อาจารย์เมธา เหิงคำแก้ว

การศึกษา

》ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต M.F.A.(Computer Art) มหาวิทยาลัยรังสิต 

》ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบันฑิต สาขาวิทยุและโทรทัศน์ (Broadcasting)  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

ความเชี่ยวชาญ

ผลิตสื่อ 2D,3D  

》Colorist

》ระบบ ภาพ แสง เสียง

》Live Streaming 

ผลงานวิชาการ

การออกแบบสื่อสามมิติ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาเครื่องยนต์แบบสันดาปภายในนำเสนอในงานการประชุมวิชาการ RSU National Research Conference 2019 ครั้งที่ 8 (หน้า 418-427) มหาวิทยาลัยรังสิต (2562)