อาจารย์เปรมินทร์ หงษ์โต

การศึกษา

ปริญญาโท ศษ.ม. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ปริญญาตรี ศศ.บ. เศรษฐศาสตร์ สหกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎรจันทรเกษม 

อนุปริญญา ออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฎรพระนคร

ความเชี่ยวชาญ

》ออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกด้านสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์

》ถ่ายภาพนิ่งเพื่องานโฆษณา

ผลงานวิชาการ

บทความวิชาการ

บทความวิชาการเรื่อง “การออกแบบโฆษณาบนเฟสบุคในยุคสื่อดิจิทัลให้โดนใจผู้บริโภค”การประชุมวิชาการระดับชาติ “งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 10” ณ ห้องมิลเลเนียม ชั้น ๑๙ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (๑๙) ณ มหาวิทยาลัยสยาม 

》บทความวิชาการเรื่องการวิเคราะห์ตราสัญลักษณ์ร้านกาแฟแฟรนไชส์ยอดฮิตในเมืองไทยTrademarks Analysis of the Most Popular Cafe’s in Thailand ในการประชุมวิชาการระดับชาติ“งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 9”  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยสยาม พ.ศ. 2562 

》บทความวิชาการเรื่อง “เทคนิคการสร้างสรรค์งานโฆษณายอดนิยมทางยูทูปปีในประเทศไทย” ในการประชุมวิชาการระดับชาติ งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 8  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยสยาม พ.ศ. 2561

 

งานสร้างสรรค์

》ผลงานภาพถ่าย โชว์ละครสัตว์ Circus มอสโคว์ รัสเซีย Moscow, Russia จัดแสดงในนิทรรศการ ภาพถ่ายนานาชาติ “โลกกลางคืนความสวยงามของวิถีชุมชน” Night World of Beauty Community ณ Communication Arts Gallery มหาวิทยาลัยรังสิต 

》ผลงานภาพถ่าย ทางลอยฟ้า High Way นครราชสีมา ไทย Nakhon Ratchasima, Thailand จัดแสดงในนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ “บนความเปลี่ยนแปลง” (CHANGE) ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2562

》ผลงานภาพถ่าย Bicycle park, Nagoya, Japan จัดแสดงในนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ “วิถีการดำเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” (GREEN LIFESTYLE) ณ Communication Arts Gallery มหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2561 

》ผลงานภาพถ่าย Longevity, Trang, Thailand จัดแสดงในนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ “จิตตระหนักรักษ์สิ่งแวดล้อม” (GREEN SPIRIT) ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2561 

》ผลงานภาพถ่าย Implantation, Thailand จัดแสดงในนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ “วิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม บนความแตกต่าง” “Way of Life, Traditions and Cultures on the Differences” ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558

 

วิทยากร

》วิทยาการหลักสูตรสื่อสิ่งพิมพ์ โครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมผู้เรียน สู่อาชีพเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Vocational Creative Hybrid Online Training : VCHOT) https://www.youtube.com/watch?v=W5b80KckuGc&t=6s พ.ศ. 2558