชาติ “งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ ๕” วันที่ 17 กรกฎาคม 2557 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยสยาม

》วัฒนา เจริญชัยนพกุล. ๒๕๕9. การสร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้นเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี. การประชุมวิชาการระดับชาติ “งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 7” วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยสยาม

 

งานวิจัย

วัฒนา เจริญชัยนพกุล. ๒๕๕๗. การศึกษาเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้ฟิล์มติดรถยนต์แทนฟิลเตอร์ในการถ่ายภาพในยุคเศรษฐกิจพอเพียง. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

》วัฒนา เจริญชัยนพกุล. ๒๕๕๘. ภาพยนตร์เพื่อการสื่อความหมายที่มีผลต่อการรับรู้ค่านิยมหลัก 12 ประการ ของนักเรียนไทย. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

》วัฒนา เจริญชัยนพกุล. ๒๕๕๖. การสร้างสรรค์ภาพถ่ายดิจิทัลเพื่อใช้เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดตาก. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

 

งานสร้างสรรค์

》ผลงานสร้างสรรค์ภาพถ่ายจัดแสดงในงานนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ “พลวัตรของภาพนิ่งเพื่อคุณภาพชีวิต” (The Dynamic of the Still Photograph for Quality of Life) ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 2563

》ผลงานสร้างสรรค์ภาพถ่ายจัดแสดงในงานนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ “บนความเปลี่ยนแปลง” (CHANGE) ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 2562

》ผลงานสร้างสรรค์ภาพถ่ายจัดแสดงในงานนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ “Green Spirit”  ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 2561

》ผลงานสร้างสรรค์ภาพถ่ายจัดแสดงในงานนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ “Green Lifestyle” ณ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ม.รังสิต 2561

》ผลงานสร้างสรรค์ภาพถ่ายจัดแสดงในงานนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ “Selfie to Identity” ณ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ม.รังสิต 2560

》ผลงานสร้างสรรค์ภาพถ่ายจัดแสดงในงานนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ “Harmony of Life” ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 19-21 เมษายน 2559

》ผลงานสร้างสรรค์ภาพถ่ายจัดแสดงในงานนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ “วิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม บนความแตกต่าง The Differences Ways of Life, Traditions, and Cultures” ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 28-30 เมษายน 2558

》ผลงานสร้างสรรค์ภาพถ่ายจัดแสดงในงานนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ “อุดมการณ์ ความเชื่อ ศรัทธาและวิถีชีวิต Ideology, Belief, and way of Life” ณ มหาวิทยาลัยรังสิต ระหว่างวันที่ 23-24 เมษายน 2558

》ผลงานสร้างสรรค์ภาพถ่ายจัดแสดงในงานนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ “งดงามตามวิถีโลก Beautiful World” ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่  22-24 เมษายน 2557

》ผลงานสร้างสรรค์ภาพถ่ายจัดแสดงในงานนิทรรศการภาพถ่าย “’ความภูมิใจในอาเซียน The Pride of ASEAN” ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 21-22 เมษายน 2556

 

รางวัล

รางวัล “อาจารย์ดีเด่นด้านวิชาการ กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์ ระดับดีมาก” จากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562

》รางวัลชนะเลิศ ประกวดภาพถ่าย “นวัตกรรมสีเขียว” จัดโดยสมาคมภาพถ่ายแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

》รางวัลชนะเลิศ ประกวดภาพถ่าย “อภัย : วิถีไทยสู่สังคมสมานฉันท์” จัดโดยสำนักคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

》รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดภาพถ่ายเล่าเรื่อง “NACC Story” จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

》รางวัลชนะเลิศ ประกวดภาพถ่าย “ความหลากหลายของวิถีชีวิตมุสลิมในประเทศไทย” จัดโดยกระทรวงการต่างประเทศ ปีค.ศ. 2015 – ปีค.ศ.2017

》รางวัลชมเชย ประกวดภาพถ่ายหัวข้อ “ศิลปวิทยาอิสลาม” (ISALAMIC ARTS) ในงาน THAILAND HALAL ASSEMBLY 2017

》รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดคลิปวิดีโอ “เปลี่ยนทัศนคติใหม่ในการบริจาคหนังสือ” จัดโดย สมาคมผู้จัดพิมพ์และจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย

》รางวัลชนะเลิศ ประกวดภาพถ่าย “วิทย์ติดเลนส์ : สัตว์โลกน่ารัก” จัดโดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

》รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประกวดภาพถ่าย”วิทย์ติดเลนส์ : โลกใหม่ใบจิ๋ว” จัดโดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

》รางวัลสุดยอดนิยม ประกวดภาพถ่าย “วิทย์ติดเลนส์ : ดินกำเนิดสรรพสิ่ง” จัดโดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

》รางวัลรองสุดยอดนิยม 1 ประกวดภาพถ่าย”วิทย์ติดเลนส์ : แสงสรรค์พันเรื่อง” จัดโดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

》รางวัลชนะเลิศ ประกวดภาพถ่าย “วิทย์ติดเลนส์ : ความเชื่อ…ไม่เชื่อ…อย่าลบหลู่” จัดโดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

》รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประกวดภาพถ่าย “วิทย์ติดเลนส์ : Unseen eye” จัดโดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

》รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประกวดภาพถ่าย “วิทย์ติดเลนส์ : WISDOM OF THAILAND&” จัดโดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

》รางวัลภาพถ่ายสุดประทับใจ การประกวดภาพถ่าย “ควายไทย วิถีไทย” จัดโดยศูนย์สนเทศทางกระบือนานาชาติ สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์

》รางวัลชนะเลิศ การประกวดคลิปวิดีโอ “นนทบุรีเสน่ห์ใกล้กรุง” จัดโดยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี

》รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดถ่ายภาพ “Color of Life ศิลปวัฒนธรรรม : สีสันแห่งชีวิต”  ปีที่ 4  จัดโดย คณะศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากร

》รางวัลPopular Vote งาน Viral Clip  “ก้ม กราบ กอด” จัดโดย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

》รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภท “ภาพถ่ายวิถีชีวิตสายน้ำในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล” การประกวดภาพถ่าย“วิถีชีวิตสายน้ำแห่งกรุงรัตนโกสินทร์”  จัดโดย กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ประกอบด้วยจังหวัดปทุมธานี นครปฐม นนทบุรี และสมุทรปราการ

》รางวัลชนะเลิศ ในหัวข้อ”ตามรอยพ่อ” จัดโดย โครงการพลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน

》รางวัลประกวดหนังสั้น รางวัลชนะเลิศ “โผ-โคน-ทาย” จัดโดยสำนักประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง

》รางวัลการประกวดมิวสิควิดีโอเพลง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จัดโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

》รางวัลชมเชย หัวข้อการประกวด “สีสันในเวียงจันทน์” (Vientiane is Colorful) โครงการประกวดภาพถ่าย “หนองคาย-เวียงจันทน์ 100 สัมพันธ์สองฝั่งโขงจัดโดย สำนักงานจังหวัดหนองคาย และได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 100 ภาพเด่น จัดแสดงนิทรรศการภายในงานฯ

》รางวัลชมเชย หัวข้อ “ห้องสมุดที่สร้างแรงบันดาลใจในการอ่าน”โครงการประกวดภาพถ่าย “ห้องสมุดที่สร้างแรงบันดาลใจในการอ่าน” จัดโดย ชมรมบรรณารักษ์และนักเอกสารสนเทศนานาชาติ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

》รางวัลชมเชย หัวข้อ “ดอกไม้ของพ่อ”โครงการประกวดภาพถ่าย “ดอกไม้ของพ่อ” จัดโดย สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(องค์การมหาชน) 

》รางวัลขวัญใจมหาชน หัวข้อ “ดอกไม้ของพ่อ”โครงการประกวดภาพถ่าย “ดอกไม้ของพ่อ” จัดโดยสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(องค์การมหาชน) 

》รางวัลชมเชย หัวข้อ “เมล็ดพันธ์ของพ่อ” โครงการประกวดภาพถ่าย “เมล็ดพันธ์ของพ่อ” จัดโดยสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(องค์การมหาชน) 

》รางวัล “ชื่นใจ” โดยได้รับใบประกาศเกียรติยศ และของที่ระลึกจากบริษัท ออสก้า โฮลดิ้ง จำกัด และได้รับเกียรติคัดเลือกผลงานให้จัดแสดงในนิทรรศการแสดงผลงานภาพ ในงาน PHOTO FAIR 2013 ไบเทคบางนา ระหว่างวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ –  ๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ 

》ภาพถ่าย “รู้คิด รู้ใช้ ตามรอยพ่อหลวง”  ได้รับการติพิมพ์ในสมุดบันทึก ในโครงการค่านิยม 12 ประการ ในค่านิยมไทยข้อ 9 มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดทำโดยกระทรวงวัฒนธรรม 

》รางวัลชนะเลิศ “Huhtamaki Photo Contest” จัดโดยบริษัท Huhtamaki (Thailand)

》รางวัลชมเชย การประกวดภาพถ่ายในโอกาส 60 ปีแห่งการสถาปนาคณะรัฐศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในหัวข้อ “ยึดมั่นคุณธรรม สร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง” จัดโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

》รางวัลชมเชย “ส่งเสริมยุทธศาสตร์ชาติ ด้วยพลังภาพถ่ายที่สร้างสรรค์” จัดโดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 

》รางวัลชมเชย “แชะภาพ​ แชร์สุข​ ชิงรางวัลกับพิพิธภัณฑ์” จัดโดยการเกษตรเฉลิมพระเกียรติ​ฯ​ ​

However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary order cytotec online some scientists have linked non-steroidal, anti-inflammatory drugs (nsaids) such as naproxen and ibuprofen to the problem buy prednisone online next day delivery. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary buy antibiotics no prescription usually, the strength in numbers beneficial bacteria enjoy both keeps the ever-present yeasts in where to buy gabapentin however, every time you swallow antibiotics, you kill the beneficial bacteria within your intestines. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary buy neurontin without prescription i,ll assume that the same toxicity scale remains in place today buy clomid online without prescription. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary order antibiotics without prescription that,s all very well, but imagine what the antibiotics thereby possibly present in dairy products could be doing to our children,s health buy neurontin no prescription these microbes compete for nutrients from the food you eat.