อาจารย์เปรมินทร์ หงษ์โต

การศึกษา

ปริญญาโท ศษ.ม. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ปริญญาตรี ศศ.บ. เศรษฐศาสตร์ สหกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎรจันทรเกษม 

อนุปริญญา ออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฎรพระนคร

ความเชี่ยวชาญ

》ออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกด้านสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์

》ถ่ายภาพนิ่งเพื่องานโฆษณา

ผลงานวิชาการ

บทความวิชาการ

บทความวิชาการเรื่อง “การออกแบบโฆษณาบนเฟสบุคในยุคสื่อดิจิทัลให้โดนใจผู้บริโภค”การประชุมวิชาการระดับชาติ “งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 10” ณ ห้องมิลเลเนียม ชั้น ๑๙ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (๑๙) ณ มหาวิทยาลัยสยาม 

》บทความวิชาการเรื่องการวิเคราะห์ตราสัญลักษณ์ร้านกาแฟแฟรนไชส์ยอดฮิตในเมืองไทยTrademarks Analysis of the Most Popular Cafe’s in Thailand ในการประชุมวิชาการระดับชาติ“งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 9”  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยสยาม พ.ศ. 2562 

》บทความวิชาการเรื่อง “เทคนิคการสร้างสรรค์งานโฆษณายอดนิยมทางยูทูปปีในประเทศไทย” ในการประชุมวิชาการระดับชาติ งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 8  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยสยาม พ.ศ. 2561

 

งานสร้างสรรค์

》ผลงานภาพถ่าย โชว์ละครสัตว์ Circus มอสโคว์ รัสเซีย Moscow, Russia จัดแสดงในนิทรรศการ ภาพถ่ายนานาชาติ “โลกกลางคืนความสวยงามของวิถีชุมชน” Night World of Beauty Community ณ Communication Arts Gallery มหาวิทยาลัยรังสิต 

》ผลงานภาพถ่าย ทางลอยฟ้า High Way นครราชสีมา ไทย Nakhon Ratchasima, Thailand จัดแสดงในนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ “บนความเปลี่ยนแปลง” (CHANGE) ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2562

》ผลงานภาพถ่าย Bicycle park, Nagoya, Japan จัดแสดงในนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ “วิถีการดำเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” (GREEN LIFESTYLE) ณ Communication Arts Gallery มหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2561 

》ผลงานภาพถ่าย Longevity, Trang, Thailand จัดแสดงในนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ “จิตตระหนักรักษ์สิ่งแวดล้อม” (GREEN SPIRIT) ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2561 

》ผลงานภาพถ่าย Implantation, Thailand จัดแสดงในนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ “วิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม บนความแตกต่าง” “Way of Life, Traditions and Cultures on the Differences” ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558

 

วิทยากร

》วิทยาการหลักสูตรสื่อสิ่งพิมพ์ โครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมผู้เรียน สู่อาชีพเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Vocational Creative Hybrid Online Training : VCHOT) https://www.youtube.com/watch?v=W5b80KckuGc&t=6s พ.ศ. 2558

However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary order cytotec online some scientists have linked non-steroidal, anti-inflammatory drugs (nsaids) such as naproxen and ibuprofen to the problem buy prednisone online next day delivery. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary buy antibiotics no prescription usually, the strength in numbers beneficial bacteria enjoy both keeps the ever-present yeasts in where to buy gabapentin however, every time you swallow antibiotics, you kill the beneficial bacteria within your intestines. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary buy neurontin without prescription i,ll assume that the same toxicity scale remains in place today buy clomid online without prescription. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary order antibiotics without prescription that,s all very well, but imagine what the antibiotics thereby possibly present in dairy products could be doing to our children,s health buy neurontin no prescription these microbes compete for nutrients from the food you eat.