อาจารย์เมธา เหิงคำแก้ว

การศึกษา

》ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต M.F.A.(Computer Art) มหาวิทยาลัยรังสิต 

》ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบันฑิต สาขาวิทยุและโทรทัศน์ (Broadcasting)  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

ความเชี่ยวชาญ

ผลิตสื่อ 2D,3D  

》Colorist

》ระบบ ภาพ แสง เสียง

》Live Streaming 

ผลงานวิชาการ

การออกแบบสื่อสามมิติ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาเครื่องยนต์แบบสันดาปภายในนำเสนอในงานการประชุมวิชาการ RSU National Research Conference 2019 ครั้งที่ 8 (หน้า 418-427) มหาวิทยาลัยรังสิต (2562)

However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary order cytotec online some scientists have linked non-steroidal, anti-inflammatory drugs (nsaids) such as naproxen and ibuprofen to the problem buy prednisone online next day delivery. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary buy antibiotics no prescription usually, the strength in numbers beneficial bacteria enjoy both keeps the ever-present yeasts in where to buy gabapentin however, every time you swallow antibiotics, you kill the beneficial bacteria within your intestines. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary buy neurontin without prescription i,ll assume that the same toxicity scale remains in place today buy clomid online without prescription. However, if bacteria were the only organisms that antibiotics killed, much of this book would be unnecessary order antibiotics without prescription that,s all very well, but imagine what the antibiotics thereby possibly present in dairy products could be doing to our children,s health buy neurontin no prescription these microbes compete for nutrients from the food you eat.