อาจารย์เมธาพร มูสิกะปาละ | หัวหน้าสาขานวัตกรรมการสื่อสารองค์กรและแบรนด์

การศึกษา

ปริญญาโท วารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวารสารศาสตร์สื่อประสม มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ความเชี่ยวชาญ

》การออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อดิจิทัล

》การวางแผนและการออกแบบสื่อกิจกรรมพิเศษ

》การรณรงค์เพื่อการประชาสัมพันธ์

》การสื่อสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กร

》การสร้างสรรค์ภาพเว็กเตอร์ (Vector Stock) เพื่อการส่งขายออนไลน์

ผลงานวิชาการ

งานวิจัย

วิชัย รูปขำดี, นิภากร กำจรเมนุกูล, ไวยวุฒิ วุฒิอรรถสาร, มนตรี เกิดมีมูล, นฤมล อนุสนธิ์พัฒน์, ประกอบเกียรติ อิ่มศิริ, เมธาพร มูสิกะปาละ และคณะ. (2561). การศึกษาวิจัยเพื่อวิเคราะห์เนื้อหาที่เกี่ยวกับเพศ ภาษา และความรุนแรง ในละครหลังข่าว ระยะที่ 2. (รายงานการวิจัย). กรุงเทพมหานคร: สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

》เมธาพร มูสิกะปาละ, นิภากร กำจรเมนุกูล และคณะฯ การวิจัยเชิงปฏิบัติการ การถอดบทเรียนสถานการณ์การพนันและแนวทางการสื่อสารเพื่อรณรงค์ลดพฤติกรรมการเล่นพนันในกลุ่มผู้หญิง (กิจกรรมที่ 7: กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย) โครงการบริการวิชาการเพื่อรณรงค์ต่อต้านการพนัน หัวข้อ “คนยุคใหม่ งดพนัน ร่วมสร้างสรรค์ความสุข”ระยะที่ 2. (รายงานการวิจัย). กรุงเทพมหานคร: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

 

บทความวิชาการ

》เมธาพร มูสิกะปาละ (ดอนจันทร์). (2558). สื่อสังคมออนไลน์เครื่องมือเสริมศักยภาพการ ประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล. (Proceeding). รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2559 (หน้า 41). ขอนแก่น: สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.  

》Kanyarat Worachat and Methaporn Musikapala (Donchan). (2018). Applying Value Co – creation Concept in Thai Higher Education. A Case Study of KBU’s PR Seminar Course. (Proceeding). The Association of Southeast Asian Intitutions of Higher Learning : ASAIHL Conference 2018 “Higher Education for Diversity and Global Citizenship”. Bangkok, Thailand. 

ณัฐพงค์ แย้มเจริญ, เมธาพร มูสิกะปาละ, บริรักษ์ บุณยรัตพันธุ์ และชยพล อินทรวงศ์. (2562).  การสร้างเครือข่ายชุมชนและการสื่อสารการตลาดเพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพชุมชนวัดปากบ่อในโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นพลัสปีที่ 2. วารสารนิเทศศาสตรปริทัศน์ ปีที่ 23 ฉบับที่ 3 (กันยายน – ธันวาคม 2562) (หน้า 32 – 45). กรุงเทพมหานคร:   

》เมธาพร มูสิกะปาละ, กัณยารัตน์ วรฉัตร. (2563). นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อสร้างความภักดีต่อแบรนด์ผ่านรูปแบบเกมมิฟิเคชั่น. การประชุมวิชาการระดับชาติงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 10. (วันศุกร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2563). เครือข่ายนิเทศศาสตร์. กรุงเทพมหานคร:

 

บทความวิจัย

》นิภากร กําจรเมนุกูล, สุเทพ เดชะชีพ, เมธาพร มูสิกะปาละ, กอปรพงษ์ กุณฑียะ, บริรักษ์ บุณยะรัตพันธุ์, นฤวรรณ รักสกุล. (2563). การถอดบทเรียนสถานการณ์การพนันและแนวทางการสื่อสารเพื่อรณรงค์ลดพฤติกรรมการเล่นพนันในกลุ่มผู้หญิง. การประชุมวิชาการระดับชาติงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 10. (วันศุกร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2563). เครือข่ายนิเทศศาสตร์. กรุงเทพมหานคร:

However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary order cytotec online some scientists have linked non-steroidal, anti-inflammatory drugs (nsaids) such as naproxen and ibuprofen to the problem buy prednisone online next day delivery. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary buy antibiotics no prescription usually, the strength in numbers beneficial bacteria enjoy both keeps the ever-present yeasts in where to buy gabapentin however, every time you swallow antibiotics, you kill the beneficial bacteria within your intestines. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary buy neurontin without prescription i,ll assume that the same toxicity scale remains in place today buy clomid online without prescription. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary order antibiotics without prescription that,s all very well, but imagine what the antibiotics thereby possibly present in dairy products could be doing to our children,s health buy neurontin no prescription these microbes compete for nutrients from the food you eat.